بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

1-14. تحقيقات انجام شده در ايران

در کشور ما هم تحقيقات قابل توجهي در ارتباط با کاربرد الياف فولادي و شيشه در بتن صورت گرفته است با اين حال کاربرد الياف پلي­پروپيلن در بتن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل توجه است که همه تحقيقات بر روي الياف نازک پلي­پروپيلن بوده و تاکنون بر روي الياف ضخيم   پلي پروپيلن پژوهشي انجام نشده است هرچند که اين الياف تازه به دنياي بتن معرفي گرديده و تحقيقات از سال 2000 در اين زمينه آغاز گرديده است.

  • در سال 83 مستوفي نژاد از دانشگاه صنعتي اصفهان پژوهشي تحت عنوان اثر الياف  پلي­پروپيلن بر ترک خوردگي ناشي از آب رفتگي پلاستيک و کارايي بتن انجام داد. در اين تحقيق با استفاده از چند نوع الياف پلي­پروپيلن، اثر استفاده از اين الياف با نسبتهاي حجمي کم (کمتر از 2/0 درصد حجمي) بر کاهش ترک خوردگي ناشي از آب رفتگي پلاستيک بتن، مورد ارزيابي قرار داد]36.[ اين آزمايشات در يک تونل باد با سرعت 16 متر بر ثانيه انجام گرفت، همچنين تاثير اين الياف بر کارايي و مقاومت فشاري بتن بررسي گرديد و از درصدهاي حجمي 05/0 ، 1/0 و 2/0 درصد با طول 12 ميليمتر استفاده گرديد در پايان نتيجه گيري شد سطح ترک خوردگي به ترتيب 37 ، 58 و 70  درصد نسبت به بتن بدون الياف کاهش داده شد.

اين مقادير براي الياف با طول 19 ميليمتر به طور متوسط 48 ، 76 و 86 بوده است.همچنين استفاده از 05/0 ، 1/0 و 2/0 درصد حجمي الياف به طور متوسط کارايي بتن را به ترتيب به ميزان 37 ، 46 و 63 درصد کاهش داده است. در ضمن استفاده از الياف پلي­پروپيلن در بتن با نسبت آب به سيمان بالا، باعث افزايش مقاومت فشاري بتن شد در اين مطالعه، استفاده از  05/0 ، 1/0 و 2/0 درصد حجمي الياف به طور متوسط مقاومت فشاري بتن را 7 ، 13 و 18 درصد افزايش داده است.

  • در تحقيق ديگري آقاي خالو به بررسي ترکهاي جمع شدگي در بتن مسلح به الياف پلي­پروپيلن پرداخته است و طبق اين تحقيق براساس تعداد و طول ترکها نتيجه مي­شود که وجود الياف ميزان ترکهاي جمع شدگي بتن را در حدود 80 درصد نسبت به بتن غير مسلح کاهش مي­دهد]37[. در نمونه ها تا 3 ساعت اول با ذره بين به بزرگنمايي پنج برابر هيچ گونه ترکي رويت نشد. 24 ساعت بعداز بتن ريزي، نمونه­هاي بدون الياف ترکهاي زيادي از خود درسطح و محيط خارجي بتن نشان دادند. ليکن نمونه هاي مسلح با kg/m3 6/0 الياف چند ترک بسيار کم عرض و نمونه­هاي با kg/m3 2/1 الياف، ترکها بيشتر از نمونه هاي با kg/m3 6/0 الياف بروز داده اند.
  • نيلي و افروغ­ثابت[1] بتن حاوي الياف pp  به همراه  دوده سيليکا  با نسبت هاي آب به سيمان 36/0 و 46/0  را بررسي کردند. آنها با  استفاده از اليافي به طول mm12 و در نسبتهاي 5/0 ، 3/0 ، 2/0 و 0 درصد و  دوده سيليکا  به نسبت  8% وزني سيمان، به اين نتيجه رسيدند که دوده سيليکا پخش الياف را در سراسر قطعه بتني بهبود مي­بخشد. همچنين آنها دريافتند که نسبت الياف 5/0℅ باعث افزايش چشمگيري در مقاومت کششي و خمشي مي­شود]38[.
  • خانزادي و همکاران[2] مقاومت فشاري، کششي، درصد جذب آب و عمق نفوذ کلريد را در بتن حاوي نانوسيليس اندزه­گيري کردند و به اين نتيجه رسيدند که ذرات نانوسيليس باعث پرشدن حفرات خمير سيمان مي­شود و با واکنش شيميايي با بلورهاي هيدروکسيدکلسيم حاصل از هيدراتاسيون سيليکات کلسيم مقدار اين بلورها را کاهش مي­دهد. آنها دريافتند که نانوسيليس علاوه بر اينکه به عنوان پرکننده، ريزساختارها را اصلاح مي­کند به عنوان يک فعال ساز عکس العمل­هاي پوزولاني را هم بيشتر مي­کند]39.[

با توجه به تحقيقات گسترده در زمينه هاي مختلف علم نانو در بتن اين علم در بتن اليافي نسبت به بتن­هاي ديگر کمتر توسعه يافته است بنابراين مي­طلبد که دانشجويان و دانشمندان کشور ما نيز روي اين علوم تمرکز بيشتري داشته باشند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92