ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد :پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

 مقدمه

آب همراه با هوا و خاک سه عامل اصلی ادامه حیات انسان و همه موجودات زنده دیگر در زمین است. این ماده حیاتی نقش مهم و زیربنایی در پیشرفت هر جامعه دارد. استفاده های غیراصولی از منابع آب و به هدر رفتن این منابع به دلیل عدم شناخت صحیح حوضه های آبخیز، مسئله ای است که توجه مدیران برنامه ریزی محیطی را به خود جلب می کند.

معمولاً بارندگیها در مناطق خشک و نیمه خشک سیل آسا بوده و پوشش پراکنده گیاهی از نظر حفاظت خاک نقش زیادی ایفا نمی کنند، بطوریکه سرعت نفوذ آب به سرعت تقلیل یافته و میزان رواناب افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه حوضه سد نهند نیز جزء مناطق نیمه خشک کشورمان می باشد، محاسبه رواناب و سیلاب حوضه ضروری به نظر می رسد بنابراین در این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات ایجاد شده در اثر عملکرد سازه های کوتاه در روند سیل در حوضه سد نهند ،اطلاعات توصیفی  و مکانی حوضه بایکدیگرمقایسه و موردبررسی قرارمی گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92