بررسي روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي:دانلود پایان نامه عمران

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

5-7- نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده در فصول پیشین، الگوی جریان، توزیع سرعت و آبشستگی در اطراف پایه ها با مدل عددی3 بعدیFlow-3D شبیه سازی و پس از بررسی و مقایسه خروجی ها، یافته های این تحقیق پیرامون پدیدۀ آبشستگی اطراف پایه های پل دوم رودخانۀ میناب به شرح زیر بیان می گردد:

  • جریان رودخانه به صورت عمود از بین پایه های 1 تا 3 عبور نمی کند، که این امر به دلیل وجود دیوارۀ منتهی الیه سمت چپ پل می باشد، که مانند یک مانع در مسیر عبور جریان قرار داشته و جریان را به سمت راست پل منحرف و با زاویه نسبت به پایه های پل از بین آنها عبور می کند.
  • ارتفاع بستر در محدودۀ پشت پایۀ شمارۀ 3 به 26 متر می رسد که می تواند به تخریب سریعتر پل منجر شود.
  • جریان عبوری از بین پایه های شمارۀ 4 و 5 باعث ایجاد یک فرسایش شدید در آن محدوده می شود که ارتفاع بستر در آن محدوده را به تراز 5/26 متر می رساند که از عمر مفید پل می کاهد.
  • در پایه های 8 تا 9 به دلیل شدت جریان عبوری از این آبراهه بیشترین فرسایش وجود دارد که باعث تخریب دیوارۀ جلوی این پایه ها شده است
  • پل در یک پیچانرود ساخته شده است که ارتفاع سطح آب در قوس خارجی نسبت به قوس داخلی بیشتر می باشد.
  • نتایج مربوط به آبشستگی نشان می دهد با توجه به پیچیده بودن تحلیل آبشستگی، نرم افزار Flow-3D مدل مناسبی برای تحلیل آبشستگی در پایۀ پل ها می باشد.
  • نتایج مدل Shallow water نشان میدهد که مدل Shallow water برای بررسی الگوی جریان و سرعت در محدوده هایی که شکل هندسی پیچیده ای دارند می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي