فروش فایل پایان نامه : چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

پایان نامه  

بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آنِ اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (کاوانو[1]، 2008، 56).

به علت خطرهایی که جان مردم را تهدید می کند، قانون برای حمایت از مردم، بیمه های اجتماعی را اجباری اعلام می کند و به همین دلیل به آن بیمه ناشی از قانون نیز می گویند. کارگران و طبقات ضعیف و کم درآمد که قشر بزرگ هر جامعه ای را تشکیل می دهند و بیشتر نیازمند بیمه هستند؛ معمولا نه به لزوم بیمه و فایده آن واقف هستند و نه توان مالی پرداخت حق بیمه را دارند. لذا دولت ها به منظور حمایت از این قشرهای آسیب پذیر جامعه که بخش بزرگی از آن نیروی کار و بازوی تولید جامعه محسوب می شوند قانون بیمه های اجباری و یا بیمه های اجتماعی را تصویب نموده است. در این بیمه، بخش بزرگتر حق بیمه توسط کارفرما و بخش کوچکی از آن توسط بیمه شده پرداخت می گردد. بیمه شدگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می توانند بیمه شوند (لارسون[2]، 2012، 36).

2-1-6تفاوت بیمه های اجتماعی با بیمه های بازرگانی

الف –بیمه هایاجتماعیبهدلیلالزامقانونیآن،اجباریمی باشد،امابیمه هایبازرگانیاختیاریمی باشند.

ب –روابطبیمه گروبیمه گذاردربیمه هایاجتماعیبراساسمصوباتقانونیتعریفگردیدهولیدربیمه هایبازرگانیناشیازتوافقبیمه گروبیمه گذاروقراردادی می باشد.

ج– در بیمه های اجتماعی حق بیمه بر اساس میزان حقوق و دستمزد تعیین می شود. در صورتی که در بیمه های بازرگانی حق بیمه به نسبت احتمال وقوع ریسک و میزان سرمایه تعیین می شود.

د- در بیمه های اجتماعی اگر حق بیمه را کارفرما پرداخت نکند، تعهد بیمه گر به قوت خود باقی است، ولی در بیمه های بازرگانی انجام تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار می باشد.

ه – در بیمه های اجتماعی معمولاً شخص ثالثی (کارفرما) در پرداخت بخش اعظم حق بیمه مشارکت می کند، در حالی که استفاده کننده از مزایای بیمه فرد دیگری است (لادر[3]، 2008، 66).

[1]Kawano

[2]Larsson

[3]Lauder

text-align: center;”>دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه مدیریت

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

عنوان:

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و اثر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال 

Author: 92