سایت مقالات فارسی – بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در …

۳-۲-۵- تهیه میکروارگانیسم های مورد نیاز

جهت تامین میکروارگانیسم مورد نیاز، از مدتهای قبل از تهیه خاک و آماده سازی آن با رایزنی های مختلف از سراسر کشور بالاخره نوع مورد نیاز ریز موجودات مورد نیاز از مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود تامین شد.

۳-۳- مرحله کاشت ، داشت و برداشت گیاهان

پس از توزین و انتقال ۵ کیلوگرم خاک در هر گلدان، برچسب زنی گلدانها جهت مشخص کردن دقیق تیمارها انجام شد. پس از آن ۳ تکرار هر تیمار در کنار هم قرار داده شدند تا عملیات مورد نیاز در هر گلدان اعم از کاشت و تلقیح میکروارگانیسم ها به طور دقیق در مورد تیمارها انجام گیرد.

۳-۳-۱- کاشت

برای کاشت بذر گیاه لوبیا سبز لازم است خاک دارای نم اولیه باشد لذا خاک همه گلدانها در این مرحله تا حد ظرفیت زراعی آبیاری شدند. و پس از دو روز برای کاشت بذر اقدام شد.
ابتدا بذر های سالم و یکنواخت لوبیا سبز در محلول هیپوکلریت سدیم ۴ درصد بمدت ۱۰ دقیقه استریل شده و پس از آن با آب مقطر شستشو داده شد
در هنگام کاشت بذر گیاه در مورد تیمارهایی که نیاز به استفاده از دو میکروارگانیسم داشتند میکروارگانیسم ها در منطقه کاشت بذر که در حدود ۵-۳ سانتی متری سطح گلدان بودند به ازای هر گلدان ۵ گرم ماده زمینه میکروارگانیسم در مورد هر میکروارگانیسم مصرف شد. که این مقدار در حدود ۳۰ عدد میکروارگانیسم فعال را در هر گلدان تامین می نماید.
در هرگلدان به خاطر یکسان سازی شرایط کاشت در حدود ۱۵-۱۰ عدد بذر کشت شد.
پس از کشت بذور جهت یکسان سازی تمامی شرایط در دوره نگهداری و داشت گیاهان، گلدانها به صورت تصادفی و در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط گلخانه چیده شدند. با توجه به شرایط یکسان و همگن در محیط گلخانه، آرایش تصادفی در گلخانه نیز احتمال هر گونه خطای ناشی از موارد ناخواسته را در مورد تمامی تیمارها و تکرارها از بین می برد.
گلدانها تا حد ممکن از کناره های گلخانه فاصله داشتند تا سایه ناشی از دیوارها و اسکلت در مورد تیمارها تاثیر منفی نداشته باشند. با این وجود در طول دوره داشت گیاهان ۳ مرتبه آرایش تصادفی گلدانها عوض شد تا سایر تاثیر کلیه عوامل ناخواسته بر روی تمامی تیمارها به صورت یکنواخت سرشکن شود.

۳-۳-۲- داشت

هر گلدان تا جوانه زنی بذور و تا مرحله دو برگی شدن گیاهچه ها در حد ظرفیت زراعی نگهداری شدند. این کار با استفاده از روش توزین روزانه گلدانها توسط ترازوی دیجیتال انجام شد. به عنوان مثال با احتساب ۶۰۰ گرم گراول و ۳۰۰۰ گرم خاک استفاده شده که برای رسیدن تا حد ظرفیت زراعی نیاز به ۳۶۰ گرم آب دارند، جمعاً باید وزن گلدان هر روز روی عدد ۳۹۶۰ گرم تنظیم شود.
گلدانها تا مرحله دو برگی گیاهچه ها در حد ظرفیت زراعی نگهداری شدند. پس از رسیدن به این مرحله گیاهچه ها برای انجام مراحل بعدی به تعداد ۳ عدد در هر گلدان تنک شدند.
پس از تنک شدن گیاهچه ها، اعمال تنش در هر گلدان بر طبق سطح مورد نظر اعمال شد. بدین ترتیب که برای حد ظرفیت زراعی غیر از وزن خاک خشک و گراول ته و گلدان که مجموعاً ۳۶۰۰ گرم بوده اند برای حد ظرفیت زراعی ۳۶۰ گرم، برای ۵۰ درصد ظرفیت زراعی ۱۸۰ گرم و برای ۲۵ درصد ظرفیت زراعی ۹۰ گرم آب لازم است که تا برداشت گیاهان این مقادیر اعمال شدند.
بدین ترتیب وزن گلدانهای حاوی تیمارهای ظرفیت زراعی در ۳۹۶۰ گرم، وزن گلدانهای حاوی تیمارهای ۵/۰ ظرفیت زراعی در ۳۷۸۰ گرم و وزن گلدانهای حاوی تیمارهای ۲۵/۰ ظرفیت زراعی در ۳۶۹۰ گرم ثابت نگهداشته شده است.

۳-۳-۳- برداشت

پس از حدود ۲ ماه نگهداری گلدانها، برداشت ریشه و اندام هوایی گیاهان انجام شد. بدین منظور قبل از برداشت پاکتهای کاغذی مورد نیاز تهیه و برچسب گذاری شدند. برای کلیه اندام هوایی و ریشه گیاهان نیاز به یک پاکت کاغذی جدا می باشد.
برداشت اندام هوایی از سطح خاک با استفاده کاتر انجام شد. نمونه ها پس از برداشت توسط ترازوی دیجیتال برای تعیین وزن تر گیاهان توزین شدند. سپس به منظور جلوگیری از خطاهای ناشی از آلودگی، نمونه ها در آب شسته شده و در نهایت با آب مقطر آبکشی شدند. پس از آبگیری، نمونه ها در پاکتهای کاغذی قرار داده شده و برای انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه انتقال یافتند.
برداشت ریشه نمونه ها نیز در هر نمونه انجام گرفت. برای برداشت نمونه ها ابتدا گلدانها پس از برداشت اندام هوایی پر آب شده تا کاملاً نرم شوند، و پس از گذشت چند ساعت روی الک خالی شدند. با استفاده از حرکت در آب به طرف بالا و پایین کم کم خاک شسته شده و ریشه ها از روی الک برداشت شدند. بدین صورت از هر گونه اعمال فشار که باعث قطع و از بین رفتن ریشه می شود جلوگیری شد. ریشه ها پس از شستشو در آب معمولی و مقطر، آبگیری و توزین شد و سپس برای انجام مراحل بعدی در پاکتهای کاغذی قرار داده شد تا به آزمایشگاه انتقال یابد.

۳-۴- انجام مراحل آزمایشگاهی

پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، پاکتهای کاغذی حاوی اندام گیاهی جهت خشک شدن در آون قرار داده شدند. دمای آون در ۷۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد و نمونه ها تا ۴۸ ساعت جهت خشک شدن کامل در آون نگهداری شدند.
پس از خشک شدن نمونه ها توزین توسط ترازوی آزمایشگاهی با دقت ۰٫۰۰۱ انجام شد.
پس از آن نمونه های خشک گیاهی در آسیاب مخصوص گیاه قرار داده شده و آسیاب شدند. نمونه های آسیاب شده، جهت انجام سایر مراحل آزمایشگاهی در ظروف در بسته که قبلاً استریل شده بودند، نگهداری شدند.
نمونه های گیاهی جهت تعیین سای

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ر فاکتورهای مورد نظر به روش هضم خشک، هضم شدند و پس از خنک شدن، توسط کاغذ صافی واتمن شماره ۴۲ صاف شدند و پس از آنکه به حجم ۱۰۰ سی سی رسیدند در ظروف پلاستیکی مخصوص دربسته که قبلاً استریل شدند نگهداری شدند.
فاکتورهای آزمایشگاهی که در آزمایشگاه مورد اندازه گیری قرار گرفته شده است شامل موارد ذیل می باشد که به طور کامل ارائه گردیده شده است.

۳-۴-۱- اندازه گیری بافت خاک

تراکم ذرات با هیدرومتر اندازه گیری می شود در این روش ذرات خاک با هگزا متافسفات سدیم از هم جدا می گردد ۵۰ گرم خاک را تورین کرده در ظرف پلی اتین ریخته و به آن ۵۰ میلی لیتر محلول هگزامتافسفات سدیم اضافه کرده بعد چند ساعت محتویات لیوان با کمک آب مقطر به داخل لیوان همزن برقی منتقل گشت و برای مدت ۵ دقیقه هم زده سپس با آب شهری مواد به داخل سیلندر شسته شد و سیلندر به حجم رسید در این مرحله با کمک همزن دستی محتویات داخل سیلندر کاملا به هم زده و بلافاصله بعد از در آوردن همزن ۴۰ ثانیه زمان نگه داشته و بعد هیدرومتر را به داخل سیلندر پس از ثابت شدن هیدرومتر عدد روی هیدرومتر قرائت شد (a) و در ستون قرائت اول یادداشت شد و دما نیز اندازه گیری شد پس از گذشت ۵ ساعت قرائت دوم را هم انجام داده (b) مجدداً دما اندازه گیری شد. (Nelson,R.E,1982).
(۵۰- a)×۲=sand%
B *2= clay %
(a-b) *2 =silt% or 100-(sand%+ clay%)= silt%

۳-۴-۲-اندازه گیری فسفر قابل جذب در خاک

۵/۲ گرم خاک رد شده از الک ۲ را توزین کرده و در ارلن پلاستیکی ۲۵۰ ریخته و به آن ۵۰ میلی لیتر محلول عصاره گیری بی کربنات سدیم ۵/۰ نرمال اضافه کرده سپس برای مدت ۵/۰ ساعت با دور ۱۴۰ دور در دقیقه تکان داده بلافاصله آن را با کاغذ صافی واتمن۴۲ صاف کرده برای هر سری کربن افزودن یک نمونه شاهد هم تهیه شد در مرحله بعد ۲۵ میلی لیتر از عصاره بلانک و استاندارد ها را در داخل ارلن شیشه ای ریخته به آن ۲۵ میلی لیتر از محلول مخلوط اضافه شده و دوباره به مدت ۵ دقیقه تکان داده پس از یک ساعت که کمپلکس رنگی به طور کامل صورت گرفت فسفر با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۸۸۰ نانومتر قرائت گردید.(Moreno et al.T2007)
P=(a-b)×(v/s)mcf

۳-۴-۳- وزن تر نمونه ها

نمونه ها پس از برداشت بلافاصله در نایلونهای پلاستیکی قرار داده شد و پس از انتقال به آزمایشگاه توسط ترازوی دیجیتال با دقت یک ده هزارم اندازه گیری شدند.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی ...

س اکتبر 13 , 2020
۳۲±۶ a ۰٫۶۰۷±۰٫۱۵۶ a ۰٫۱۱۸±۰٫۰۲ a ۰٫۷۲۶±۰٫۱۷۹ a    تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.   ۴-۲-۱-سطح برگ همان طور که در جدول تجزیه واریانس (۵-۴) مشخص هست قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ […]