دانلود مقاله با موضوع ارزش بازار، روش حداقل مربعات، اثرات ثابت

پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني با بهره وري، سودآوري وارزش بازار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر زهره حاجيها
استاد مشاور:
دکتر پيمان غفاري آشتياني
نگارش:
صفر حسنلو
تابستان 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies
Thesis Advisor:
Z .Hajha Ph.D.
Consulted by:
P.Ghafari Ph.D.
By:
Safar Hasanloo
Summer 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني با بهره وري، سودآوري وارزش بازار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
صفر حسنلو
تابستان 1390
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر زهره حاجيها
استاد مشاور: دکتر پيمان غفاري آشتياني
استاد داور: دکتر مجيد زنجيردار
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم سرکار خانم دکتر زهره حاجيها استاد راهنما و همچنين جناب آقاي دکتر پيمان غفاري آشتياني استاد مشاور ، صميمانه تشکر مينمايم و برايشان توفيقات روز افزون در خدمات علمي و فرهنگي و آموزشي آرزو ميکنم .
هم چنين تشکر ويژه دارم از مديريت پژوهش دانشکده سرکار خانم کيوانفر و از خداوند متعال موفقيتهاي بزرگتر در زندگي را برايشان آرزومندم.
تقديم به:
پدر و مادر مهربان و دلسوزم که افتخار وجودشان برايم از هر مدرکي والاتر است.
معلمين و اساتيد ارزشمندم، فروزندگان راهم و تمامي کساني که زمينه حيات علمي مرا فراهم آوردند.
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه 4
2-2تاريخچه مطالعاتي 5
3-1 بيان مساله 6
4-1 چارچوب نظري تحقيق 7
5-1 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق 9
6-1 اهداف تحقيق 9
1-6-1 اهداف علمي 9
2-6-1 اهداف کاربردي 9
7-1 فرضيه هاي تحقيق 9
8-1 حدود مطالعاتي 10
9-1 واژه ها واصطلاحات 10
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 13
2-2 سرمايه فکري 14
1-2-2 انواع طبقه بندي از اجزاء سرمايه هاي فکري 14
3-2 سرمايه هاي انساني 16
4-2 حسابداري منابع انساني 19
5-2 تاريخچه حسا‌بداري منابع انساني 22
6-2 حسابداري منابع انساني چيست؟ 24
1-6-2 آينده پيش روي حسابداري منابع انساني 24
2-6-2 استهلاک دارايي هاي انساني 24
7-2 هزينه هاي منابع انساني 25
8-2 اندازه گيري هاي غير پولي منابع انساني 26
9-2 معيارهاي اندازه گيري سرمايه انساني 31
10-2 گزارشگري منابع انساني 32
11-2 گزارش داراييهاي نامشهود 33
12-2 ارزش سرمايه انساني 34
13-2 سرمايه گذاري در سرمايه انساني 34
14-2 سرمايه انساني و توانمندي انساني 37
15-2 سرمايه انساني و رقابت پذيري سازماني 38
16-2 اهميت اقتصادي و اجتماعي سرمايه انساني 41
17-2 عملکرد 42
18-2 بهره وري 44
1-18-2 موانع بهبود بهره‌وري 45
2-18-2 منافع و فوايد بهره‌وري براي سيستم‌هاي دولتي و شرکتها را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد: 46
19-2 سودآوري 46
20-2 ارزش بازار 47
21-2 ضرورت سنجش و انعکاس داراييهاي نامشهود از سوي حسابداران مديريت 47
22-2 حسابداري و داراييهاي نامشهود 49
23-2 بازار داراييهاي نامشهود 50
24-2 پيشينه تحقيق 51
1-24-2 پيشينة تحقيقات انجام شده در داخل کشور : 51
2-24-2 پيشينة تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 54
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 57
2-3 -روش تحقيق 57
3-3-مدل تحليلي تحقيق 58
4-3 -متغيرها 59
1-4-3 متغيرهاي مستقل 59
2-4-3 متغيرهاي وابسته: 60
5-3 جامعه آماري 60
1-5-3 نمونه آماري 61
6-3 چگونگي جمع آوري داده ها 61
7-3 متغيرهاي تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها 62
8-3 آمار توصيفي داده ها 62
9-3 چگونگي بررسي فرضيه ها 63
1-9-3 آزمون نرمال بودن داده ها 64
2-9-3 روش و مدل به کار گرفته شده در تخمين ضرايب مربوط به متغيرهاي تحقيق 64
10-3 آزمون هاي آماري مورد نياز براي تخمين مدل ها 69
1-10-3 آزمون معني داري مدل رگرسيون 69
2-10-3 آزمون هاي خودهمبستگي و ناهمساني واريانس 70
3-10-3 آزمون هم خطي بين متغيرهاي تحقيق 72
1-3-11-3 ماتريس همبستگي (ضريب همبستگي پيرسون) 73
4-10-3 آزمون ايستايي (مانايي)متغيرهاي تحقيق 73
5-10-3 آزمون وجود عرض از مبدأ در مدل ها 74
11-3 روش ترکيب و آرايش داده هاي تحقيق 75
12-3 خلاصه اي از آزمون هاي آماري تحقيق 75
13-3 خلاصه فصل 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 78
2-4آمار توصيفي داده ها 79
3-4آزمون هم خطي بين متغير هاي تحقيق 84
4-4 آزمون ماتريس همبستگي بين متغير ها 87
5-4 آزمون فرضيات تحقيق 88
1-5-4 فرضيه اول 88
2-5-4 فرضيه دوم 91
3-5-4 فرضيه سوم 95
6-4 خلاصه فصل 98
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 100
2-5 خلاصه موضوع تحقيق و روش تحقيق 100
3-5 تحليل يافته هاي تحقيق و مطابقت با يافته هاي ديگران 103
4-5 محدوديت هاي تحقيق 104
5-5 پيشنهادات تحقيق 104
1-5-5 پيشنهادات برخاسته از تحقيق 104
2-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي تحقيق 104
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 120
منابع لاتين: 123
چکيده لاتين 127
جدول 1-2: معيارهاي اندازه گيري سرمايه انساني 31
جدول 1-3- متغيرهاي وابسته و متغيرهاي مستقل و نحوه محاسبه آنها 62
جدول 2-3 – آزمون هاي آماري لازم جهت تحليل مباحث مورد نظر تحقيق 76
جدول 1-4 آماره هاي توصيفي 79
جدول2-4 تست آزمون Kolmogorov-Smirnov 83
جدول3-4آزمون هم خطي متغيرهاي وابسته و مستقل 85
جدول 4-4آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل 86
جدول 5-4آزمون ماتريس همبستگي بين متغيرها 87
جدول 6-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه اول 88
جدول7-4آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه اول 88
جدول8-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS) 89
جدول9-4آزمون معني‌داري كل مدل 90
جدول 10-4 نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي موثر بر بهره وري صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان 90
جدول 11-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه دوم 91
جدول12-4 آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه دوم 92
جدول 13-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS) 93
جدول14-4 آزمون معني‌داري كل مدل 93
جدول15-4 نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سود آوري صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان 94
جدول 16-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه سوم 95
جدول 17-4 آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه سوم 95
جدول 18-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS) 96
جدول19-4 آزمون معني‌داري كل مدل 96
جدول20-4 نتايج حاصل از مقايسه ارزش بازار صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان 97
نمودار1-2: مدل چن و همکارانش از سرمايه هاي فکري و روابط ميان آنها 16
نمودار(2-2)انسان به عنوان يکي از عوامل توليد 38
نمودار3-2:گونه هاي متفاوت سرمايه انساني 39
نمودار 1-4- توزيع آماري بهره وري 82
نمودار 2-4- توزيع آماري ارزش بازار 82
نمودار 3-4- توزيع آماري شاخص سودآوري 83
چكيده:
سرمايه انساني يکي از مهمترين اجزاي سرمايه هاي فکري در سازمان ها است. زيرا منبع اصلي خلاقيت است. اين تحقيق ، با بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني با برخي شاخص هاي عملکرد شرکت نظير بهره وري، سودآوري و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انساني براي سازمان، مي باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (1388-1384)انتخاب شد. سپس نمونه اي متشکل از 60 شر کت از 8 صنعت با روش حذف سيستماتيک انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تابلويي (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبين ارزش سرمايه انساني با بهره وري و ارزش بازار شرکتها رابطه معني داري وجود دارد. اما رابطه اي بين ارزش سرمايه انساني و سودآوري مشاهده نشد، به عبارت ديگر هرچند ارزش نيروي انساني در شاخص عملکرد مالي (سودآوري)متبلور نيست، اما بازار براي اين دارايي ها ارزش قايل است. اين رابطه در سطح نيروي کار مستقيم و غير مستقيم توليد و کارکنان اداري و فروش نيز مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق حاصل از مقايسه بين صنايع دانش بنيان و ساير صنايع نيز نشان مي دهد سرمايه انساني شرکت به طور معني داري در صنايع دانش بنيان تاثير بيشتري بر عملکرد داشته است.
كليد واژه: سرمايه انساني ، بهروري، سودآوري،‌ ارزش بازار ، داده هاي تابلويي
مقدمه:
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپري شده است و هم اکنون دوره ي اقتصاد مبتني بر دانش، يا به عبارتي توليد ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ي خود را سپري مي کند. پيداست که در دوران کنوني نمي توان و نبايد معيارهاي فکري ، ارزشي و نگرشي عصر صنعت را به کار ببريم ، زيرا دوره ي کنوني ، پژوهش ، انديشه و تصور نويني را مي طلبد . سازمان هاي امروزي ، از هر نوعي که باشد ، بايد به تجديد ساختار و فرآيند ، تنظيم روابط و استفاده ي بهينه از منابع انساني خود- که بهتر است آن را سرمايه انساني بناميم- بپردازند (قريشي ،1384،99)1.
در اقتصاد نوين دارايي هاي مجازي و ناپيدا همراه با دارايي هاي واقعي و آشکار ارزش يک سازمان را مشخص مي کنند. اکثر سازمان ها مي توانند اطلاعات دقيقي درباره ي دارايي هاي مملوس خود مانند زمين، ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات ارائه دهند ولي معمولا هيچ گونه مدرک ثبت شده اي از دارايي هاي نامملوس خود نظير مارک، سرمايه انساني ، حق انحصاري ، مخارج براي پژوهش و توسعه و منابع انساني که ارزش روزافزوني را براي سازمان ايجاد مي کنند، در دست ندارند. جاسرتيا2،(2000) کمبود اطلاعات درباره ي اين که ارزش اقتصادي دارايي انساني يک سازمان چقدر است و چه رابطه اي با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سيستم هاي فعلي حسابداري به شمار مي رود.
صورتهاي مالي سنتي، در شرايط فعلي توانايي انعکاس دارايي هايي را که در طول زمان ايجاد ثروت مي کنند از دست داده اند. پيش از اين، دارايي ها و بدهي هايي که در صورت هاي مالي نشان داده مي

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *