بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

5-3- ارائه ضريب رفتار جامع

همان طور كه مشاهده مي‌كنيد، در ضريب رفتارهاي محاسبه شده، سازه‌ها با تراز ارتفاعي يكسان داراي ضريب رفتار با پراكندگي كمتر مي‌باشند و مي‌توان 18 مدل را به سه مدل با تراز ارتفاعي متفاوت تقسيم‌بندي نمود و 3 ضريب رفتار براي آنها محاسبه كرد. براي مدل‌هاي 5 طبقه(5S) ضريب رفتار مناسب برابر7.3  مي‌باشد. براي مدل‌هاي9  طبقه(9S) ضريب رفتار مناسب برابر 5.96 مي‌باشد. همچنين براي مدل‌هاي 13 طبقه مقدار ضريب رفتار مناسب 4.5 مي‌باشد، آنچه مشخص است با افزايش ارتفاع ميزان ضريب رفتار كاهش مي‌يابد. در ترازهاي ارتفاعي متفاوت مقدار ضريب رفتار از 7.3 براي سازه‌هاي 5 طبقه تا 4.5 براي سازه‌هاي 13 طبقه متغير مي‌باشد.

 

5S R = 7.3
9S R = 5.96
13S R = 4.5

5-4- ارائه ضريب رفتار مناسب بر اساس عملكرد مناسب مدل

در قسمت قبل مشخص شد كه ضريب رفتار مناسب براي سازه‌ها با تراز ارتفاعي متفاوت مقداري بين 7.3 الي 4.5 مي‌باشد. امّا با كمي تأمل در ضريب رفتارهاي بدست آمده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه براي مدل‌هاي 5 طبقه ضريب رفتار مناسب‌تري مانند 7.8 و همچنين براي مدل‌هاي 13 طبقه نيز ضريب رفتار مناسب‌تري مانند 5.46 وجود دارد.

از آنجايي كه پراكندگي كلي ضريب رفتار براي تمامي سازه‌ها بين 7.8 الي 3.65 مي‌باشد، در نتيجه مي‌توان علاوه بر در نظر گرفتن فاكتور ارتفاع، عوامل ديگر را نيز در محاسبه ضريب رفتار مناسب دانست.

در اين تحقيق بر اساس ضريب رفتارهاي محاسبه شده مشخص شده است كه در ترازهاي ارتفاعي كم مانند 5 طبقه عملكرد مدل‌هاي -DB- بهتر و مناسب‌تر از مدل‌هاي -XB- بوده است، در نتيجه مي‌توانيم براي سازه‌هاي با تعداد طبقات كمتر، طبقه براي مدل‌سازي و طراحي و اجرا، مدل -DB- را براي اين نوع سيستم سازه‌اي به همراه ضريب رفتار R = 7.8 معرفي كرد.

همچنين براي سازه‌هاي با تعداد طبقات متوسط 8 الي 10 طبقه، تقريباً هر دو مدل -XB- و -DB- داراي ضريب رفتار 6 مناسب مي‌باشند.

اين در حالي است كه در تعداد طبقات بالا عملكرد مدل -XB- بسيار مناسب‌تر از مدل -DB- و علت اين اتفاق اين است كه در مدل -DB- با توجه به نمودار برش پايه – تغيير مكان در محدوده ارتجاعي با اعمال نيروي كم سازه دچار جابجايي زياد مي‌شود كه مدل -XB- اين نقص را بر طرف كرده و تغيير مكان سازه در محدوده ارتجاعي كمتر شده است.

در واقع در مدل -XB- مقاومت سازه در مقابل تغيير مكان در محدوده ارتجاعي كنترل شده است و سختي سازه افزايش يافته است كه باعث عملكرد مناسب‌تري شده است. در نتيجه براي سازه‌هاي بلند كه اين نوع سيستم سازه‌اي را براي تحليل و طراحي در نظر مي‌گيرند، براي مدل‌سازي و طراحي و اجراء، مدل -XB- پيشنهاد مي‌شود كه ضريب رفتار 5.5 يك مقدار مناسب براي اين مدل مي‌باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92