منابع پایان نامه درمورد استاندارد، بازار کار، بازده مورد انتظار

پایان نامه  

2-2 مباني نظري تحقيق- بخش اول: 16
1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه: 16
2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار 18
3-2-2-پژوهش بال و براون 19
4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون 20
5-2-2 ضريب واکنش سود 22
3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره: 25
1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري: 25
2-3-2 روش هاي پيش بيني سود: 27
3-3-2 مدل باکس- جنکينز: 28
4-3-2 مراحل عملي روش باکس- جنکينز: 28
5-3-2 مدل گام زدن تصادفي: 29
4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره 30
1-4-2 بازده 30
2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران 30
3-4-2 بازده مورد انتظار 34
4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفوليو 34
5-4-2 بازده غيرعادي سهام 36
5-4-2 تئوري بازار کارآ 40
6-4-2 تأثير کارايي: عدم قابليت پيش بيني 40
7-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار کارآ 41
8-4-2 پاسخ نظريه بازار کارآ 41
9-4-2 بازار چطور کارآ مي شود؟ 42
10-4-2 درجات کارايي 42
5-2-بخش چهارم ريسک عدم پرداخت: 43
1-5-2 ماهيت ريسک: 43
2-5-2 ريسک چيست؟ 43
3-5-2 انواع ريسک 44
4-5-2 ريسک عدم پرداخت( نکول) 45
5-5-2 روشهاي اندازه گيري ريسک عدم پرداخت: 45
6-2بخش پنجم پيشينه تحقيق 50
1-6-2 تحقيقات خارجي 50
2-6-2 تحقيقات داخلي 60
7-2 خلاصه فصل 62
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه 65
2-3 روش تحقيق 65
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 66
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق: 67
5-3 متغيرهاي مدل 68
6-3 قلمرو تحقيق 72
7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات 73
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 73
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 73
9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 81
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 81
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 84
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود 85
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 85
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 90
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 97
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم 99
5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 101
6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 108
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 109
1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول 109
2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 109
3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 110
4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم 111
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم 111
6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم 112
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق 112
4-5 پيشنهادها 113
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 113
2-4-5 پيشنهادهاييبراي پژوهش هاي آتي 113
5-5 محدوديت هاي تحقيق 114
پيوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 116
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 121
منابع لاتين: 122
منابع اينترنتي: 125
چکيده انگليسي: 126
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود 11
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واکنش سود 25
جدول( 2-2) ضرايب شاخص Z آلتمن 49
جدول( 3-2 )طبقه بندي شرکتها توسط کريستين و راي 56
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري) 82
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) براي متغير وابسته (بازده غير عادي انباشته) تحقيق 85
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو سود غير منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غير عادي(CAR) 86
جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 87
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 88
جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي 91
جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي 92
جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي 93
جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير ريسک عدم پرداخت بر ضرايب آماري فرضيه يک 95
جدول (10-4) خلاصه نتايج حاصل از فرضيه شماره 2 96
جدول (11-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 3 98
جدول (12-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 4 100
جدول (13-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5 101
جدول (14-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5 103
جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل 104
جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter 105
نمودار (1-2 ) همبستگي کاملاً منفي 35
نمودار (2-2) همبستگي کاملاً مثبت 35
نمودار (3-2 ) همبستگي صفر و عدم همبستگي 36
نمودار (4-2 ) انواع ريسک 44
نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق 67
نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 89
نمودار (2-4) خط و معادله رگرسيون 90
نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 94
چكيده:
اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. يکي از اطلاعاتي که سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است که نشان دهنده توان مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شرکت مي باشد. يکي از عواملي که اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگي واحد تجاري مي باشد. در اين پژوهش مفهومي به نام ضريب واکنش سود به عنوان نسبت تاپير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير عادي شرکتها به عنوان معياري براي تصميمات منطقي سرمايه گذاران و ساير استفاده کنند گان مالي مورد بررسي قرار گرفت و تاثير ريسک عدم پرداخت به عنوان معياري از توان مالي شرکتها بر اين ضريب واکنش سود مورد مورد بررسي قرار گرفت. دوره زماني تحقيق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکي از تاثير منفي ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود مي باشد.
مقدمه:
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد که طي آن سرمايه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يکي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سود1مطرح گرديد .
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم که آيا ريسک عدم پرداختکه يکي از مهمترين ريسک هايي است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واکنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
گزارشگري مالي يکي از مهمترين فراورده هاي سيستم حسابداري است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري اقتصادي استفاده کنندگان در خصوص ارزيابي عملکرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، اندازه گيري و ارائه اطلاعات ، به نحوي است که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر افتد. يکي از اقلام حسابداري که در گزارش هاي مالي تهيه و ارائه مي شود، سود خالص است که کاربرد هاي متفاوتي دارد. معمولا سود به عنوان عاملي براي تدوين سياست هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه گذاري و بلاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد.
مديران ، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مديران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شرکت ها بستگي دارد. تحليل گران مالي ، درگير تجارت پردازش و تفسير اطلاعات هستند ودرک صحيح محتواي اطلاعاتي سود ، يک بخش اساسي از اين رويه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلي در مورد وضعيت شرکت ها به طور قابل ملاحظه اي بر قيمت سهام اثر مي گذارد و بعيد است که حساسيت و وسواس بازار ، نسبت به ارزيابي عملکرد مبتني بر سود ، کاهش يابد. حسابداري براي سرمايه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق بهادار ، مفيد و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي2 نداشت هيچ گونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها به وجود نمي آمد و باعث تصميمات خريد و فروش نمي شد و بدون تصميمات خريد و فروش هيچگونه تغييري درحجم معاملات و قيمت ها وجود نداشت. اطلاعاتي سودمند هستند که باعث تغيير در عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند.
به علاوه ، ميزان و درجه مفيد بودن اطلاعات، مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و يا قيمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *