مقاله درباره استاد راهنما، کارشناسان

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

دانشكده کشاورزي
پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشتهي علوم دامي (تغذيه طيور)
بررسي اثرات جيرههاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجههاي گوشتي
توسط:
عابدين حيدري‌زادي
استاد راهنما:
دکتر کامران طاهرپور
استاد مشاور:
دکتر مصطفي نعمتي
دکتر علي‌اشرف مهرابي
شهريور391 1
تقديم
به شهيداني که آفتاب ايثار از مشرق جانشان بردميد
و
همسر عزيز و فداکارم
و
دختر نازنينم سارا
الهي، تو را دوست مي دارم و از تو ممنونم به خاطر هر آنچه که لياقتش را نداشتم اما سخاوتمندانه به من ارزاني داشتي
اينک که بارقه تفقد و لطف خداوندگار مستوجب اتمام رساله اينجانب جهت اخذ درجه‌ي کارشناسي ارشد گرديده است، ضمن شکر ثناي بي حد به آستان کبريايي حضرتش، خاضعانه دستان مهرانگيز کليه‌ي عزيزاني را که در تحقق اين امر ياريگرم بوده‌اند، به گرمي مي فشارم. از استاد فرهيخته و والامقام جناب آقاي دکتر طاهر پور که مٍشکات پر فروغ انديشه و منش و بيانش، چونان سراجي وهاج روشنگر راهم بوده و چگونه زيستن را به من ياد داده است، صميمانه تشکر و قدرداني مي‌نمايم. چه ، بي وجود مدد و صحبت ايشان اين رساله فعليت نمي‌يافت.
“حال” اگر يابم دعايش مي کنم “جان” اگر خواهد فدايش مي‌کنم
هم چنين از استاتيد مشاور گرانقدر جناب آقاي دکتر نعمتي و جناب آقاي دکتر مهرابي و اساتيد محترم داور جناب آقاي دکتر خطيب‌جو و جناب آقاي دکتر فتاحنيا که نظرات ارزنده آنها، اتمام و صحت و دقت اين تحقيق را مقرون توفيق نموده است، سپاسگذارم. نيز از جناب آقاي مهندس سيد غلامرضا موسوي که با آميزه‌اي از لطف و توانايي و از خود گذشتگي ، دمادم ياري نمود، تشکر مي نمايم و تمام خوبي‌ها را براي ايشان آرزومندم. از همکاري کارشناسان محترم و دانشجويان بزرگوار آقايان رضا هوشمند فر، نعمت شاکرمي، جمال دارابپور، ايوب جليليان، علي نقي شکري، کريم رنجبر، رضا حيدري‌زادي، خانم‌ها جليليان، نجفي، ذوالفقاري، اميني و تمامي کساني که از آغاز تا فرجام اين راه پشتوانه هاي فکري اينجانب بوده اند، فروتنانه سپاسگزارم.
اميد آن که قوه و فعلٍ ذهن و جسمم اطاعت از خدا و خدمت به خلق خدا باشد.
چکيده
اين آزمايش به منظور بررسي مقايسه‌اي اثر جيره‌هاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سينبيوتيک بر عملکرد، فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون، تعداد سلول‌هاي خوني و برخي صفات لاشه جوجههاي گوشتي انجام شد. اين آزمايش در 6 تيمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي انجام شد. در اين آزمايش از 192 جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 با 6 جيره آزمايشي شامل 1- جيره شاهد (بدون ماده افزودني)، 2- جيره حاوي 1/0 درصد (از ماده خشک جيره) سين‌بيوتيک، 3- جيره حاوي 50/0 درصد (از ماده خشک جيره) پودر آويشن، 4- جيره حاوي 75/0 درصد (از ماده خشک جيره) پودر آويشن، 5- جيره حاوي 50/0 درصد (از ماده خشک جيره) پودر گل‌گاو زبان و 6- جيره حاوي 75/0 درصد (از ماده خشک جيره) پودر گل‌گاو زبان استفاده شد. نتايج نشان داد که در کل دوره پرورش مواد افزودني باعث کاهش مصرف خوراک جوجه‌ها در مقايسه با تيمار شاهد شدند (05/0P). بيشترين ميانگين افزايش وزن بدن در پايان دوره مربوط به جوجه‌هاي تغذيه شده با جيره حاوي سين‌بيوتيک بود که تنها با جيره حاوي 50/0 درصد (از ماده خشک جيره) پودر آويشن تفاوت معني دار نشان داد (05/0P). مواد افزودني بهطور معني‌داري ضريب تبديل خوراک را در مقايسه با گروه شاهد بهبود بخشيدند (05/0 P). مواد افزودني بر غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم جوجه‌ها اثر معني‌داري نداشتند (05/0 P). بالاترين غلظت پروتئين سرم مربوط به جوجه‌هاي تغذيه شده با جيره حاوي سين‌بيوتيک بود (05/0 P). تيمارهاي آزمايشي بر تعداد گلبول‌هاي قرمز، ميزان هموگلوبين و درصد هماتوکريت خون جوجه‌ها اثر معني‌داري نداشتند (05/0 P). تيمارهاي آزمايشي بر درصد هتروفيل خون جوجه‌ها اثر معني‌داري نداشتند (05/0 P). با توجه به نتايج اين آزمايش به نظر مي‌رسد که جيره‌هاي حاوي مواد افزودني در مقايسه با گروه شاهد اثر مطلوب‌تري بر عملکرد و برخي فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌ها داشتند.
واژههاي کليدي: آويشن، جوجههاي گوشتي، سين‌بيوتيک، گل‌گاو زبان، عملکرد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (مقدمه و هدف)………………………………………………………………………………………………………………1
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2- اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل دوم (بررسي منابع…………………………………………………………………………………………………………………..5
2-1- اهميت صنعت طيور ………………………………………………………………………………………………………………..6
2-1-1- ارزش غذايي گوشت طيور…………………………………………………………………………………………………….6
2-1-2- قابليت هضم و جذب ……………………………………………………………………………………………………………7
2-1-3 – سرعت رشد ……………………………………………………………………………………………………………………..7
2-2- دستگاه گوارش طيور ……………………………………………………………………………………………………………….7
2-2-1- دهان (حفره دهاني- حلقي) …………………………………………………………………………………………………..8
2-2-2- مري و چينه‌دان …………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2-3- معده ………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2-3-1- پيش معده (معده غده‌اي) …………………………………………………………………………………………………9
2-2-3-2- سنگدان (معده ماهيچه‌اي) ………………………………………………………………………………………………..9
2-2-4- روده باريك …………………………………………………………………………………………………………………….10
2-2-5- روده بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-6- روده كور ………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-7- كلواك …………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-8- طحال ………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-9- بورس فابرسيوس ……………………………………………………………………………………………………………….12
2-3- تيموس ……………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-4- ميكروفلور طبيعي دستگاه گوارش طيور …………………………………………………………………………………….13
2-5- مواد افزودني در تغذيه طيور …………………………………………………………………………………………………….14
2-5-1- آنتي‌بيوتيك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..16
2-5-1- 1- نگراني‌هاي ناشي از كاربرد آنتي بيوتيك‌ها ………………………………………………………………………..17
2-5-2- پروبيوتيك‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….19
2-5-2-1- نحوه تأثير پروبيوتيك‌ها ………………………………………………………………………………………………….20
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-3- پري‌بيوتيک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..21
2-5-3-1- نحوه عمل پري‌بيوتيك‌ها ………………………………………………………………………………………………..22
2-5-4- سين بيوتيک …………………………………………………………………………………………………………………….23
2-5-4-1- اثر سين‌بيوتيک بر عملکرد طيور ……………………………………………………………………………………….24
2-5-4-2- اثر سين‌بيوتيک بر بيوشيمي خون ………………………………………………………………………………………25
2-6- گياهان داروئي …………………………………………………………………………………………………………………….26
2-7- آشنايي با گياه دارويي آويشن ………………………………………………………………………………………………….29
2-7-1- آويشن ……………………………………………………………………………………………………………………………29
2-7-2- سازگاري و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….30
2-7-3- تركيبات شيمياي موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….30
2-7-4- مواد شيميائي موثره و خواص درماني آويشن ………………………………………………………………………….31
2-7-5- گلدهي و گرد‌افشاني