بررسی آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

4-8 نتیجه گیری

مدل‌سازی عددی تیرهای بتن‌مسلح تقویت شده در برش با روش NSM با نرم افزار Abaqus انجام شد. ابتدا نمودار نیرو-تغییرمکان تیر بدون تقویت آزمایش شده‌ی CB با تیر بدون تقویت مدل‌سازی شده‌ی CBA مقایسه گردید. پس از اطمینان از صحت مدل‌سازی، 9 تیر بتن‌مسلح تقویت شده در برش به روش NSM و با آرایش مختلف میله‌های GFRP و یک تیر بدون تقویت، مدل‌سازی شد تا آرایش بهینه‌ی نصب میلگردGFRP در مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح ارزیابی شود. مقدار استفاده‌ی میلگردGFRP در تیرها یکسان می‌باشد. محاسبه‌ی ظرفیت برشی GFRP که در جدول 3-2 ارائه شده است نیز نتایج مدل‌سازی را تایید می‌نماید. از این مدل‌سازی نتایج زیر بدست آمد:

1- در بررسی تاثیر زاویه‌ی نصب میله‌ی GFRP؛ مشخص شد که تقویت برشی تیر بتن‌مسلح به روش NSM با تعداد برابر و فاصله‌ی نصب یکسان میله‌ی GFRP، آرایش میله‌ها با زاویه‌ی 45درجه، بیشترین تاثیر را نسبت به زوایای 60 و90درجه دارد.

2- همچنین مشخص گردید که با مقدار برابر GFRP و فاصله‌ی نصب یکسان، آرایش میلگردهای GFRP با زاویه‌ی60 درجه بیشتر از90 درجه تاثیر دارد.

3- بررسی تاثیر تعداد و فاصله‌ی نصب میله‌ی GFRP نشان داد که در تقویت برشی تیر بتن‌مسلح به روش NSM با زاویه‌ی نصب یکسان میله‌ی GFRP، استفاده از میله با ابعاد کوچکتر و با فاصله‌ی کمتر، تاثیر بیشتری بر کارایی تیر تقویت شده دارد.

4- تغییر مکان وسط دهانه‌ی تیر  Beam7‌که با نصب 32عدد میله‌ی GFRP با فاصله‌ی 45میلیمتر و با زاویه‌ی نصب 45 درجه تقویت برشی شد؛ 12.3 میلیمتر و تغییر مکان وسط دهانه‌ی تیر بدون تقویت Beam1‌؛ 22.31 میلیمتر ثبت شد. در مقایسه با تیر کنترل Beam1‌؛ تیر Beam7 حدود 44.86 درصد باعث کاهش تغییر مکان وسط دهانه تیر شده است که بیشترین درصد تقویت ثبت شده می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92