آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

3-3-            نتایج

 

در این فصل ابتدا به معرفی مختصات مرز مقیاس شده و سپس به تغییر مختصات سیستم کارتزین (سیستم مختصات دکارتی (x, y, z)) به سیستم جدید مرز مقیاس شده (سیستم مختصات محلی جدید (ξ, η, ζ)) پرداختیم. جابجایی، تنش و کرنش به سیستم جدید انتقال یافت. با استفاده از روش باقی­مانده وزنی معادله المان محدود با مرز مقیاس شده بر حسب جابجایی و با استفاده از معادله نیرو-جابجایی معادله المان محدود با مرز مقیاس شده بر حسب سختی دینامیکی بدست آمد. برای حل معادله المان محدود با مرز مقیاس شده بر حسب سختی دینامیکی و پیدا کردن سختی دینامیکی، بسط مجانب ماتریس سختی دینامیکی به عنوان یک شرط مرزی در فرکانس­های بالا آورده شد. پس از دست یافتن به حل ماتریس سختی دینامیکی در حوزه فرکانس، وارد حوزه زمان شدیم و معادله نیرو بر حسب ماتریس سختی دینامیکی شتاب بدست آمد و با تبدیل فوریه به ماتریس پاسخ ضربه واحد شتاب دست یافتیم پس از آن برای ماتریس پاسخ ضربه واحد شتاب تقسیم­بندی زمان ( ) صورت گرفت. در قسمت بعد سختی استاتیکی حوره نامحدود محاسبه شد و در نهایت روش سری کاهش­یافته توابع پایه برای کاهش درجات آزادی حوزه نامحدود در جهت سرعت بخشیدن به محاسبات و افزایش بازده زمان ابتدا در حوزه زمان و سپس در حوزه فرکانس بررسی شد. در فصل آینده معادلات مربوط به روش المان محدود با مرز مقیاس شده مربوط به دامنه محدود بدست خواهد آمد و در نهایت معادلات بدست آمده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده مربوط به حوزه نامحدود در این فصل و معادلات بدست آمده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده مربوط به حوزه محدود از فصل آینده در فصل پنجم ترکیب خواهند شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92