دانشکده کامپیوتر ۱۳/۴ ۱۵/۰ دانشکده فنی ۰۲/۴ ۱۴/۰ بر اساس اطلاعات جدول ۵-۴، در متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت‌های چشمگیری بین اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. تنها در مهارت‌های ارزشیابی بین برخی دانشکده‌ها تفاوت‌هایی قابل مشاهده است، البته معناداری آماری این تفاوت‌ها باید توسط آماره‌های مناسب مورد بررسی قرار […]

ترغیب یادگیرندگان به فعالیت های گروهی و مشارگتیتعامل مدرس با یادگیرندگانتعامل مدرس با همکارانمدیریت حرفه ای کلاسویژگی های ظاهری مدرسحفظ روابط انسانی با یادگیرندگانارائه بازخورد از نتایج به یادگیرندگانارزیابی مستمررعایت عدالت در ارزشیابیبرگزاری امتحان دقیق در پایان ترمتوانایی تطبیق محتوا با نیازهای دانشجویانتعیین اهداف دقیقتعیین میزان تحقق انتظارات از یادگیرندگان […]

۹۹۱ ۶۲۷ ۳۶۴ تعداد جمع ۱۰۰ ۳/۶۳ ۷/۳۶ درصد سطری ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درصد ستونی ۱۰۰ ۳/۶۳ ۷/۳۶ درصد کل ۰ cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.38. X2=24/18 df= 3 s=0/000فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیریمقدمهآنچه در این پژوهش از آغاز تا […]

با توجه به یافته های این مطالعه و مصاحبه با روزنامه نگاران و گروهی از نویسندگان، این افراد اشاره کرده اند که باید در کار خود و ارائه اخبار، اخلاق را مدنظر قراردهند؛ اما به این موضوع نیز اشاره کرده اند که با توجه به حق مردم به دانستن، باید […]

شناخت میزان پایبندی هرکدام از روزنامه های مورد بررسی به اصول اخلاق حرفه ای و میزان اشارهی این روزنامه ها به هرکدام از این اصول و تفاوت های روزنامه های مورد بررسی در بکارگیری این اصول.بررسی پایبندی روزنامه ها به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در هریک از صفحات […]

اعتقاد دینی[۲۲] ۱و مذهب به انسان آرامش میبخشد، امنیت فرد را تضمین میکند، خلأهای اخلاقی، عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماع، استحکام داده و پایگاه محکمی برای انسان در برابر مشکلات و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند(اسدی نوقانی و همکاران، ۱۳۸۴).مذهب، بعنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و ارزشهای […]

اجرای وهله‌های تکراری فعالیت با دوره‌های ریکاوری (فعال یا غیرفعال) در بین وهله‌ها، پس از یک دوره تمرین سبب تغییرات فیزیولوژیکی شده که در بهبود عملکرد مؤثر است. میزان پاسخ به تمرین تناوبی به شدت، مدت، تعداد تکرار و دوره‌های ریکاوری بین وهله‌های فعالیت بستگی دارد. جنس ، سن، ژنتیک […]

برای این منظور، گروههای آزمایشی مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنیها کنترل میشود.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری […]

و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.چکیده:در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت […]

به وفاداری مشتریان وفادار، در سطح اول، وفاداری تقسیم نشده[۶۶] نیز گفته می شود. همچنین وفاداری نسبی به وفاداری تقسیم شده[۶۷] نیز شهرت دارد[۶۸].شاخص های سنجش وفاداری مشتریاناین شاخص ها دو دسته به شرح ذیل می باشند :– رابطه بین رضایت و وفاداری : بین وفاداری مشتریان و رضایتمندی آنها رابطه مثبت و قوی […]