آببندنمودن پی سد خاکی:دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

3-2-3-مته دورانی

این حفاری تکنیکی است که درآن سرمته هایی که به سرمیله حفاری نصب شده اند،باسرعت زیادی دوران کرده وخاک وسنگ موجود درنوک سرمته رابریده،آسیاب کرده وبه عمق نفوذ می کنندسرمته های مختلفی برای مقاصدگوناگون وجود دارد.ازحفاری دورانی می توان درماسه،رس،وسنگ(به استثنای سنگ های خیلی درزدار)استفاده کرد.درحین حفاری،آب یاگل حفاری تحت فشار،ازطریق میله مته به سمت سرمته فرستاده می شود.این آب دربرگشت به سمت بالا،محصولات به دست آمده ازحفاری رابه سطح زمین می آورد.بااستفاده ازحفاری دورانی می توان به آسانی گمانه هایی به قطر2تا8اینچ(50تا200میلیمتر)حفاری نمود(17).گل حفاری مخلوطی ازآب وبنتونیت است.ازگل حفاری وقتی استفاده می شودکه جدارگمانه ریزشی باشد.وقتی که نمونه گیری لازم باشد،میله حفاری به بیرون کشیده شده وسرمته بانمونه گیرعوض می شود.درواقعه این روش هم نمونه های خاک وسنگ رابه دست می دهدوهم نمونه هایی برای انواع آزمایش های برجا ایجاد می کند.این روش درحفرگمانه های غیرقائم برای زهکشی افقی یا ایجاد مهارنیزکاربرد دارد.امروزه کاربرد دستگاه های حفاری چرخشی بسیارمتداول است.این دستگاه ها را می توان درهرنوع زمین بکاربرد.ولی بیشترین کاربردآنها درزمین های نرم بیشتر است.پیشروی این دستگاه هادرداخل سنگ های سخت به کندی صورت می گیرد.دراین روش سرمته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است،ازسرچاه به کمک موتور،حرکت دورانی می نماید،گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق شده واز اطراف لوله به سرچاه برمی گردد.باروش حفاری دورانی چاه های بسیارعمیق حفرمی گردد.دراین روش حفاری پیشروی توسط سرمته برنده که درانتهای لوله حفاری قرار داردوتحت فشارهیدرولیکی است،انجام می شود.دیواره چاه را معمولا گل نگاه می دارد.درکل این روش،روشی نسبتاسریع است ومی توانددرهمه نوع موادنفوذ کند،برای همه نوع نمونه گیری مناسب است.وجابجاکردن وسایل درزمین های ناهموار وباتلاقی مشکل بوده وکارآیی حفاری باتوجه به اندازه دستگاه متغییر است(12).درسدمخزنی حوضیان باتوجه به حجم عملیات وجنس توده سنگ از روش دورانی برای حفاری گمانه ها استفاده شده است(2و1)گمانه های اجرایی عملیات تزریق به قطر46میلی متربدون مغزه گیری وگمانه های کنترلی واکتشافی به قطر76میلی مترهمراه بامغزه گیری حفاری شدند،حفاری گمانه هابایدبصورت قائم وبا استفاده ازتجهیزات متناسب(بویژه سرمته)با درنظرگرفتن جنس سنگ موجودانجام پذیرد.عملیات حفاری بامغزه گیری به کمک نمونه گیرهای دوجداره انجام می گیرد(2و1)درمناطقی که احتمال شسته شدن نمونه ها وجود داشته باشد ازنمونه گیرهای سه جداره استفاده میشود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92