الگویی واسه تاثیر مدرسه

آگوست 7, 2018 Off By 92
پایان نامه  

الگویی واسه تاثیر مدرسه

سر جیوانی[1] (1962، ص62) با پایه قرار دادن بخش های اصلی فعالیت مدارس الگویی روشن و جامعی واسه تاثیر مدرسه ارائه کردن
تو یه سطح پایه ای، مدارس و سازمانهای دیگه درگیر فعالیتای اساسی مشابهی هستن که بیان گر و تامین کننده چیزای مهم باقی موندن و رشد سیستمای نامبرده هستن
این فعالیتها عبارتنداز «رسیدن به اهداف سازمانی، حفظ الگوی فرهنگی، حفظ اتحاد سیستم سازمانی و برابری با نیروهای موجود در محیط خارجی»
هر کدوم از فعالیتای فوق، به شکل ترکیبی از بخش فعالیتهای بسیاری نگریسته می شن که به طور رو یا مخفی در مدرسه جریان دارن
تاثیر و موقعیت مدرسه و مدیریت اون لازمه اعمال کارای مدیریتی براین فعالیت هاست
چار بخش اصلی فعالیتا که به اون گفته شد مبنایی واسه تاثیر مدارس و مدیران و ارزشیابی اون بوجود میاره
پس بعضی معیارها و تعریف عملیاتی جنبه های تاثیر به توضیح ذیله

1- بهره وری: حدیه که علم آموزان و معلمان، گروهها و مدارس و پیامدها و خدمات دلخواه (اهداف) رو تحقق می سازه

2- کارایی: نسبت کارکرد افراد و مدرسه در مقابل هزینه های مصرف شده واسه اون
هزینه نه فقط به شکل زمان و پول محاسبه می شن بلکه به اهداف و نتایجی که از اونا صرف نظر شده هم در نظر گرفته می شه به این علته که ممکنه اهداف یا یافته های دیگری مورد تایید قرار گیرد یا محقق شه

3- کیفیت: سطح و کیفیت دستاوردها، یافته های و کارکرد و خدمات افراد و مدرسه

4- رشد: بهبود در کیفیت پیشنهادها، تفاهم و نوآوری، استعداد و لیاقت عمومی
وقتی که وضعیت فعلی مدرسه، وضعیت گذشته اش مقایسه می شه

5- غیبت گرایی: تعداد دفعات نبود حضور و زیادی غیبت معلمها، علم آموزان و دیگه کارکنان مدرسه

6- انتقال: تعداد انتقالای داوطلبانه و جابجایی علم آموزان- هیئت آموزشی و کارکنان دیگه

7- رضایت شغلی معلمان: حدیه که معلمان از نتیجه های شغلی جور واجور که دریافت می کنن، خوشحال می شن

8- رضایت شغلی علم آموزان: میزانی که علم آموزان از یافته های آموزشی که دریافت می داره، خوشحال می شن

9- انگیزه: درجه قدرتمندی، تمایل و تمایل معلمان، علم آموزان و دیگه کارکنان مدرسه واسه درگیر شدن در کار مدرسه

10- روحیه: احساس خوب کلی که معلمان، والدین، و علم آموزان و دیگه کارکنان مدرسه واسه درگیر شدن در کار مدرسه

11- انسجام: میزانی که علم آموزان و معلمان یکدیگر رو دوست دارن، با یکدیگر خوب کار می کنن، رابطه کامل و باز برقرار می کنن و کوششهایشان رو هماهنگ میسازن

12- انعطاف و برابری: توانایی مدرسه واسه تغییر روحیها و راههای عملی در جواب به جامعه و دیگه تغییرات خارجی

13- همسازی هدف: میزانی که اعضای جامعه، والدین و علم آموزان توافق دارن که اهداف برابری واسه مدرسه هست

14- برنامه ریزی و هدفگذاری: درجه ایی که اعضای مدرسه مراحل آینده رو برنامه ریزی می کنه و در عمل هدفگذاری سهیم می شن

15- داخل سازی اهداف سازمانی: پذیرش اهداف مدرسه و باور والدین و علم آموزان مبنی براینکه اهداف مدرسه درست و مناسب هستن

16- مهارتای رهبری و مدیریت: سطح کلی توانایی مدیران مدارس، ناظران و دیگه رهبران در هدایت و انجام وظایف اصلی مدرسه

17- مدیریت اطلاعات و ارتباطات: تمامیت، کارایی منتشر کردن و تکافوی اطلاعاتی که به وسیله همه بخشای مدرسه شامل معلمان و والدین و جامعه- در تمام خود- واسه تاثیر مدرسه مهم تلقی می شه

18- آمادگی: احتمال اینکه مدرسه بتونه وظایف تعیین شده رو اون طوری که از آن خواسته شده بطور موثر بکنه
یا اهداف انجام شده رو محقق سازه

19- به کار گیری محیط: میزانی که مدرسه با جامعه خود و دیگه میدون های محیطش به طور موفقیت آمیزی رفت و امد می کنه و ساپورت و منابع لازم واسه کارکرد موثر رو جفت و جور کنه

20- آزمایش به وسیله واحدهای خارجی: آزمایش مطلوب از مدرسه به وسیله افراد، سازمانها و گروه ها در جامعه و در محیط عمومی که مدرسه در اون فعالیت داره

21- پایایی: توانایی مدرسه واسه نگهداری ساختارها و کارکردها و منابع خاص در طول زمان و به ویژهً در طول دوره های فشار

22- تاکید واسه بازآموزی و پیشرفت: اندازه مشارکت اعضای مدرسه در تصمیم گیریایی که اونا رو مستقیماً تحت تاثیر قرار میده

23- تاکید بر موفقیت: اندازه ارزشی که مدرسه واسه رسیدن به اهداف موجود و جدید قایل می شه

همونجوری که گفته شد این معیارها هم نشون دهنده معنی و وسعت تاثیر مدرسه و راهنمای سطح ارتقای اونا هستن
و هم زمینه رو واسه ارزشیابی اندازه تاثیر مدرسه و فعالیتای مدیران بوجود میاره (ترک زاده، 1377)

[1] -satgioranni