پایان نامه با واژگان کلیدی منابع حقوق

پایان نامه  

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل يکم کليات………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-1-مفاهيم اصلي در روشهاي پرداخت ……………………………………………………………………………………5
1-1-1- مفهوم تجارت بين الملل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2-1-1- مفهوم روشهاي پرداخت ………………………………………………………………………………………………….5
3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادي ………………………………………………………………………………………………………..5
4-1-1- مفهوم عقد ضمان…………………………………………………………………………………………………………….6
5-1-1- مفهوم ضمانت نامه هاي بانکي…………………………………………………………………………………………6
6-1-1- مفهوم برات…………………………………………………………………………………………………………………….6
7-1-1- مفهوم وصولي…………………………………………………………………………………………………………………7
8-1-1- مفهوم وصولي ساده………………………………………………………………………………………………………….7
9-1-1- مفهوم وصولي اسنادي………………………………………………………………………………………………………7
2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترين شيوه پرداخت……………………………………………………………….7
1-2-1- عامل فيزيکي………………………………………………………………………………………………………………8
2-2-1- عامل رواني…………………………………………………………………………………………………………………….8
3-2-1- عوامل سياسي واقتصادي…………………………………………………………………………………………………9
4-2-1- قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………………………………9
5-2-1- وجود منافع متقابل بين فروشنده وخريدار……………………………………………………………………….9
3-1- شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل………………………………………………………………….10
1-3-1- پرداخت از طريق اعتبارات اسنادي………………………………………………………………………………..10
2-3-1- پرداخت به شيوه ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي……………………………………………………..15
3-3-1- پرداخت به صورت برات………………………………………………………………………………………………..18
4-3-1- پرداخت با روش وصولي……………………………………………………………………………………………….21
4-1- پيشينه روشهاي پرداخت………………………………………………………………………………………..20
1-4-1- تاريخچه اعتبارات اسنادي…………………………………………………………………………………………….20
2-4-1- تاريخچه ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي ………………………………………………………………21
3-4-1- تاريحچه برات…………………………………………………………………………………………………………….22
4-4-1- تاريخچه وصولي اسنادي…………………………………………………………………………………………….22
فصل دوم بررسي روابط حقوقي وتعهدات اطراف موجود درهريک از روشهاي پرداخت ……………24
1-2-روابط حقوقي طرفهاي دخيل در اعتبارات اسنادي………………………………………………………..24
1-1-2-روابط وتعهدات بين خريدار وفروشنده…………………………………………………………………………25
2-1-2-تحليل روابط حقوقي طرفين اعتبار اسنادي…………………………………………………………………… 25
1-2-1-2روابط متقاضي (خريدار)وبانک گشاينده اعتبار……………………………………………………………..27
2-2-1-2-رابطه بين ذينفع و بانک گشاينده اعتبار……………………………………………………………………27
3-2-1-2-رابطه بين ذينفع و بانکهاي کارگزار………………………………………………………………………….28
4-2-1-2-رابطه بين بانک گشاينده و بانک کارگزار…………………………………………………………………..29
2-2-روابط حقوقي اطراف ضمانت نامه هاي بانکي ……………………………………………………………..29
1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-رابطه بين بانک ضامن و مضمون له………………………………………………………………………………31
3-2-2-رابطه بين مضمون له (ذينفع) و مضمون عنه (مديون اصلي)…………………………………………32
3-2-تعهدات اطراف برات ………………………………………………………………………………………………33
1-3-2-برات گير…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-تعهد ظهرنويس…………………………………………………………………………………………………………..34
3-3-2-تعهدات ضامن……………………………………………………………………………………………………………..34
4-3-2-مسئوليت وتعهدات براتکش ………………………………………………………………………………………35
5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………………………………………..36
4-2-تکاليف م مسئوليت هاي طرفهاي وصولي اسنادي…………………………………………………….37
1-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي فروشنده………………………………………………………………………………37
2-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………………….38
3-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي بانک وصول کننده يا بانک ارائه کننده……………………………………39
4-4-2-تکاليف و مسئوليت هاي خريدار ……………………………………………………………………………….40
فصل سوم بررسي قوانين و مقررات بين المللي ناطر برهرکدام از شيوه هاي پرداخت……………..43
1-3-بررسي قوانين و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي………………………………………………………43
1-1-3-تحولات تاريخي عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادي از آغاز تا کنون…………………..43
2-1-3-جايگاه و ارزش يو سي پي در نظم حقوق دولتي…………………………………………………………49
1-2-1-3-قواعد الزام آور بين المللي ناظر به اعتبار اسنادي………………………………………………………..51
2-2-1-3-منابع حقوقي ملي راجع به اعتبار اسنادي…………………………………………………………………….51
2-3-منابع حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي………………………………………………………52
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگاني بين المللي…………………………………………………………53
1-1-2-3-مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي براي ضمانت نامه هاي قراردادي(URCG)…………………. 53
2-1-2-3-مقررات يکنواخت اتاق بازرگاني بين المللي(URDG)…………………………………………..54
3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگاني بين المللي درخصوص اعتبارنامه هاي تضمينيبين المللي(ISP98)………………………………………………………………………………………………………………………56
4-1-2-3-مقررات يکنواخت سازي اتاق بازرگاني بين المللي براي تضمين قرارداد(URCB)……. 57
2-2-3-کنوانسيون هاي بين المللي……………………………………………………………………………………….57
1-2-2-3-پيشنويس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها………………………………57
2-2-2-3-کنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت‌نامه‌هاي مستقل و اعتباراتاسنادي.
تضميني……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2-2-3–ضمانت نامه هاي بانکي در حقوق ايران…………………………………………………………………58
3-2-3-مبحث مقايسه اي با اعتبارات اسنادي…………………………………………………………………………..58
3-3-بررسي قوانين و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………………………….59
1-3-3-قوانين بين المللي ناظر بربرات…………………………………………………………………………………60
2-3-3-برات در قانون

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *