اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی

آگوست 5, 2018 Off By 92
پایان نامه  

اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی

پس از مرور اهداف راه و روش تفکر انتقادی مورد نظر لیپمن و بقیندیشمندان این میدون، باید اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران رو هم مورد بررسی قرار داده تا امکان بررسی برابری جفت و جور شه.

طرح مبنایی که به شکل اهداف نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران (خسرو باقری، 1380) و الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران (خسرو باقری، 1387) آماده شده، دور محور معنی  «زندگی طیبه» ساخت پیدا کرده. در این نگاه، محوریت هستی در همه این جنبه های باید روش حساس شد. تأکید بر اصالت وجود و هستی در این نگاه و محوریت خدا در مقام منشأ و مبدأ هستی، باعث شده تا تحقق همه این اهداف، طبق توحید باشه. به خاطر این، از دید این فلسفه، پذیرش توحید و زندگی طبق اون هدف مهم نظام تربیت اسلامیه. البته پذیرش اختیار آدمی در این مورد، باعث شده تا نظام تربیت اسلامی در نقش ایجاد کننده عمل کنه.

یعنی، طبق آموزهای تربیتی اسلام، هدف غایی در تعلیم و تربیت ؛ حرکتی برتری جویانه واسه نزدیک شدن به خدا و نه فقط بهتر شدن روابط بین فردی، ه که از این سیر، با عنوان « زندگی طیبه » یاد می شه ؛ که این سیر، حرکتیه فرآرونده از سطح زندگی زیستی به سطح والایی از زندگی. در بررسی جنبه های زندگی طیبه، طبق متون اسلامی، مشخص می شه که ویژگیای معینی رو واسه این جور از زندگی، در جنبه های فردی (جسمی، فکری، گرایشی و ارادی) و اجتماعی رو میشه در نظر گرفت. با در نظر گرفتن این جنبه های، زندگی طیبه لازمه اینه که جسم فرد، با وسایل پاک در رابطه بگیره و از اونا ارتزاق کنه ؛ اندیشهش از اوهام و افکار شرک آمیز مبرّا شه و درک و فهم توحیدی از هستی نایل شه. امیال اون، از شکل هوس رانیا آزاد شه و به شکل گرایشهای موجّه و قانونی رو شه ؛ اراده جمع به نه و صلاح در اون جلوه گر شه ؛ و در میدون اجتماعی، جلوهای نازیبای فقرو فحشا و تعدّی و خشم ناروا، با غنا و عفّت و عدالت و رأفت جانشین شه. این جنبه های زندگی طیبه، لازمه رسیدن به اموریه که میشه اونا رو چون اهدافی واسطی واسه تحقّق زندگی طیبه در نظر گرفت (باقری، 1387). این اهداف واسطی هشت گانه با توضیح مختصری به قرار زیراست:

1- پاکی، سلامت و قوّت جسمی.

که این هدف به عنوان پیش نیاز بقیه اهداف مطرح شده و زمینه های شناختی، میلی و ارادی رو جفت و جور می سازه.

2- تعقّل و اندیشه ورزی و کسب علم و فهم نسبت به آموزهای دینی و افزایش توانایی انتخاب.

این هدف، ناظر به آشنایی و تفکر عمیق نسبت به گزارهای اساسی دینیه. از این راه، فرد در مورد نسبت بین این گزارها و واقعیت فکر می کنه و قدرت انتخاب اون در جهت ایمون زیاد می شه.

3-  تدبیر و مدیریت اخلاقی در مورد تمایلات داخلی.

این هدف که بیشتر ناظر به بخش میلی و ارادی وجود آدمیه، در جهت تدبیر مساوی و منطقی تمایلات داخلی عمل می کنه. بر این پایه نظام تعلیم و تربیت باید تلاش کنه تا افراد مورد تربیت، به طرف اخلاقی شدن حرکت کنن و بتونن یه جور زندگی طبق اخلاق رو ساماندهی کنن.

4- اندیشه ورزی و کسب علم و بینش نسبت به پدیده های طبیعی

این هدف هم طبق رسیدن بندیشه پاک و توان مدیریت زندگی طراحی شده. اندیشه ورزی در مورد پدیده های طبیعی که موقعیت آدمی در هستی رو به اون نشون میده، می تونه خود باعث شناخت خالق اون شه. اشاره به بینش در این هدف، به بالاتر رفتن از سطح علم و پیدا کردن بینش کل گرایانه و عمیق در مورد هستی اشاره داره.

5- مهارت تصرف مسؤولانه در محیط طبیعی

در این هدف قصد بر اینه که افراد نسبت به محیط طبیعی دور خود احساس مسؤولیت داشته و با این درک در اون تصرف کنن. تحقق این هدف وابسته به عملی شدن هدف گذشته.

6- اندیشه ورزی و کسب علم و بینش نسبت به پدیده های انسانی

در این هدف متربّی باید بتونه آدمی، ویژگیا، نقاط مثبت و تنگناهای وجودش رو بشناسه و نگاه عمیقی نسبت به جامعه و تاریخ و روابط انسانی گرفت.

7- افزایش توانایی مشارکت و دخالت مؤثر اجتماعی در واسه پیشرفت فضایل اخلاقی

این دانشا و درک و شناخت ها، خود می تونه زمینه مشارکت مؤثر اون رو در ساختار جامعه جفت و جور کنه. این هدف که قصد تأثیرگذاری آدم بر روندانسانی و اجتماعی اش طراحی شده، مجرای اختیار و مسؤولیت آدمی رو در این میدون از زندگی می گشاید و اندیشه و تمایل آدمی رو به عمل صالح منتهی می سازه.

8- برتری دریافت زیبایی شناختی به ویژه در ایجاد رابطه بین زیبایی و  نه

این هدف به دنبال آنست تا فرد ذایقه تشخیص و تمییز امور بیریخت از قشنگ رو داشته باشه و قادر باشه تا زندگی خود رو طبق زیباییا سروسامون بده. توجه به سطوح زیبایی شناختی و وجود اون و هم برتری ذایقه زیباشناختی مثل نقاط اثر این هدفه.

تو یه نگاه کلی میشه گفت، که اهداف نامبرده به دنبال بالاتر بردن آدمی در اندیشه ورزی، تمایل و عمله و برآنند تا این مؤلفه ها رو پاک و صالح گردونن. این وسط تفکر و اندیشه ورزی از اهمیت زیادی برخورداره، اون طور که تحقق سه هدف به مستقیم به اون وابسته(ضرغامی و همکاران، 1390)

به موازات مشخص گردیدن هدف غایی تعلیم و تربیت و توضیح کوتاه اهداف واسطی، معنی اساسی تربیت از دیدگاه اسلام هم مشخص می شه. با در نظر گرفتن اینکه رسیدن به زندگی پاک، چون حرکتی از آدم به خداس، میشه تربیت رو جریان ربوبی شدن آدمی در نظر گرفت. عناصر اصلی ربوبی شدن عبارتند از: شناخت، انتخاب و عمل. ربوبی شدن، بی شناخت اهمیت ربوبی خدا و بی انتخاب کردن اون به عنوان رب خود و بی عمل کردن به لوازم این شناخت و انتخاب، ممکن نخواد بود. به خاطر این، در معنی تربیت اسلامی، یه جور دوطرفی اساسی مطرحه که در اون پاره ای از نقشا ( چون تأمین شناخت و به دست دادن معیارها ) به مربّی و پاره ای دیگه ( چون انتخاب و عمل ) به متربّی مربوط می شه( باقری، 1387)

2-3-1-3- بررسی برابری اهداف دو راه و روش

همونجوریکه گفته شد، به دلیل نوع طرح ترسیمی راه و روش تفکر انتقادی مورد نظر لیپمن و بقیندیشمندان این میدون از دنیا و هستی و موقعیت آدمی در اون و اختیارات و تکالیف اون و نظام ارزشی که براش در نظر گرفته می شه، فرق زیادی با غایات مطرح شده در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران پیدا می کنه. روبروی در نظام تعلیم و تربیتی اسلام،  زندگی طیبه و مؤلفه های اینکه بر مبنای اتصال هستی به وجودی با علم و قدرت و اراده لایزال ساخت پیدا کرده، غایتی برگرفته از قرآن محسوب می شه ؛ که در عین مسؤولیت آدمی، دنیا دور و بر اون رو امکانی مطلق نمی دونه و در توضیح رویدادهای بیرون از قدرت و اراده اون، اونا رو در بوته احتمال باقی نمی ذاره. توجه در غایت هر دو راه و روش، این حقیقت رو متبادر می سازه که اشتراکاتی بین این دو نگاه  به  چشم می خوره.

اولین هدف راه و روش تفکر انتقادی و مدوّن شده اون یعنی برنامه آموزش فلسفه واسه کودکان، عقل ورزی بوده که با اهداف دوم و چهارم و ششم نظام تربیتی جمهوری اسلامی به شکل مستقیم و با هدف سوم و هفتم به شکل غیر مستقیم ربط داره. بهبود تواناییای تعقل و تفکر، در بستر موضوعات و محتوای مناسب می تونه افراد ار در کسب بینش و علم نسبت به آموزهای دینی و اخلاقی و پدیده های طبیعی و انسانی کمک کنه و زمینه های اندیشه ورزی رو در مورد اونا جفت و جور کنه. مشارکت مؤثر اجتماعی و تدبیر تمایلات اخلاقی، در صورت وارسیای ذهنی و شناختیه که داخلی شده و به فعلیت می رسه.

البته تفاوتای دو دیدگاه در تعریف عقل، محدوده این هدف و مرزهای اونو در نظام تربیتی اسلامی مشخص می سازه و کلا میشه گفت این هدف، تا اندازه ای می تونه ایجاد کننده تحقق اهداف این نظام  باشه.

دومین هدف این برنامه، پرورش خلاقیته. این هدف نمی تونه در نظام تربیتی اسلام جزو اهداف غایی در نظر گرفته شه بلکه همونجوری که پیش از اینم مطرح شد در ساختاری منظم و به شکل هدایت شده می تونه طبق اهداف بدست اومده از مدل تربیتی زندگی طیبه، ظهور یافته و مورد به کار گیری بگیره. مثلا تفکر و تعقل در هر رتبه و بخش ای، نیازمند خیال ورزی و ایجاد سازه های ذهنیه و این نیازمند خلاقیت متربّیانه. تدبیر تمایلات اخلاقی هم لازمه مشاهده و ایجاد گزینه های بدیله که خلاقیت رو در مقام پیش نیاز خود می خواد.

سومین هدف راه و روش تفکر انتقادی و برنامه آموزش فلسفه به کودکان، که بر رشد روابط بین فردی تأکید داشت  به شناخت دانش آموزا از پدیده های انسانی و تقویت مشارکت مؤثر اجتماعی اونا کمک می کنن و می تونه طبق تحقق این هدف به کار رود.

پرورش درک اخلاقی که هدف بعدی این برنامه بود هم بخشی از هدف سوم، یعنی تدبیراخلاقی تمایلات داخلی رو پوشش میده. البته باید توجه داشت که تأکید راه و روش تفکر انتقادی مورد نظر لیپمن بر مؤلفه های شناختی چون درک، عقل و خلاقیت و کم رنگ بودن مؤلفه هایی چون میل و اراده در اون، باعث می شه تا این راه و روش، به شکل زیر نظامی از کل نظام مطرح باشه و نتونه کل اهداف نظام تربیت اسلامی رو پوشش بده.

آخرین هدف طراحی شده در راه و روش تفکر انتقادی مورد نظر لیپمن در برنامه آموزش فلسفه واسه کودکان، توانایی معنی پیدا کنی از تجربه که بیشتر هدفی روشیه تا محتوایی. این هدف بیشتر ناظر بر چگونگی تحقق هدفهای قبلی بوده و بر واقعی بودن اهداف و زنده بودن برنامه درسی و تجربه های یادگیری جمع به اهداف تأکید می ورزد و در تلاشه تا همه هدفهای قبلی رو در بافتی واقعی و برآمده از زندگی دانش آموز محقق سازه. به خاطر این نمیشه اونو از جنس اهداف قبلی دونست و با اهداف نظام تربیت جمهوری اسلامی مقایسه کرد.

در مقام جمع بندی میشه گفت، اهداف راه و روش تفکر انتقادی، بر اهداف تعلیم و تربیت اسلامی منطبق نیس، اما مقایسنجام شده نشون میده که بعضی از این اهداف در محدوده های خاص می تونه به تحقق بعضی از اهداف نظام تربیتی جمهوری اسلامی کمک کنه. در آخر وجود اشتراکایی در اهداف دو مجموعه و همسوییایی در اونا، زمینه ساده ای رو واسه ورود به بحث مقایسه مبانی بوجود میاره.