بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و …

۵-۵- مقدار سطح برگ ۷۰
۵-۶- ضریب همبستگی بین صفات ۷۱
۵-۷-نتیجه گیری ۷۲
۵-۸-پیشنهادات : ۷۴
منابع : ۷۴
فهرست جداول:
جدول ۱-۴٫ تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۴۴
جدول ۲-۴- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز ۴۴
جدول ۳-۴- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۴۶
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۴۶
جدول۵-۴- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۰
جدول ۶-۴- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز ۵۰
جدول ۷-۴- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۱
جدول ۸-۴- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۱
جدول۹-۴- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۵
جدول۱۰-۴- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز ۵۵
جدول۱۱-۴- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۶
جدول۱۲-۴- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۵۶
جدول۱۳-۴- ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گیاه لوبیا سبز تحت اثر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی ۶۱
فهرست نمودارها :
نمودار۱-۴- اثر تنش خشکی بر میزان کلرفیل کل گیاه لوبیا سبز ۴۵
نمودار۲-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان ازت گیاه لوبیا سبز ۴۷
نمودار۳-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان پتاسیم گیاه لوبیا سبز ۴۸
نمودار۴-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان فسفرگیاه لوبیا سبز ۴۹
نمودار۵-۴- اثر قارچ میکوریزا بر میزان سطح برگ گیاه لوبیا سبز ۵۳
نمودار۶-۴- اثر تنش خشکی بر میزان وزن خشک کل گیاه لوبیا سبز ۵۳
نمودار۷-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان سطح برگ گیاه لوبیا سبز ۵۴
نمودار۸-۴- اثر تنش خشکی بر میزان کارتنوئید گیاه لوبیا سبز ۵۸
نمودار۹-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان RWC% گیاه لوبیا سبز ۵۹
نمودار۱۰-۴- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان کارتنوئید گیاه لوبیا سبز.……………………………………۶۰

چکیده :

تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عامل محدود‌کننده رشد گیاهان زراعی است که عملکرد محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای مایکوریز می باشد . قارچهای میکوریزا با داشتن شبکه هیفی گسترده و افزایش سطح و سرعت جذب ریشه، کارایی گیاهان را در جذب آب و عناصرغذایی بویژه عناصر کم تحرک فسفر، روی، مس افزایش داده وبا موجب بهبود رشد آنها میشوند .
همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصر غذایی می تواند باعث واکنش مثبت گیاهان به ویژه در شرایط تنش خشکی شود. به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز تحت تنش خشکی ،آزمایشی گلدانی در سال ۱۳۹۲ در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل با سه تکرار در گلخانه مرکز آموزش سمنان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمار تنش در سه سطح، T0 رطوبت ظرفیت مزرعه، T1 رطوبت ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه و T2 رطوبت ۲۵ درصد ظرفیت مزرعه و تیمار تلقیح قارچ مایکوریزا در سه سطح(بدون تلقیح M0، گونه یک M1وگونه دو M2)در ۳ تکرار انجام شد.
نتایج نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی داری بر صفات مورد ارزیابی داشته است. به طوری که با کاهش میزان رطوبت خاک، سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی ، میزان کلروفیل وغلظت عناصر غذایی کاهش یافت.
مقایسه نتایج نشان داد که تلقیح با قارچ میکوریزا شاخص های رشد ، سطح برگ،محتوای فسفر ،پتاسیم،ازت برگ گیاه لوبیا سبز را در شرایط تنش خشکی در مقایسه با گیاه تلقیح نشده به طور معنی داری افزایش ، ولی میزان کلرفیل a ، کلرفیل b وکلرفیل کل را کاهش داد .ارتفاع گیاه تحت تاثیر هیچ یک از تیمار ها قرار نگرفت .وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه تلقیح شده بوسیله هر دو گونه قارچ در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده در تمام سطوح رطوبتی بطور معنی داری بالاتر بود .
روابط آبی گیاه از جمله محتوای نسبی آب برگ در اثر خشکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش یافت ولی تلقیح قارچ میکوریزا محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد .

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

تحقیق دانشگاهی - بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در ...

س اکتبر 13 , 2020
مکانیسم های گوناگونی می توانند موجب افزایش جذب فسفر توسط گیاهان میکوریزایی گردند که از بین آنها می توان به :۱- جستجوی حجم بیشتری از خاک۲- بالا بودن سرعت جذب فسفر توسط هیف قارچ های میکوریزا۳- افزایش انحلال فسفر خاک.جستجوی حجم بیشتری از خاک توسط گیاهان میکوریزایی موجب می شود […]