بررسي نقش جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-11 تحلیل تنش کل و تنش موثر

تحلیل براساس تنش موثر یا تنش کل مسئله مورد بحث و مهمی است. برای تحلیل حالات مختلف ساخت و بهره برداری از سدهای خاکی ، شناخت مفاهیم تحلیل تنش کل و تحلیل تنش موثر ضروری است. به همین دلیل ذیلا ابتدا روشهای تحلیل تنش کل و تنش موثر شرح داده می شود و سپس پارامترهای معیار موهر-کلمب متناظر با هر یک از این دو ، مورد بررسی واقع می شود.

محیطهای ژئوتکنیکی از فازهای مختلفی تشکیل شده اند. به عنوان مثال خاک های اشباع از دو فاز آب و ذرات خاک تشکیل شده اند. اگر محیط خاکی در شرایط نیمه اشباع واقع شود ، فاز هوا نیز به مجموعه آب و دانه ها اضافه شده و بنابراین محیط سه فازه می شود و فشار هوای حفره ای هم مفهوم پیدا می کند.

شرایط تعادل هر یک از فازهای عنوان شده ، توسط یک معادله دیفرانسیل بیان می شود و این معادلات با همدیگر مرتبط هستند ، یعنی متغیرهای فازهای مختلف ( تنش های موثر ، فشار آب حفره ای و فشار هوای حفره ای ) در هر سه معادله ظاهر می شوند. با حل همزمان این سه معادله و بدست آوردن همزمان مقادیر مجهول تنش ها و فشارها ، تحلیل تنش موثر انجام می شود. این در حالی است که در تحلیل تنش کل بدون توجه به معادله پیوستگی جریان و در نظر گرفتن فشار آب حفره ای ،صرفا معادله تعادل بر اساس تنش های کل حل می گردد و لذا مقادیر تنش های موثر ، فشار آب و یا هوای حفره ای استخراج نمی گردد. با توجه به توضیخات فوق ملاحضه می شود که تحلیل تنش موثر یک محیط چند فازه بسیار پیچیده تر از تحلیل کنش کل همان محیط است زیرا در حالت اول چند معادله دیفرانسیل (به تعداد فازها) به طور همزمان و در حالت دوم فقط یک معادله دیفرانسیل حل می شود. وقتی که از تحلیل استفاده می شود ، فشارهای آب حفره ای محیط توسط روابط تجربی یا نمودارهای پیشنهاد شده توسط محققین تخمین زده می شوند و بدین وسیله تنش های موثر نیز با تقریب بدست می آیند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92