منابع پایان نامه با موضوع استاد راهنما، درجه حرارت، استاندارد

پایان نامه  

استاد راهنما:
سرکار خانم شادمان رضاماسوله
استاد مشاور:
جناب آقاي مجيد پورشيخيان
استاد آمار:
جناب آقاي دکتر احسان کاظم نژاد
تهيه و تنظيم:
سميرا اميري فر
تير 1391
فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول
زمينه پژوهش 2
اهداف پژوهش 8
سوالات پژوهش 8
تعاريف نظري و عملي واژه ها 9
پيش فرض هاي پژوهش 11
11 محدوديت هاي پژوهش
فصل دوم
چارچوب پژوهش 13
مروري بر مطالعات 29
فصل سوم
نوع پژوهش 43
جامعه پژوهش 43
نمونه پژوهش 43
تعداد نمونه 44
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش 44
محيط پژوهش 45
روش نمونه گيري 45
ابزار گردآوري داده ها 45
تعيين اعتبار علمي ابزار 46
تعيين پايايي علمي ابزار 46
روش گردآوري داده ها 47
تجزيه و تحليل داده ها 47
ملاحظات اخلاقي 48
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش 50
جداول و نمودارها 51
فصل پنجم
بحث و تفسير نتايج پژوهش 80
نتيجه گيري نهايي 94
کاربرد يافته ها 95
پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي 97
منابع انگليسي و فارسي 98
پيوست‌ها:
ابزار گرد آوري داده ها
چکيده انگليسي
عنوان انگليسي
فهرست جداول
عنوان صفحه
51 جدول شماره 1: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب سن
جدول شماره 2 : توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب اتصال به دستگاه تهويه مکانيکي 51
جدول شماره 3: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب مدت زمان بستري 52
جدول شماره 4: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب سطح هوشياري بيمار 52
جدول شماره 5: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش برحسب تشکيل زخم فشاري 53
54 جدول شماره 6: توزيع فراواني امتياز دهي ابزار برادن در جامعه مورد پژوهش
جدول شماره 7: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب محل ايجاد زخم فشاري 55
جدول شماره 8: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب جنس 56
جدول شماره 9: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب بخش بستري 57
جدول شماره 10 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب متغيرهاي کمي عوامل فردي، اجتماعي 58
جدول شماره 11 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب تشخيص بيماري 59
جدول شماره 12 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب کنترل بر دفع ادرار 60
جدول شماره 13 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب کنترل بر دفع مدفوع 61
جدول شماره 14 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب ايجاد ادم و درجه آن 62
جدول شماره 15 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب نوع تشک 63
جدول شماره 16 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب بيماري مزمن 64
جدول شماره 17: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب نوع بيماري مزمن 65
جدول شماره 18 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب اتصال به ونتيلاتور 66
جدول شماره 19 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب عمل جراحي 67
جدول شماره 20: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب تغيير پوزيشن بيمار 68
جدول شماره 21 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب گچ گيري اندام 69
جدول شماره 22 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري برحسب تراکشن 70
جدول شماره 23 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب ميانگين سطح هوشياري بيمار 71
جدول شماره 24 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب مدت زمان اتصال به ونتيلاتور 72
جدول شماره 25 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب درک حسي بيمار در روز اول بستري 73
جدول شماره 26 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب رطوبت پوست بيمار در روز اول 74
جدول شماره 27 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب فعاليت بيمار در روز اول بستري 75
جدول شماره 28 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب تحرک بيمار در روز اول 75
جدول شماره 29 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب اصطکاک و نيروي کششي بيمار 76
جدول شماره 30 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب تغذيه بيمار در روز اول 76
جدول شماره 31 : نتايج مربوط به بررسي متغيرهاي کمي و کيفي بر روي تشکيل زخم فشاري 77
جدول شماره 32 : بررسي متغيرهاي مقياس بررسي کننده زخم فشاري ابزار برادن بر روي تشکيل زخم 78
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1: توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب تشکيل زخم فشاري 53
نمودار شماره 2: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب جنس 56
نمودار شماره 3: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب کنترل بر دفع ادرار 60
نمودار شماره 4:توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب کنترل بر دفع مدفوع 61
نمودار شماره 5: توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب ايجاد ادم و درجه بندي آ 62
نمودار شماره 6:توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب نوع تشک 63
نمودار شماره 7 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب سابقه بيماري مزمن 64
نمودار شماره 8 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب اتصال به ونتيلاتور 66
نمودار شماره 9 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب عمل جراحي 67
نمودار شماره 10 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب تغيير پوزيشن 68
نمودار شماره 11 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب گچ گيري اندام 69
نمودار شماره 12 : توزيع فراواني ميزان بروز زخم فشاري بر حسب دارا بودن تراکشن 70
دانشگاه علوم پزشکي گيلان- دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
عنوان: بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت، سال1391-1390 .
استاد راهنما: سرکار خانم شادمان رضا ماسوله
استاد مشاور:آقاي مجيد پورشيخيان
پژوهش و نگارش: سميرا اميري فر، دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري رشته مراقبت هاي ويژه.
چکيده
مقدمه:زخم فشاري، يک آسيب بافتي است که به واسطه فشار ايجاد مي شود و مي تواند پوست، عضله، بافت همبند، غضروف و استخوان را درگير کند. زخم فشاري، يك فرايند دردناك، ناتوان كننده مي باشد و سلامتي فرد را با افزايش مرگ ومير و ناخوشي برحسب افزايش طول مدت بستري، افزايش ميزان عفونت و افزايش نياز براي روش هاي جراحي به مخاطره مي اندازد امروزه زخم فشاري پس از سرطان و بيماريهاي قلبي عروقي، سومين بيماري پر هزينه محسوب مي شود.
.هدف: هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن وپيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد نمونه گيري به طورتدريجي بر روي 350 بيمار بستري در بخش هاي ارتوپدي،آي سي يوها، داخلي اعصاب در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش شامل پرسشنامه 3 قسمتي بود. قسمت اول، فرم ثبت ويژگي هاي فردي- اجتماعي و طبي، قسمت دوم، فرم ثبت محل هاي شايع براي بروز زخم فشاري، قسمت سوم، مقياس پيشگويي کننده برادن.داده ها از طريق آزمون هاي تي، کاي دو، فيشر و رگرسيون لجستيک مورد تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج:از 350بيمار مورد مطالعه، 221 بيمار مرد و 129 بيمار زن بودند.و ميانگين سني بيماران 20.54_+77/49 بود.ميزان بروز زخم فشاري در اين مطالعه 6/22 درصد بوده است. بيشترين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران بستري در بخش هاي آي سي يو ايجاد شده بود.شايع ترين محل براي ايجاد زخم فشاري، پاشنه پا(8 درصد)، باسن(7/5درصد)، ساکروم(4/3 درصد) بود.در آناليز رگرسيون لجستيک احتمال تشکيل زخم فشاري در بيماران داراي ادم، 16/4برابر، در بيماران با ميانگين سطح هوشياري پايين تر، 81/0 برابر، در بيماران داراي بيماري مزمن، 31/2 برابر، در بيماران داراي ترکشن، 24/2 برابر ، در بيماران داراي بي اختياري مدفوع، 71/2 برابر، در بيماران داراي بي اختياري ادرار 4/0 برابر، در بيماران با مدت بستري طولاني تر، 17/1 برابر ، در بيماران مسن تر، 02/1 برابر افزايش يافته بود. شانس تشکيل زخم فشاري در درک حسي کاملا” محدود در برابر عدم اختلال حسي 1.71 برابر و در درک حسي کمي محدود 59/3 برابر افزايش يافته بود. شانس تشکيل زخم فشاري در حرکت خيلي محدود در برابر عدم محدوديت در تحرک 82/3 و در برابر کاملا” بي حرکت 97/19 برابر افزايش يافته بود.شانس تشکيل زخم فشاري در زير مجموعه مشکل بالقوه اصطکاک در برابر عدم مشکل در اصطکاک 47/2 و در زير مجموعه مشکل 51/6 برابر افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: ميزان بروز زخم فشاري در ايران مشابه ساير کشور ها مي باشد، استفاده از يک روش استاندارد ارزيابي بيمار و توجه به عوامل ايجاد زخم فشاري قبل از بستري مي تواند در شناسايي بيماران در معرض خطر و کاهش بروز زخم فشاري تأثير بسزايي داشته باشد.
کليد واژه ها: بيماران بستري ، زخم بستر، عوامل خطر.
فصل اول
زمينه پژوهش:
پوست وسيع ترين بافت بدن است و حدود 15 درصد وزن بدن را به خود اختصاص داده است. پوست داراي ساختماني پيچيده است و اعمال متعدد و اساسي در بدن انجام مي دهد كه شامل حفاظت فيزيكي و شيميايي، عملكرد حسي، تعادل مايع، تنظيم درجه حرارت، ايجاد واكنش هاي كهيري و حساسيت و بر افروختگي، توليد ويتامينD مي باشند. پوست در بيا ن احساسات نقش داشته و در مفهوم از خود و تصوير ذهني از جسم خويش نيز دخالت مي كند . پس داشتن پوست سالم از جنبه هاي مختلف بسيار مهم مي باشد . تغيير در تماميت پوست خطر ناك است و مي تواند تهديد كننده زندگي باشد . اين امر در افراد سالخورده، افراد بي حركت، ا فراد دچار مشكلات مزمن و افراد بستري در واحد هاي مراقبتي حاد مهم است .زخم هاي فشاري شايع ترين علت اختلال در تماميت پوست هستند (1) .
زخم فشاري يك مشكل شايع و پرهزينه در مراقبت از بيماران مي باشد بروز زخم فشاري يك شاخص كليدي در مراقبت پرستاري محسوب مي گردد و به عنوان يك مشكل با ليني مهم در اجراي مراقبت سلامتي مطرح بوده و با مرگ و مير و ناخوشي همراه است (2) .
زخم هاي فشاري، مسئله اي است كه از دير باز وجود داشته است و قدمت زخم فشاري و درمان آن به اندازه عمر بشر است . مصريان باستان با مشكل زخم فشاري آشنا بوده اند. قديمي ترين دست نوشته موجود در خصوص زخم فشاري متعلق به فابريكوس هيلدانوس1 است . در اين پاپيروس2 5000 ساله، يك پزشك مصري زخم فشاري را در يك بيمار ضايعه نخاعي به عنوان زخمي كه درمان نمي شود، توصيف كرده است . در موميايي هاي مصري شواهدي از وجود زخم هاي فشاري مشاهده شده كه با قطعه اي از پوست يك حيوان پوشانده شده بودند و برخي از اين زخم ها حتي در خود نشانه هايي از التيام نيز داشتند . در اروپا در قرن 16 ميلادي جراح فرانسوي امبروز پار3 زخم هاي فشاري را به عنوان يك بيماري التيام ناپذير كه فقط استراحت، ورزش و يك رژيم غذايي خوب مي توانند در بهبود آن تاثير گذار باشند، توصيف كرد (3) .زخم هاي فشاري سال ها به غلط زخم بستر ناميده مي شد، اما پس از درك تاثير فشار در ايجاد زخم فشاري، عبارت زخم فشاري به جاي واژه زخم بستر به کار مي رود (4) . امروزه زخم فشاري پس از سرطان و بيماريهاي قلبي عروقي، سومين بيماري پر هزينه محسوب مي شود (5) . هر گونه ضايعه اي كه در اثر فشار مداوم، کشش، نيروي اصطکاک ايجاد شده و منجر به آسيب پوست و بافت هاي زيرين آن شود، زخم فشاري ناميده مي شود (6). زخم فشاري، يك فرايند

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *