“پیش سازمان دهنده” یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان ارائه داده می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایه ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. در این الگو، معمولاً مطالب از کلی به […]

جدول۲-۳: پراکندگی متغیرها متغیر H1 H2 H3 واریانس ۰٫۴۱۲ ۰٫۱۸۶ ۰٫۳۶۳ چون هر چه واریانس عدد بزرگتری باشد مقدار نمونه در جدول ککران بیشتر بدست میآید، لذا برای بالا رفتن اعتبار تحقیق با جایگذاری بیشترین واریانس یعنی عدد ۰٫ ۴۱۲ تعداد نمونه بصورت زیر بدست می آید. جدول مورگان تعداد نمونه […]

۲-۳-۴-۱ رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین رفتارهایی در نقش و فرانقش………………………………….۶۴۲-۳-۴-۲ تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………….۶۵۲-۳-۵ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….۶۵۲-۳-۵-۱ ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….۶۵۲-۳-۵-۲ ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..۶۵۲-۳-۶ عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………۶۶۲-۳-۷ مولفه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۶۸۲-۳-۷-۱ آداب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹۲-۳-۷-۲ وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹۲-۳-۷-۳ نوع […]

شکل ۲-۱۰- گرایش استراتژی سبز هونگ[۸۹] (۲۰۰۹)سون تانس مای و ووتی چات[۹۰](۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و […]

منابع مالی (F i R)عملکرد بازار (MAP )شدت رقابت (CMI)مزیت رقابتی (CAD)عملکرد مالی (FIP)پویایی بازار (MAD)شکل ۲-۶-مدل مفهومی : عناصر بازاریابی سبز در جذب مشتریان شرکت صنعتی رجهLeonidas C. Leonidou(2013)۲-۳۲-پیشینه تحقیق:تحقیقات انجام شده در داخل کشور:رمضانیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) در تحقیقی تحت بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز […]

برنامه‌های توسعه مناطق آزاد باید با استفاده از سیاستهای برون گر، در راستای تحقق عناصر نوینی برای رشد اقتصادی منطقه گام بردارد و با تزریق منابع خارجی، امکان افزایش بهره وری و در پی آن، رشد مستمر تولیدات و سپس سرمایه گذاری را فراهم آورد. با تکرار این چرخه در […]

رویکردی که معتقد است، رضایت، حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت ، برای مشتری حاصل می شود ؛ رویکردی که معتقد است ، رضایت به عنوان فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات می باشد (کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴، […]

۸۱٫۱درصد بهره برداری از فرصت های فناوری ۲۳-۲۱ ۷۸٫۴درصد فرهنگ سازمان ۳۸-۲۴ ۹۰٫۲درصد عملکرد مالی ۴۲-۳۹ ۸۶٫۵درصد مشاهده می شودکه مقدارضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای۷۰درصدمی باشدکه می توان گفت مقدارخوبی بوده ومتغیرها دارای پایایی مناسبی می باشند چرا که هرچه قدر مقدار آلفا به ۱ نزدیک ترباشد نشانگرهمسانی درونی […]

سازمان های نوآور به واسطه ارضای نیاز های روز مشتریان و ارائه ی محصولات و خدمات جدیدی که رقبا هنوز به مشتریان پیشنهاد نکرده اند ، در مرکز توجه قرار می گیرند و نظر مشتریان را به خود جلب می کنند ،از این رو همراه سازمان باقی می مانند و […]

تأثیرات مدلسازی به طور ویژهای به این زمینه مربوط میشود، بخصوص زمانیکه شخص در مورد انجام کاری تجربه قبلی کمی دارد. اگر مدلها راههای بهتر انجام کارها را به افراد آموزش دهند، با این وجود حتی افراد با تجربه و خودکارآمد، خودکارآمدیشان را در سطح بالایی افزایش میدهند. تجربه جانشینی […]