ارزیابی تاثیر اعمال فرض غیریکنواختی فونداسیون در مقادیر جابه‌جایی‌ها و تنش‌ها در حالت‌های مختلف:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-4 – ساختار پایان‌نامه

در این پایان نامه اثرات غیریکنواخت بودن فونداسیون بر رفتار سدهای بتنی وزنی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل اول مقدمه ای است بر تحقیق انجام شده و کلیات مسئله ی مورد بحث، و اشاره ای به روش بررسی و نتایج حاصله دارد. در فصل دوم مطالعات صورت گرفته در زمینه ی آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی مرور شده است. همچنین فصل سوم به معادلات حاکم بر مسئله‌ می‌پردازد.

به منظور انجام آنالیزهای دینامیکی و بررسی تاثیر غیریکنواختی فونداسیون از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. فصل چهارم به تشریح مدل ایجاد شده توسط این نرم‌افزار و همچنین مشخصات و ویژگی‌های سیستم و فرضیات به کار رفته در آن اختصاص دارد.

در فصل پنجم نتایج آنالیز دینامیکی خطی سد ارائه گردیده است. در این فصل تنش‌ها و تغییرمکان‌های محاسبه شده توسط برنامه در حالات غیریکنواخت بودن فونداسیون با حالات یکنواخت بودن آن مورد مقایسه قرار گرفته است. در فصل ششم نیز نتیجه‌گیری‌های حاصل از تحقیق تشریح شده است.

 

1-5-اهداف:

1- محاسبه میزان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها در بدنه سد با اعمال فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در شرایط مختلف

2- مقایسه تنش‌ها و تغییرمکان‌ها برای نسبت‌های مختلف پارامترهای پی (همچون مدول الاستیسیته، نسبت پواسون و میرایی) در نواحی مختلف آن

3- مقایسه تنش‌ها و تغییرمکان‌های به دست آمده از تحلیل دینامیکی در دو حالت یکنواخت (با در نظر گرفتن حداقل پارامترهای پی) و غیریکنواخت

4- مقایسه تنش‌ها و تغییرمکان‌های به دست آمده از تحلیل دینامیکی در دو حالت یکنواخت (با میانگین گیری وزنی از پارامترهای پی) و غیریکنواخت

5- ارزیابی تاثیر اعمال فرض غیریکنواختی فونداسیون در مقادیر جابه‌جایی‌ها و تنش‌ها در حالت‌های مختلف

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92