بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

– مقدمه

با توجه به محدوديت منابع آبي و نيز اهميت سدهاي مخزني جهت تأمين نياز شرب، صنعت و كشاورزي، تخمين آورد رواناب به مخزن سد در دوره­هاي زماني آينده از موضوعات مهم محسوب مي­گردد. در اين ميان ناديده گرفتن اثرات تغيير اقليم در تخمین پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي و نيز منابع آبي موجود، در برنامه ريزي بلند مدت منابع آب ايجاد خطا مي­كند. بدين منظور در اين تحقيق به بررسي اثرات تغيير اقليم بر متغيرهاي هيدرولوژيكي و هواشناسي و نیز نحوه بهره برداری از مخزن سد دز پرداخته مي شود.

به طور کلی در این مطالعه یک مدل جامع ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن ارائه شده است که شامل یک زیرمدل مولد آب و هوا برای بررسی متغیرهای هواشناسی آینده، یک زیرمدل هیدرولوژیکی برای تبدیل سناریوهای آینده به متغیرهای هیدرولوژیکی و یک زیرمدل بهینه سازی مخزن است که نحوه بهره برداری از مخزن را با شرایط تغییر اقلیم سازگار می­کند. مزیت استفاده از این مدل جامع این است که می­توان با بررسی سناریوهای مختلف و تعریف شرایط جدید، آن را به روز کرد و به خروجی متناسب و سازگار با شرایط تعریف شده رسید. در حقیقت برای توسعه این مدل می­توان با تعریف سناریوهای جدید مانند سناریوی افزایش جمعیت، تغییر نیاز و الگوی مصرف، تغییر الگوی کشت پایین دست و … خروجی متناسب با شرایط جدید را بدست آورد و مطابق با شرایط جدید مدیریت و برنامه ریزی کرد.

  • در ابتدا بايد مدل بارش- رواناب IHACRESبا استفاده از داده­هاي روزانه مشاهداتي منطقه مطالعاتي مورد واسنجي و صحت سنجي قرار بگيرد.
  • در گام دوم خروجی 15 مدل AOGCM تحت سه سناریوی انتشار A1B، A2 و B1با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی  LARS-WGبه مقیاس محلی تبدیل شدند.
  • در گام سوم با استفاده از مدل بارش- رواناب IHACRES که با استفاده از داده­های مشاهداتی منطقه در دوره پایه واسنجی شده بود، رواناب ورودی به مخزن در دوره آتی (2030-2017) تحت هر سه سناریوی مورد بررسی تولید گردید.
  • در گام چهارم با کمک روش فراکاوشی، الگوریتم ژنتیک (GA)، منحنی فرمان بهره برداری از مخزن در دوره پایه و نیز در دوره آتی با استفاده از 15 مدل ازخروجی­های AOGCMتحت سه سناریوی انتشار تهیه شد و مقدار تأمین تخصیص پائین دست در دوره زمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  • در گام آخر با روش شبیه سازی، عملکرد مخزن در تأمین تخصیص پائین دست مورد بررسی قرار گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92