منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، وظیفه شناسی، آموزش و پرورش

پایان نامه  

أ
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساری دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)
عنوان:
بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش
استاد راهنما :
دکتر قاسمعلي طالبي
نگارش:
زهرا تقوی گلچیني
بهار 95
ب
Islamic Azad University
Sari Branch
Faculty of Humanities, Department of Psychology
Thesis for receiving ((M.A)) master’s degre on Psychology
Subject:
Investigate the relationship between organizational
citizenship behavior and organizational commitment
of the various aspects of education
Thesis Advisor:
G. Talebi, Ph.D.
By:
Z. Taghavi Golchini
Spring 2016
ج
معاونت ژپوهش و فن آوري
هب انم خدا منشور اخالق ژپوهش
با ياري از خدا وند سبحان و ااقتعد هب اين هك عالم محض ر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب اهميت جاي گاه دااگشنه رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحداهي دااگشنه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم اصول زري را رد انجام فعاليت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
ص
م
ف
مل
تع
ي
م
ل
مل
نظ
شت
ت
سع
كش
كلي
م
ح
ه
-1 ا
نا ع ي:
صا ح ي و رد
ا
ه ور رد
ا
ل
هد هب رعا ت
ر د
ن ربشيپد و و
ه ر ل ژپو ش.
ص
لكي
معن
تع
ي
م
حق
معن
ا
كل
ه
م
ا
ه
-2 ا ل ما ت مادي و
وي: هد هب رعا ت كا ل
وق مادي و
ي
ه
وي د اگشنه و
كار ن ژپو ش.
ص
حقيق
ج ي
ت
اس
پ ج ي حقيق
ا
آ
گ پن
حقيق
-3 ا
ل
ت.
ت و ي: الش رد ر تاي ي و ي
ت و وافد
ري هب ن و دوري از ره وهن هان سازي
ص
ا
ا
تع
ص
ن
س
ط
حم
ف
كش
كلي
ف
ن
م تب
تحق
ي
-4 ا
هد هب
يا ت از ا رار و ا
ور و
ق.
ل ر زد ري:
العات رماهن ا راد، سازمان اه و
نس
ه ا راد و
هاداهي ر
ط با
ص
ي
حق
لت
ي
م
حق
هشگ
ا
ه
ن،
حي ا
ن
ح
ح
ق.
-5 ا
ل رعا ت
وق: ا زام هب رعا ت كا
ل وق ژپو
ر ن و ژپو يدگان )ا
و ن و بات( و ساري صا بان
ص
حت
تع
ي
ح ي
ح م
ن
تحقي
ي
ن
ن
خ
ا
گ ح م
شكن
-6 ا
ل ا رام: هد هب رعا ت ر م اه و ر ت اه رد ا جام
قات و رعا ت جا ب
ي.
ن
قد و ودد ري از ره وهن ر ت
ص
ي
ن
ن
تع
جت
گ
ا
غي
علم
ح
ظ
م
ا
جتهي
م
ب
خت
-7 ا
ر
ي و
زات و
نا ع رد ا يار.
ل رعا ت ا صاف و اما ت: هد هب ا
ناب از ره وهن جا ب د ري
فا ت از ا و ل،
ص
ي
تع
ا
ا
ن
ن
ي تحقي
آ
هم
ا
علم
ا
نشج
غي
م
ا
من
ن ن
ا
-8 ا
ل رتو
ج
قات و ااقتنل
ويان هب
ص
ج: هد هب رو ج د
ش و اشاهع تا
ن هب
كار ن ي و د
ر از و ردي هك
ع اق و ي د رد.
ا
ئ
لت
ا
ئ
ج
ي
گ
ف
غي ح
ع
م
ض
نسب
ك
ن
ح
عل
ه
ا
ئه
غي
علم م
ي
-9 ا
ت هب سا ي هك وزه
ر
ند.
ل رب ت: ا زام هب رب ت و ي از ره وهن ر تار
ر رهف اي و ا الم و ع
م و ژپو ش ر هبشا ه اهي
ي ي آيا
د
تشكر و قدرداني:
سپاس بي کران از استاد گرانقدر جناب آاقي دکتر اقسمعلي طالبي هك چراغ راه اين مسير اتريک شده اند هك رد نبود ایشان مجالي رب اين ژپوهش نبود.
ه
تقديم هب:
تقديم هب تبسم سبز خدا ، مارد زعزیم تقديم هب تبلور عیني اخالص ، پدر زعزیم
و سپاس از تمامي كساني هك اگر آانن نبودند راه هب جايي نمي ربدم .
و
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول 🙂 كليات تحقيق (
-1-1 مقدمه 2
-2-1 بیان مسأله 4
-3-1 اهمیت موضوع 6
-4-1 اهداف تحقیق 7
-1-4-1 هدف اصلی 7
-5-1 سئوال و فرضیه هاي پژوهش 7
-1-5-1 سوال اصلی پژوهش 7
-2-5-1 فرضیات فرعی 7
-6-1 مدل تحقیق 8
-7-1 تعاريف نظري و عملیاتی 8
-1-7-1 تعريف نظري 8
-2-7-1 تعريف عملیاتی 9
فصل دوم 🙂 مباني نظري و پيشينه تحقيق (
-1-2 مبانی نظري 11
-1 -1-2 مبانی نظري رفتار شهروندي 11
-2-1-2 مبانی نظري تعهدسازمانی 29
-2-2 پیشینه تحقیق 44
ز
عنوان صفحه
-1 -2-2 پیشینه خارج از كشور 44
-2-2-2 پیشینه داخل كشور 46
فصل سوم : ) روش تحقيق (
-1-3 مقدمه 58
-2-3 روش تحقیق 58
-3-3 جامعه آماري و روش نمونه گیري : . 59
-4-3 روش گردآوري اطالعات )میدانی، كتابخانهاي و غیره(: 59
-5-3 ابزار اندازه گیري: .. 59
-1 پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی 59
-2 پرسشنامه تعهد سازمانی 59
1
-1-1 مقدمه
همواره آن دسته از رفتارهاي شغلی كاركنان كه تاثیر زيادي بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مديران زيادي بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار هاي شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملکرد درون نقشی كاركنان توجه مهی كردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهاي شغلی كاركنان اطالق می شود كه در شهرح وظهايف و نقش هاي رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهايی و پهاداش داده مهی شوند. تقريبا از يك دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوي ايت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار هاي شهغلی فراتهر از نقهش هاي رسمی كاركنان استکه بطور اختیاري انجام می شوند و به سازمان در كس اهدافش كمك می كنند.) اورنگ2 ، . ) 1988
محققان اهمیت زيادي براي تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراين سعی كرده اند تا اين رفتارها را مفهوم سازي كنند .يکی از متداول ترين مفهوم سهازي ههاي صهورت گرفته درباره رفتار هاي فرانقشی، رفتارهاي شهروندي سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زياد اين متغیر براي تأثیرگذاري بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر اين متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش هاي شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردي هستند كه به بررسی ريشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط كار می پردازد . اما بحثی كه در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندي سازمانی نام دارد .
تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر
1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Bateman and Organ 4 – Organ
2
نیرويی است كه فرد را ملزم می كند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی كارهايی را انجام دهد . افزايش تعهد سازمانی موجه افهزايش بهروز رفتارههاي شههروندي سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داري با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندي سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداكاري ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتري نشان می دهند . و در مورد اينکه تعهد سازمانی يك نگرش است يا يك رفتار و هريا دو ، بايد گفهت كهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد كهه بها پهذيرش اههداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلی كاركنان از سازمان يا تمايل براي همکهاري بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380
تعهد سازمانی همانند خشنودي شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود اين از آن جا كه تعهد سازمانیاساساً به نگرش كاركنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است بها متغیر هايی توجه به كاركنان مانند غیبت ، ترك كار و همچنین خشنودي شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود كه بر اساس آن فردي كه شداَي متعهد است، هويت خود را با سازمان معین می كند ، در سازمان مشاركت مهی كنهد ودر آن درگیر می شود و از عضويت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعص آمیز به ارزشها و :» بوكانان ، تعهد را چنین تعريف می كند اهداف يك سازمان است. وابستگی نسبت بهه نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خهود سهازمان جهداي از ارزشههاي ابهزاري آن.تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشهاي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سهارمانی اسهت و بیهانگر نیرويی است كه فرد را ملزم می كندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، كارهايی را انجام دهد. ) استرون، . ) 1377
3
-2-1 بیان مسأله
با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوري كه می توان اذعان نمود كه دنیاي ما دنیاي سازمانهاست و آنچه كهه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به يقین تبديل شده، نقش اساسهی نیهروي انسهانی بهه عنهوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به كالبد سازمان جان می دهند، البته نیروي انسهانی كارآمد و خودانگیخته می تواند براي رشد خود و توسعه و دستیابی بهه اههداف برنامهه ريهزي شهده سازمان بیشترين كارآيی را داشته باشد. )افشاري، .)1378
سازمانها ، بويژه در كشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه بايستی زمینهه را بهه گونهه اي فهراهم سازند كه كاركنان و مديرانشان با طی خاطر تمامی تجربیات ، توانايی ها و ظرفیت هاي خود را در جهت اعتالي اهداف سازمانی به كار گیرند ، اين امر میسر نخواهد شهد مگهر آنکهه اصهول و قواعهد مربوط به رفتار شهروندي سازمانی و بستر هاي الزم براي پیاده سازي اينگونه رفتار ها فراهم گردد سازمانهاي امروزي شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندي سازمانی به ندرت ديده می شود و كاركنان خواسته و يا ناخواسته از بروز چنین رفتارهايی اجتناب می ورزند . كاركنان همان چیزي كه قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص كرده و همان چیزي كه مديران و رهبران سازمان گفته انهد انجهام می دهند و رفتارهايی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندي سهازمانی محدود می شود. )تروكنبروت1، .)2000
بنابراين يکی از مشکالت اصلی سازمانها در دنیهاي متحهول

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *