استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-5- تجزيه تحليل خط انتقال:

با توجه به اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب اولیه که همان سرچشمه مد نظر رود سیمره برای انتقال آب بحساب می آید و منابع دیگر که به تعداد 22 ایستگاه در مسیر راه اندازی شده اند می توان گزینه های مختلف خط انتقال را داشت، اختلاف ارتفاع منبع آب و اجتماع می تواند، مثبت (انتقال ثقلی)، صفر(بدون اختلاف ارتفاع) یا منفی (انتقال با پمپاژ) باشد. اختلاف ارتفاع در منطقه تا حدودی زیاد تا بیش از 650 متر می باشد. در این شرایط می بایست از سیستم های پمپاژی استفاده کرد که قادر به ارائه توان بالای انتقال حجم زیاد آب به ارتفاعات بالا را داشته باشد. گزينههاي خط انتقال باتوجه به ضوابط ويژه اي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند كه بشرح ذيل مي باشند.

  1. اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع در حد معمول (70-150 متر): در این حالت غالب لوله ها قادرند فشار وارده را تحمل نمایند.
  2. اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع 150 متر:

در این حالت در صورت بسته شدن شیر انتهای مسیر، فشار ایستایی برابر 150 متر است که با اضافه شدن فشار ناشی از ضربه آب، فشار بسیار بیشتر از این حد خواهد شد، لذا جهت فائق آمدن بر مشکلات ناشی از فشار(ترکیدگی لوله ها) راهکارهای زیر پیش بینی ميگردد.

  • استفاده از لوله های با کلاس فشار بالا: در این حالت هزینه های طرح افزایش خواهد یافت.
  • استفاده از توربین در مسیر خط انتقال: در این حالت با نصب توربین در بین مسیر خط انتقال عملاٌ فشاررا كاهش مي دهیم، بخشی از انرژی توسط توربین به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد و میزان فشار ایستایی کاهش داده می شود..
  • استفاده از شیرهای فشار شکن(PRV)[1] :در مسیر خط انتقال: در این حالت شیرهای فشار شکن در بین مسیر خط انتقال نصب شده و پس از برخورد آب به فنرها و صفحات داخلی شیرها از مقدار فشار کاسته می گردد.
  • استفاده از حوضچه های فشار شکن(PRC)[2] در مسیر خط انتقال: حوضچه های فشار شکن از مهمترین تأسیساتی هستند که در خط های انتقال کاربرد دارند، این حوضچه هاي آب در تماس با هوا قرار گرفته و میزان فشار به صفر می رسد. این حوضچه را می توان از آجر و سیمان یا بتن ساخت، همچنین بدلیل کاهش سرعت در حوضچه ها (کمتر از 1/0 متر بر ثانیه) ذرات شن و ماسه گرفته می شوند. این حوضچه ها بایستی داراي دریچه ورودی مجهز به قفل، پله ورود و خروج جهت تعمیرات ، لوله تهویه، سرریز، شناور، شیر تخلیه رسوب باشند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92