بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

مدل­سازی تلاطم توسط نرم افزار  Flow3D:

در حالت كلي تلاطم يا اغتشاش حركت سيال[1]، به شرايط غير منظم جريان گفته مي­شود كه در آن مقادير پارامترهايي مانند سرعت، فشار، غلظت، دما، و غيره بصورت تصــادفي نسبت به زمان و مكان تغيير مي­كند Hinze, 1959) به نقل از (Abbott and Basco, 1997.

همچنين تلاطم را مي­توان به صورت ديگري  نيز تعريف كرد و آن عبارتند از حركت گرداب با طيف وسيعي از اندازه گرداب و متعاقباَ تكرار نوسانات آن مي­باشد . حركت گرداب هميشه بصورت چرخشي است. معمولاً براي تعيين شكل گرداب­هاي بزرگ (نوسانات با فركانس كم) از شرايط مرزي و براي گرداب‌هاي كوچكتر (نوسانات با فركانس بزرگ) از نيروهاي لزجت[2] استفاده مي­شود. منشاء اوليه تلاطم جريان ناشي از ناپايداري درجريان مي­باشد و معمولاً مرتبط با عدد رينولدز مي­باشد. به محض اينكه تلاطم در جـريان آغاز شد، تلاطم خود نمي­تواند خودش را نگه دارد، بلكه آن بستگي به محيط جريان آن براي مهيا نمودن انرژي دارد (Abbott and Basco, 1997). مدل‌هاي متلاطم معادلات نيمه تجربي بوده و براي تشريح وقوع و زوال تلاطم در درون سيال و نزديک مرزها مورد استفاده قرار مي­گيرد(Olsen, 2003).

به‌ منظور حل ميدان‌ جريان‌ متلاطم، نياز است‌ تا تنش‌هاي‌ رينولدز در معادلات‌ به‌ روش‌ خاصي‌ مدل شوند. در اين‌ صورت‌ در حالت‌ جريان‌ سه بعدي‌ با وجود چهار‌ معادله (يك پيوستگي‌ و سه ممنتوم) چهار‌ مجهول‌ ميدان‌ جريان (يعني‌سرعت ها‌ در جهت‌x ، جهت y‌، جهت ‌ zو فشار) معين مي‌شوند. جهت بيان تنش‌های رينولدز و يا به عبارت بهتر، بستن سيستم معادلات فوق از مدل های آشفتگی استفاده مي‌شود. به همین منظور مدل‌های تلاطم مختلف با میزان پیچیدگی و توانایی متفاوت ارائه شده است. در ادامه مدل‌های موجود در نرم افزار Flow3D ارائه می شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92