ماه: نوامبر 2011

گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجاره ­ای

) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم برابر مادة 1196 ق.م. در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی و نزولی الزام به انفاق خود دارد. به این ترتیب پدر و مادر و فرزند تحت شرایطی ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. پدر کودک ناشی از رحم اجاره­ای یقیناً شوهر [Continue]