بایگانی برچسب: s

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ:دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

3-2-2 برآورد ظرفیت عملی

وقتی که تراکم شروع می‌شود فقط می‌توان از ظرفیت عملی صحبت کرد که عنوان “جریان ترافیک حداکثر واقعی[1]” تعریف شده است. در چنین مواردی، فاصله زمانی بعدی برای جریان ترافیک با استفاده از روش میانگین متحرک که به عنوان ظرفیت واقعی در نظر گرفته شده تخمین زده می‌شود. این  ظرفیت به صورت پویا در شرایط ترافیکی تغییر می‌کند.

زمانی که تراکم شروع می‌شود، ظرفیت لحظه‌ای توسط ظرفیت عملی محاسبه می‌شود. این ظرفیت به عنوان نرخ جریان حداکثر واقعی تعریف شده است. بنابراین، ما به برآورد نرخ جریان حداکثر ممکن که می‌‌تواند از نقطه ایستگاه تا فاصله زمانی بعدی (30 ثانیه، برای مثال) عبور کند نیاز است. مشخص است که شرایط ترافیکی ممکن است در زمان متراکم بودن بزرگراه برای بازه زمانی بسیار کوتاه نسبتا ثابت باقی بماند (برای مثال، 30 ثانیه). بنابراین به سادگی می‌توان از روش میانگین متحرک برای برآورد جریان ترافیک حداکثر در فاصله زمانی بر اساس اطلاعات قبلی ترافیکی استفاده کرد. به طور اساسی این موضوع یک روش برای برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت است.

برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت

مقالات زیادی در رابطه با برآورد جریان ترافیک در کوتاه مدت وجود دارد. ساده‌ترین آنها استفاده از روش‌های آرام سازی است. به عنوان مثال، Stephanedes و همکاران (1981) از روش ساده‌ی میانگین    متحرک به منظور برآورد جریان ترافیک 5 دقیقه‌ای برای کنترل لحظه‌ای استفاده کرده است. پس از آن، Okutani وStephanedes  (1984) اعمال الگوریتم Kalman Filter را به منظور برآورد حجم ترافیک شهری اجرا کردند. روش متداول دیگر میانگین متحرک جامع کاهنده خودکار  (ARIMA)است که برای اولین بار توسط Ahmed و Cook (1979) برای پیش بینی ترافیک تولید شد. پس از آن، Davis و همکاران (1990) یک مدل واحد از ARIMA را برای پیش بینی فرموله کردن گلوگاه یک بزرگراه به کار بردند. Hamed و همکاران (1995) یک مدل برای پیش بینی حجم ترافیک شهری به کار بردند. Williams و همکاران (1998) روش فصلی ARIMA را برای پیش‌بینی جریان ترافیک شهری پیشنهاد دادند. به تازگی، به روش‌های غیر پارامتریک پرداخته شده است. برای مثال، Smith و Demetsky (1996) عملکرد نزدیکترین همسایگی برای مدل رگرسیون غیر پارامتریک را آزمایش کرد. Clark و همکاران (1993) شبکه عصبی مصنوعی (ANN) موثری را بررسی کرده‌اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت عملی بزرگراه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

1 کلیات تحقیق …….1

1-1 مقدمه. 2

1-2 شرح مسئله. 3

1-3 اهداف پژوهش…. 5

1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش…. 5

1-5 فرضیه‌های پژوهش…. 6

1-6 روش انجام پژوهش…. 7

1-7 مراحل پژوهش…. 7

1-8 دامنه کاربرد. 8

2 پیش زمینه و مروری بر تحقیقات گذشته .. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2 بهبود در برآورد ظرفیت بزرگراه 10

2-2-1 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 12

2-2-2 برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت.. 14

2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ… 15

2-3-1 الگوریتم  ALINEA.. 17

2-3-2 الگوریتم  Bottleneck. 18

3 مبانی و اصول و متدولوژی . 21

3-1 استراتژی‌های کنترل رمپ استفاده شده در پژوهش…. 22

3-1-1 الگوریتم ZONE.. 22

3-1-2 استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM) 24

3-1-3 ارزیابی مقدماتی.. 27

3-2 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 27

3-2-1 برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها 28

3-2-1-1 روش جديد HCM براي تعيين ظرفيت يا حداكثر تردد سرويس در بزرگراه‌هاي چند خطه. 29

3-2-1-2 طبیعت تصادفی.. 31

3-2-1-3 بسته نرم افزار R.. 32

3-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 33

3-2-2-1روش میانگین متحرک… 34

3-3 کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 36

3-3-1 مدل خطی جبری برای کنترل رمپ… 36

3-3-2 برنامه‌ریزی احتمال محدود شده رفتار تصادفی.. 38

3-4 معرفی محور مورد مطالعه. 40

4 روش پیشنهادی در برآورد ظرفیت بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش)..42

4-1 مقدمه. 43

4-2 روش اول: برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 44

4-2-1 تاریخ‌های آزمایش…. 44

4-2-2 روش پیشنهادی.. 45

4-2-2-1 برآورد ظرفیت نظری.. 47

4-2-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 52

4-2-2-3  اشغال بحرانی.. 55

4-2-3 آزمایش و نتایج.. 56

4-2-3-1 فرایند کالیبراسیون.. 56

4-2-3-2 پویایی ظرفیت متغیر با زمان.. 58

4-2-4 بهبود عملکرد. 59

4-3 روش دوم: کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 62

4-3-1 رفتار تصادفی ظرفیت بزرگراه تحت شرایط متفاوت جریان.. 62

4-3-1-1 محل آزمایش…. 63

4-3-1-2 روز آزمایش…. 63

4-3-1-3 جمع آوری داده‌ها 64

4-3-1-4 برازش توزیع نرمال.. 67

4-3-1-5 معنای توزیع ظرفیت تصادفی آزادراه 69

4-3-2 الگوریتم ZONE در بزرگراه نیایش با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

4-3-2-1 الگوریتم ZONE با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

4-3-2-2 آزمایش شبیه سازی.. 75

4-3-2-3 فرایند معتبرسازی.. 75

4-3-2-4 نتایج آزمایش…. 76

5 نتایج و پیشنهادات …80

5-1 نتایج.. 81

5-2 پیشنهادات.. 83

6 مراجع.. 85

چکیده انگلیسی.92

 

فهرست جداول

 

جدول ‏4‑1: درصد خطای مطلق میانگین (MAPE) برای 40 ایستگاه 55

جدول ‏4‑2: مقایسه کنترل SZM اصلی و SZM بهبود یافته (ساعت 13 الی 16) 61

جدول ‏4‑3: سطح سرویس (HCM، 2000) 65

جدول ‏4‑4: دسته بندی اشغال.. 65

جدول ‏4‑5: داده‌های آماری برای دو گلوگاه 68

جدول ‏4‑6: تغییرات MOEs بر حسب درصد (کنترل Zone با محدودیت احتمال در مقایسه با کنترل Zone) 78

 

فهرست اشکال

شکل ‏3‑1: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 35

شکل ‏3‑2: اجزای کنترل رمپ در بزرگراه 36

شکل ‏4‑1: دو محدوده‌ی مورد مطالعه در بزرگراه نیایش…. 45

شکل ‏4‑2: مشاهدات در دو ایستگاه بررسی شده از دومحدوده‌ی بزرگراه نیایش…. 46

شکل ‏4‑3: مقادیر ظرفیت اندازه‌گیری شده در دو ایستگاه بررسی شده در دو محدوده‌ی بزرگراه نیایش…. 48

شکل ‏4‑4: میانه و میانگین داده‌های ظرفیت… 49

شکل ‏4‑5: چولگی و کشیدگی داده‌های ظرفیت… 50

شکل ‏4‑6: نمودار هیستوگرام داده‌های ظرفیت… 50

شکل ‏4‑7: نمودار Q-Q نرمال داده‌های ظرفیت… 51

شکل ‏4‑8: تست نرمال بودن P-Value برای داده‌های ظرفیت… 51

شکل ‏4‑9: صدک 95 برای دو محدوده‌ی تحت مطالعه. 52

شکل ‏4‑10: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 53

شکل ‏4‑11: پویایی ظرفیت متغییر با زمان.. 59

شکل ‏4‑12: موقعیت دو گلوگاه 62

شکل ‏4‑13: زون بندی در بزرگراه نیایش…. 63

شکل ‏4‑14: رابطه‌ی جریان- اشغال به مدت دو روز 66

شکل ‏4‑15 : نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 0~15%. 69

شکل ‏4‑16: نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 40~30%. 69

شکل ‏4‑17: احتمال تجمعی ظرفیت (محدوده اشغال: 0~15%) 71

شکل ‏4‑18: ظرفیت بر حسب درصد در دو گلوگاه با استفاده از روش کنترل Zone اصلی.. 77

شکل ‏4‑19: تصویری از AIMSUN هنگام تحلیل.. 79

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

بررسی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-10- دستورالعمل ها و آئین نامه ها برای طرح سازه های جداسازی شده

از اوایل دهه 1970 دستورالعمل ها و به مرور آئین نامه هایی برای کمک و کنترل طراحی سازه هایی که از جداساز لرزه ای استفاده می کنند نوشته شده است. این موارد توسط مثال هایی از نیوزیلند و ایالات متحده، ابتدا در مورد ساختمان ها و سپس در مورد پل ها توضیح داده می شود. بیشتر روش های آنالیز و طراحی سازه های جداسازی شده به گونه ای است که با اعمال یک بار معادل استاتیکی به جای بار دینامیکی پاسخ قابل قبولی را ارائه می­دهند. استفاده از روش استاتیکی معادل در آنالیز سیستم های جداساز لرزه ای می­تواند کارآیی این سیستم ها در کاهش نیروها و محاسبه پارامترهای جداساز و ابعاد آن را به دنبال داشته باشد. این نوع تحلیل در اصل شروعی بر تحلیل و طراحی بهینه و دقیق تر این سیستم­ها می­باشد. در طراحی سازه­های پایه جدا می بایست مواردی نظیر تعادل و بالانس بین انتخاب پارامترهای مورد نیاز، فلسفه طراحی، لزوم استفاده از سیستم جداساز برای به حداقل رساندن شتاب طبقات، تأثیر مدهای بالاتر و خسارت های غیرسازه ای را با دقت بسیار بالا در نظر گرفته و رعایت نمائیم. آئین نامه SEAOC/UBC در ضمیمه ای که جهت طراحی سازه های جداسازی شده ارائه داده، به تحلیل، طراحی و بررسی پایداری این سازه ها تحت دو نوع زلزله پرداخته است. اولین زلزله یا همان زلزله مبنای طرح (DBE)، که در طراحی سازه های پایه گیردار نیز از آن استفاده می شود، دارای دوره بازگشت 475 ساله بوده، یعنی احتمال وقوع آن در یک بازه زمانی 50 ساله، 10% می باشد. زلزله دوم یا زلزله بیشترین حد انتظار که به آن زلزله ظرفیت ماکزیمم (MCE) نیز گفته می شود و در کنترل پایداری سیستم های جداسازی شده مورد استفاده قرار می گیرد، دارای یک دوره بازگشت 2300 ساله بوده یعنی در یک دوره 250 ساله احتمال رخداد آن 10% می باشد. البته این تعریف در سال 1994 با احتمال وقوع 10% در یک بازه زمانی 100 ساله (دوره بازگشت حدود 950 سال) اصلاح گردیده است.ضمیمه آئین نامه SEAOC/UBC ، قصد دارد که علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی، شرایطی را فراهم آورد که سیستم های جداسازی شده عملکرد مناسب تری را نسبت به سازه های پایه گیردار از خود نشان دهند. به گونه ای که این آئین نامه از ظرفیت شکل پذیری المان های روسازه در قیاس با آئین نامه های طراحی سازه های پایه گیردار به صورت محدودتری استفاده کرده تا علاوه بر کاهش هزینه های ساخت، عملکرد بهتری نسبت به سازه های معمولی بدست آید. یکی از اهداف این آئین نامه این است که، المان­های روسازه یک سیستم جداسازی شده، لازم نیست برای زلزله هایی با دوره بازگشت 500 ساله و برای رفتار الاستیک آنالیز و طراحی گردند، بلکه در صورت وجود ظرفیت شکل پذیری کافی برای رفتار غیرخطی المان ها، می توان سطح زلزله های طرح را با یک ضریب کاهش 2.7 به اندازه معینی پائین آورد. پائین آوردن سطح زلزله های با دوره بازگشت 500 سال به نسبت ضریب 2.7، سطح این زلزله ها را تا سطح زلزله ای با دوره بازگشت 50 تا 100 ساله کاهش می دهد. لذا با توجه به این آئین نامه، رفتار روسازه تحت زلزله هایی با دوره بازگشت 50 تا 100 ساله می تواند در محدوده الاستیک قرار گیرد. پایه و اساس طراحی سازه های جداسازی شده با استفاده از آئین نامه SEAOC/UBC به گونه ای است که تمام سازه های طراحی شده بر طبق این آئین نامه می بایست طوری رفتار نمایند که تحت زلزله MCE، اولاً سیستم جداساز لرزه ای دچار آسیب و شکست نگردد و ثانیاً به المان های سازه ای صدمات شدید وارد نشود. لذا این آئین نامه جهت تأمین این اهداف موارد زیر را برای سیستم جداساز لرزه ای الزامی می داند ]9[.

  1. سیستم جداساز پایه در تغییر مکان های طرح، پایداری خود را حفظ نماید.
  2. با افزایش جابجائی ها، نیروی بازگرداننده و یا نیروی مقاوم سیستم جداساز، افزایش یابد.
  3. در اثر سیکل های بارگذاری و باربرداری، سیستم جداساز دچار کاهش مقاومت نگردد.
  4. سیستم جداساز پایه دارای پارامترهای مشخصات نیرو – تغییر مکان و همچنین میرایی باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

دانلود پایان نامه ارشد درباره آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- تعریف مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- مفهوم اندرکنش خاک و سازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- روش­های تحلیل اندرکنش خاک و سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-1- روش زیرسازه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-2- روش مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4- خلاصه­ای از روش­های موجود برای مدل کردن حوزه نامحدود……………………………………………………………………………………. 12

1-4-1- روش­های کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-4-1-1- روش المان مرزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-2- روش لایه باریک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-3- شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-4- روش المان محدود با مرز مقیاس شده……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-4-2- روش­های محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-4-2-1- شرایط مرزی انتقالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-2-2- المان­های نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-4-2-3- لایه­های جاذب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-5- اهداف و خلاصه فصول پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2- روش­های کلی (فراگیر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1- روش المان مرزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2- روش لایه باریک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3- شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-4- روش المان محدود با مرز مقیاس شده……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3- روش­های محلی (موضعی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-1- شرایط مرزی انتقالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-2- المان­های نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-3- لایه­های جاذب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

فصل سوم: فرمولاسیون روش المان محدود با مرز مقیاس شده

 مربوط به دامنه نامحدود در حوزه فرکانس و زمان

 3-1- معرفی مختصات محلی (ξ, η ,ζ)………………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- معادلات اساسی الاستودینامیک همگن در مختصات دکارتی……………………………………………………………………………………….. 42

3-3- معادلات المان محدود با مرز مقیاس شده در حوزه فرکانس………………………………………………………………………………………… 44

3-3-1- انتقال هندسه محیط از مختصات دکارتی به مختصات جدید………………………………………………………………………………….. 44

3-3-2- تعیین معادلات حاکمه الاستودینامیک در مختصات جدید……………………………………………………………………………………… 45

3-3-3- توابع تغییرمکان گره­ای در جهت شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-4- استفاده از روش باقی­مانده وزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-5- ماتریس سختی دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-6- حل معادله المان محدود با مرز مقیاس شده در سختی دینامیکی برای حوزه نامحدود……………………………………. 55

3-7- معادله المان محدود با مرز مقياس شده در حوزه زمان…………………………………………………………………………………………………… 58

3-7-1- معادله المان محدود با مرز مقياس شده در پاسخ ضربه واحد شتاب……………………………………………………………………. 58

3-7-2- تقسیم­بندی زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7-3- اولین گام زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-7-4- بازه زمانی nام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-8- ماتریس سختی استاتیکی حوزه نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9- خلاصه روش سری کاهش­یافته توابع پایه در حوزه زمان……………………………………………………………………………………………….. 64

3-10- خلاصه روش سری کاهش­یافته توابع پایه در حوزه فرکانس……………………………………………………………………………………… 65

3-11- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: فرمولاسیون روش المان محدود با مرز مقیاس شده

مربوط به دامنه محدود در حوزه فرکانس و زمان مقدمه

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2- معادله حرکت دامنه محدود در حوزه فرکانس و زمان…………………………………………………………………………………………………….. 69

4-3- ماتریس سختی استاتیکی حوزه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-4- ماتریس جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-5- ماتریس میرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-6- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

 

فصل پنجم: ترکیب معادلات حاصل از روش (SBFEM) برای

حوزه محدود و نامحدود جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- ترکیب معادلات حاصل از دامنه محدود و نامحدود تحت بارهای خارجی جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه زمان            77

5-2-1- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای خارجی در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM)…. 77

5-2-1-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 77

5-2-1-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 80

5-2- 2- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای خارجی در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM) و استفاده از سری کاهش­یافته توابع پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

5-2-2-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 81

5-2-2-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 83

5-3- ترکیب معادلات حاصل از دامنه محدود و نامحدود تحت بارهای لرزه­ای جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه زمان 84

5-3-1- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای لرزه­ای در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM)…… 84

5-3-1-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 84

5-3-1-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 86

5-3- 2- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای لرزه­ای در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM) و استفاده از سری کاهش­یافته توابع پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-3-2-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 88

5-3-2-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 89

5-4- ترکیب معادلات حاصل از دامنه حوزه محدود و نامحدود تحت بارگزاری دینامیکی (بارهای خارجی و لرزه­ای) جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه فرکانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-5- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

فصل ششم: روش شكاف ممتد

6-1- روش­های تجزیه ماتریس سختی دینامیکی حوزه نا­محدود…………………………………………………………………………………………. 103

6-1-1- تقریب سختی دینامیکی توسط سری پده…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

6-1-2- تجزیه سختی دینامیکی با استفاده از روش شكاف ممتد………………………………………………………………………………………. 105

6-1-2-1- ساخت شرط مرزی انتقالی با مرتبه بالا………………………………………………………………………………………………………………….. 110

6-1-2-2- ترکیب معادله حرکت حوزه محدود و معادله مربوط به حوزه نامحدود حاصل از روش شکاف ممتد تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

6-1-2-3- ترکیب معادله حرکت حوزه محدود و معادله مربوط به حوزه نامحدود حاصل از روش شکاف ممتد تحت بار لرزه­ای           114

6-1-2-4- استفاده از روش شكاف ممتد و اعمال روش سری کاهش یافته توابع پایه برای آنالیز سیستم تحت بار خارجی دینامیکی    116

6-1-2-5- استفاده از روش شكاف ممتد و اعمال روش سری کاهش یافته توابع پایه برای آنالیز سیستم تحت بار لرزه­ای     118

6-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

فصل هفتم: مثال­های عددی

7-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

7-2- دیوار برشی به همراه بازشو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

7-2-1- سازه در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………….. 134

7-2-2- سازه در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………….. 136

7-2-3- سازه در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 139

7-2-4- سازه در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………. 141

7-3- دیوار برشی با ابعاد و مواد با خصوصیات متفاوت…………………………………………………………………………………………………………….. 145

7-3-1- سازه در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………….. 145

7-3-2- سازه در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………….. 147

7-3-3- سازه در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 150

7-3-4- سازه در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………. 152

7-4- سد کوینا در چین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156

7-4-1- سد در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی…………………………………………………………………………………………………… 156

7-4-2- سد در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………… 158

7-4-3- سد در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………. 162

7-4-4- سد در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای……………………………………………………………………………………………………………………. 164

7-5- ترکیب تونل و دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 168

7-5-1- تونل و قاب سازه­ای تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………………………… 169

7-5-2- تونل و قاب سازه­ای تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………. 172

 

فصل هشتم: نتایج و پیشنهادات

7-1- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 176

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 180

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 1- 1: تعریف مسئله اندرکنش خاک و سازه 2

شکل 1- 2: انتشار موج در میله نا محدود (یک بعد): (الف) مدل واقعی (ب) انعکاس موج در اثر مهار 3

شکل 1- 2: پاسخ دینامیکی سازه مستقر روی سنگ و خاک: (الف) موقعیت زمین; (ب) بیرون زدگی سنگ; (ج) حوزه آزاد; (د) اندرکنش جنبشی; (ه) اندرکنش لختی. 5

شکل 1- 4: مدل اندرکنش خاک و سازه با روش زیرسازه: (الف) زیرسازه حوزه محدود;(ب) زیرسازه حوزه نا­محدود. 7

شکل 1- 5: اتصال مکانی شرایط مرزی فراگیر. 9

شکل 1- 6: مدل اندرکنش خاک و سازه توسط روش مستقیم: (الف) حوزه محدود به همراه قسمتی از حوزه نا­محدود (ب) ارتباط اندرکنش نیرو-جابجایی حوزه نا­محدود که به عنوان یک شرط مرزی روی مرز مصنوعی تعریف شده 10

شکل 1- 3: اتصال مکانی شرایط مرزی موضعی. 11

شکل 2- 1: مش­بندی در روش المان مرزی.. 21

شکل 2- 2: مرز بندی به صورت قائم در روش المان باریک.. 23

شکل 2- 2: تبدیل محیط نامحدود به محیط محدود به وسیله مرز مصنوعی. 25

شکل 2- 4: مختصات مرز مقیاس شده: (الف) مرکز مقیاس O، مختصات شعاعی  و المان­بندی مرز; (ب) هندسه حوزه تبدیل­یافته  28

شکل 2- 5: معرفی حوزه نامحدود در مختصات مرز مقیاس شده 29

شکل 2- 6: لایه­های کاملاً تطبیق یافته. 38

شکل 3- 1: محور  ηوζ  روی مرز و محور ξ به صورت شعاعی از مرکز مقیاس O می گذرد. 40

شکل 3- 2: مرکز مقیاس محیط محدود: الف) روی مرز; ب) درون محیط.. 41

شکل 3- 3: مرکز مقیاس محیط نامحدود: الف) روی مرز; ب) درون محیط.. 42

شکل 3- 4: سیستم دو بعدی مختصات المان محدود با مرز مقیاس شده: الف) مرکز مقیاس و مش­بندی مرز. ب) هندسه تبدیل یافته  44

شکل 3- 5: هندسه تبدیل یافته به همراه بردار مکان و بردارهای نرمال. 47

شکل 3- 6: تقريب تغييرمكان­ها با استفاده از تغييرمكان گره­ها 50

شکل 4- 1: حوزه محدود شامل گره­ها و نیروی خارجی دینامیکی. 70

شکل 4- 2: نمودار میرایی ریلی. 73

شکل 5- 1: گره­های موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 76

شکل 5- 2: گره­های موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 76

شکل 5- 3: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 78

شکل 5- 4: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 80

شکل 5- 5: نیروهای لرزه­ای موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 85

شکل 5- 6: نیروی لرزه­ای خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 87

شکل 7- 1: نمودار بارگذاری دینامیکی بر حسب زمان و فرکانس: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه. 132

شکل 7- 1: نمودار شتاب افقی زلزله طبس بر حسب زمان: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه. 133

شکل 7- 3: هندسه قاب سازه­ای.. 134

شکل 7- 4: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 135

شکل 7- 5: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 135

شکل 7- 6: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 136

شکل 7- 7: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 137

شکل 7- 8: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 138

شکل 7- 9: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطفL=10 m) 139

شکل 7- 10: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 140

شکل 7- 11: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 140

شکل 7- 12: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 141

شکل 7- 13: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 142

شکل 7- 14: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 143

شکل 7- 15: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 144

شکل 7- 16: هندسه قاب سازه­ای.. 145

شکل 7- 17: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 146

شکل 7- 18: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 146

شکل 7- 19: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 147

شکل 7- 20: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 147

شکل 7- 21: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 149

شکل 7- 22: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 150

شکل 7- 23: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 151

شکل 7- 24: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 151

شکل 7- 25: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 152

شکل 7- 26: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=5 m) 153

شکل 7- 27: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154

شکل 7- 28: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154

شکل 7- 29: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 155

شکل 7- 30: هندسه سد. 156

شکل 7- 31: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 157

شکل 7- 32: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 158

شکل 7- 33: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 159

شکل 7- 34: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 160

شکل 7- 35: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 161

شکل 7- 36: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 162

شکل 7- 37: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 163

شکل 7- 38: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 163

شکل 7- 39: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 164

شکل 7- 40: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=0) 165

شکل 7- 41: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 166

شکل 7- 42: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 166

شکل 7- 43: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بارلرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 167

شکل 7- 44: هندسه قاب سازه­ای و تونل. 168

شکل 7- 45: تونل و قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP  169

شکل 7- 46: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری   170

شکل 7- 47: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری.. 171

شکل 7- 48: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری.. 172

شکل 7- 49: تونل و قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP  173

شکل 7- 50: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله  174

شکل 7- 51: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله. 174

شکل 7- 52: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله. 175

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

پایان نامه رشته عمران با موضوع کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

  • کنترل کننده PID

یک روش کنترل سازه استفاده از کنترل PID می باشد. کنترل کننده PID یک ابزار متعارف است که کاربرد اصلی آن در صنعت می باشد و معمولا برای کنترل و تنظیم سرعت، دما  ، جریان ، فشار و … استفاده شود. کنترل کننده PID را می توان در نزدیکی سنسور و یا ابزار تنظیم کنترل قرار داد و به وسیله مانیتور، کنترل و بررسی را با استفاده از آن انجام داد. یکی دیگر از کاربرد های کنترل کننده PID را می توان کنترل تغییر پیوسته یک تنظیم گر دانست که امکان دارد این کار به کمک ابزار های تغیر پالس برای خروجی های الکتریکی یا بوسیله باز و بسته گر یک دریچه انجام شود. برای مثال کنترل کننده حرارت  PID صرفا از دما برای وارون عمل خروجی استفاده می نماید. بیشترین توان عملیات زمانی است که دمای موجود زیر دمای در نظر گرفته شده است و کمترین توان اعمالی زمانی است که دما بالای نقطه در نظر گرفته شده باشد. این نوع کنترل کننده معمولا برای تزریق و یا خارج نمودن دما، از خنک کننده اضافی استفاده می نماید و در اکثر مواقع به کنترل کننده های افزون کننده نیاز دارند. کنترل کننده PID سیگنال های مربوط به یک سنسور را از یک ترموکوپل دریافت می کند و به مقدار مشخصی مثل درجه سانتی گراد تبدیل می کند. پس از آن مقدارهای اندازه گیری شده را از دمای در نظر گرفته شده کم می کند تا میزان خطا را مشخص نماید. از خطا در یک بازه زمانی میانگین می گیرند و پس از آن در ثابت ضرب می شود و در مرحله بعد با جریان خروجی کنترلر جمع می شود و در نتیجه خطای مربوط به حالت ماندگار در سیستم را نمایش می دهد. کنترل PID از حاصل جمع سه کنترل کننده تناسبی، انتگرالی و مشتق گیر تشکیل شده است. به عنوان مثال ما می خواهیم دمای هیتر را روی 50 درجه سانتیگراد تثبیت کنیم پس مقدار مطلوب ما برابر 50 می باشد. اگر ما سیگنالی به هیتر اعمال کنیم و دمای هیتر 50 درجه شود یعنی اینکه سیگنال خطا برابر با صفر شده پس فقط کنترل کننده تناسبی وارد عمل می شود و پروسه را کنترل می کند و قسمت انتگرالی و مشتق گیری ما مقدار صفر را خواهند داشت. اگر دمای اندازه گیری شده بیشتر یا کمتر از مقدار 50 شود آنگاه کنترل کننده انتگرالی و مشتق گیر وارد عمل خواهند شد تا پروسه را به مقدار مطلوب برسانند. وقتی این دو کنترل کننده وارد عمل خواهند شد که ما سیگنال خطا داشته باشیم. آنگاه قسمت انتگرالی از سیگنال خطا انتگرال می گیرد و قسمت مشتق گیر هم از سیگنال خطا مشتق می گیرد که حاصل جمع این سه خروجی PID ما می باشد. روشن است که کنترل PID چه کاربرد مهمی در پروسه ها مخصوصا پروسه های غیر قابل پیش بینی دارد. PID با استفاده خطا های قبلی و خطا های حال، آینده را پیش بینی کرده و تدابیری برای کنترل هر چه بهتر سیستم ایجاد می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

پایان نامه:متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی

ابزارهای شبیه‌سازی در ارزیابی تکامل پویای مشکلات تراکم ترافیک در سیستم‌های حمل و نقل مؤثر  است. با تقسیم دوره تحلیلی به بازه‌های زمانی، مدل شبیه سازی می‌تواند تجمع، اتلاف و مدت زمان تراکم ترافیک را مورد ارزیابی قرار دهد. بوسیله ارزیابی تسهیلات سیستم، مدل‌شبیه سازی می‌تواند تداخلی که بواسطه تراکم ایجاد می‌شود را ارزیابی کند و بر ظرفیت مناطق دیگر تأثیر بگذارد. همچنین، شبیه سازی ترافیک می‌تواند تنوع در ویژگی‌های راننده / خودرو را مدلسازی کند. با این حال، ابزارهای شبیه سازی به مجموعه‌ای از داده‌های ورودی، کنترل خطای قابل توجه داده‌ها و دستکاری مقدار زیادی از پارامترهای کالیبراسیون بالقوه نیاز دارند[20].

مدل‌های شبیه سازی نمی‌تواند در یک تسهیلات خاص بدون کالیبراسیون پارامترهای آن نسبت به شرایط واقعی در یک منطقه استفاده شود. کالیبراسیون می‌تواند یک فرایند پیچیده و وقت‌گیر باشد. الگوریتم‌های مدل‌های شبیه سازی اغلب به طور مستقل توسعه یافته‌اند و در معرض بررسی دقیق و پذیرش در جامعه حرفه‌ای نیستند. هیچ اتفاق نظر ملی در مورد مناسب بودن یک رویکرد شبیه سازی وجود ندارد. مدل‌های شبیه سازی، با تمام پیچیدگی‌هایشان،  دارای محدودیت هایی  هستند[20].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

شناسایی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی:پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-14 نقاط قوّت و محدودیتها

موارد زیر دلایلی هستند که بخاطر آنها، شبکه های عصبی مصنوعی تبدیل به یک ابزار محاسباتی جذاب شده اند:

  1. می توانندبدون هیچ ملاحضات فیزیکی خاصی،رابطه بین متغیرهای ورودی وخروجی راتشخیص دهند.
  2. حتی زمانی که مجموعه های آموزشی دارای نویز و خطای اندازه گیری هستند، بخوبی کار خود را انجام می دهند.
  3. قادرهستنند با گذشت زمان، با راه حل ها تطبیق پیدا تا تغییرات محیطی جبران گردد.
  4. از خصوصیات ذاتی پردازش اطلاعات دیگری برخوردارند و زمانیکه یکبار آموزش داده شوند، استفاده از آنها ساده خواهد بود.

در بسیاری از اوقات، مسائل به وضوح درک نشده یا برای تحلیلی معنی دار با استفاده از روشهای مبتنی بر فیزیک، به سختی قابل تعریف اند. حتی زمانیکه چنین مدلهایی قابل دسترس هستند، باید بر یکسری فرضیاتی تکیه کنند که این خود باعث می شود تا شبکه های عصبی مصنوعی جذاب تر به نظر برسند. از این گذشته، شبکه های عصبی مصنوعی به طور پیوسته غیر خطی بودن فرایندهای زیربنایی را مدلسازی می نمایند، بدون اینکه مجبور باشند درگیر حل معادلات دیفرانسل جزئی پیچیده گردند. برخلاف تکنیک های مبتنی بر رگرسیون، هیچ نیازی به فرضِ مفروضات در خصوص شکل ریاضیاتی رابطه  بین ورودی و خروجی نمی باشد. بدلیل پردازش توزیع شده در شبکه، وجود نویز در ورودی ها و خروجی ها توسط شبکه عصبی مصنوعی

مرتفع می گردد، بدون اینکه تأثیر شدیدی بر صحت نتیجه نهایی داشته باشد. این ویژگی، به همراه ذات غیرخطی تابع فعال سازی، حقیقتاً کلیت بخشی به توانایی های شبکه عصبی مصنوعی را پیشرفت داده و آنها را برای بازه گسترده ای از مسائل در مقوله علوم مهندسی تبدیل به گزینه ای مطلوب می نماید.

علی رغم اینکه مطالعات متعدد نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی بطور بالقوه ابزاری مفید در علوم مهندسی هستند، اما نباید معایب آنها نادیده گرفته شود. موفقیت یک شبکه عصبی مصنوعی بستگی به کمیت و کیفیت داده های قابل دسترسی دارد. این نیازمندی چیزی نیست که به سادگی بدست آید، چرا که بسیاری از بایگانی های سوابق در علوم مهندسی، به اندازه کافی به قبل برنمی گردند. بسیاری از اوقات، داده های پیش شرط برای این امر قابل دسترسی نبوده و لازم است تا توسط روش های دیگری از قبیل دیگر مدلهایی که بخوبی آزموده شده اند تهیه و تولید گردند. حتی زمانیکه بایگانی سوابق دراز مدت در دسترس است، ما مطمئن نیستیم که شرایط در طول آن بازه از زمان بدون تغییر باقی مانده باشد. بنابراین، مجموعه داده های بایگانی شده از یک سیستم، که نسبتاً پایدار و دست نخورده توسط فعالیتهای انسانی هستند، مطلوبِ این امر می باشند. نمایش تغییرات زودگذر اغلب بواسطه شامل نمودن ورودی و خروجی های گذشته بعنوان ورودیهای فعلی بدست می آیند. البته، بلافاصله مشخص نخواهد شد که چقدر باید به گذشته برگردیم تا تأثیرات موقت نیز شامل گردند. این موضوع، حاصل ساختار شبکه عصبی مصنوعی را پیچیده تر می کند. هنوز، یک محدودیت عمده شبکه های عصبی مصنوعی، در خصوص فقدان مفاهیم و روابط فیزیکی است. این قضیه تبدیل به یکی از دلایل اولیه برای برخوردی آمیخته با شک با این متدولوژی می باشد. همچنین، این حقیقت که هیچ روش استاندارد شده ای برای انتخاب معماری شبکه وجود ندارد، خود مسئله ای است که بر آن انتقادات زیادی وارد است. انتخاب معماری شبکه، الگوریتم فراگیری، و تعریف خطا معمولاً بجای اینکه بر اساس جنبه های فیزیکی مسئله تعریف شوند، مبتنی بر تجربه قبلی و ترجیح کاربر تعیین می گردند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه ارشد درباره :مزایای فولاد سرد ساخت

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS

تکه هایی از متن :

1-3-2 برای سازندگان وسرمایه گذاران

کیفیت برتر – سرعت بالا – بازگشت سرمایه سریعتر – اقتصادی تر – ارزش افزوده بیشتر در مقایسه با سایر روش ها – مصرف فولاد کمتر – مصرف سیمان کمتر –ایمنی در کارگاه – سهولت در نصب سیستم های تاسیسیاتی- عدم وجود تاخیر های آب و هوایی و ریسک کمتر را می توان نام برد که در ذیل به چند مورد اشاره می شود.

 

1-3-2-1 سرعت در اجرای سیستم: سیستم LSF یک سیستم سریع و آسان است و بدون نیاز به نیروی کاری زیاد به دلیل سبک بودن قابل اجراست به راحتی حمل می شود به طور معمول یک تیم چهار نفره با تجربه قادر است تمام دیوار های یک خانه سه خوابه را در یک روز نصب کند.

 

1-3-2-2 عدم وجود تاخیر های آب وهوایی: ازمهمترین مزیت های ای پروژه که به بازه زمانی مربوط است، عدم ایست عملیات در شرایط گرمایی وسرمایی است. مثلاً در سازه های بتنی با بالا رفتن و پایین آمدن دما شریز بتن ریزی خواص می شود یا در سازه اسکلت فلزی هنگام تگرگ شرایط خواص می شود .

 

1-3-2-3 سهولت در نصب سیستم های تاسیساتی: کلیه کابل ها، برق لوله های آب و داکت ها می تواند قبل از نصب پانل های گچی در فضاهای خالی موجود در داخل دیوار ها اجرا شود.

 

1-3-3 برای ساکنین و بهره برداران

ایمنی بالا در قبال آتش سوزی و زلزله – هزینه پایین نگهداری – عمرطولانی – عدم وجود ترکهای رایج روی سطوح نازک کاری را می توان نام برد که در ذیل به چند مورد اشاره می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

تکه هایی از متن :

فص 1-1-تعریف مسئله:

 

همواره در علم مهندسی سازه، سعی در پیش‌بینی مجموعه رخدادهایی بوده است که در طول عمر مفید سازه، بر کارایی و استقامت آن اثر قابل‌توجهی داشته باشند. این عوامل می‌بایست حین طراحی سازه، مدنظر مهندس طراح قرارگرفته و بتواند پایداری سازه را در مواجهه با آن تأمین نماید.

خرابی پیش‌رونده1 از آن دسته از عواملی است که دلیل وقوع آن، عدم پیش‌بینی رخداد آن در زمان طرح سازه بوده است و متأسفانه باعث صدمات و فجایع جدی می‌گردد.

«خرابی پیش‌رونده را به صورت گسترش خرابي موضعي اوليه از عضوي به عضو ديگر كه سرانجام به گسيختگي تمام سازه يا قسمت بزرگي از آن مي انجامد تعريف مي كنند]8[.»

بطور کلی ساختمان‌ها برای شرایط بارگذاری با احتساب انفجارهای گاز، انفجارهای بمب، برخوردهای وسایل نقلیه، تصادم‌های هواپیما، طوفان، گردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی‌شوند. از این رو زمانی که ساختمان‌ها در معرض چنین بارهای غیرمعمولی قرار می‌گیرند، ممکن است متحمل آسیب‌های بزرگ و جبران‌ناپذیری شوند.

 

در این راستا، تحقیقات وسیعی در جهان توسط محققین سازه انجام‌شده و نتایج آن به صورت دستورالعمل و آیین‌نامه در کشورهای صنعتی ارائه شده است.

پدیده خرابی پیش‌رونده را می‌توان با روش‌های تحلیلی متنوعی که از آنالیزهای بسیار ساده تا آنالیزهای بسیار پیچیده را شامل می‌شوند، مورد بررسی قرارداد که عموماً این تحلیل‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای اجزاء محدود رایجی مانند SAP2000 که قابلیت کاملی برای در نظر گرفتن خواص دینامیکی و غیرخطی دارد قابل انجام است.

واضح است که پدیده خرابی پیش‌رونده، به دلیل وقوع آن در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و تحمیل شدن تغییر شکل‌های غیرخطی به المان‌ها پیش از گسیختگی، یک پدیده دینامیکی و غیرخطی می‌باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF