پایان نامه هوش استراتژیک مدیران و توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه

پایان نامه  

ممکن است هوش رقابتی را به عنوان” تبدیل داده های خام به اطلاعات، با توجه به محیط رقابتی بیرونی برای حمایت از تصمیم گیری های کسب و کار” تعریف نمود. هوش رقابتی را می توان به عنوان” یک برنامه سیستماتیک و اخلاقی جمع آوری، تحلیل و آنالیز و مدیریت اطلاعات خارجی دانست که می تواند طرح ها، تصمیم ها و عملیات شرکت را تحت تأثیر قرار دهد” تعریف نمود( کولاکوگلو[1]، 2011).

مزایای استفاده از هوش رقابتی( همان):

مدیریت دانش:

به عنوان فرایند جمع آوری، سازماندهی و ذخیره سازی تخصص ها و تجربه های سازمانی از جاهایی که وجود دارد و توزیع آن ها در جاهایی که می تواند به بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطوح مختلف سازمان یا ایجاد درآمد بیشتر و به طور کلی ایجاد ارزش برای سازمان کمک کند، تعریف شده است( سرلک و فراتی،1387).

کارگزاران مدیریت دانش، مزایای مدیریت دانش را علاوه بر کسب مزیت رقابتی، در قلمروهای زیر ذکر می کنند( همان):

  • ارتقاء تصمیم گیری از طریق تشخیص به هنگام مسائل
  • بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان
  • بهبود در قدرت رقابتی سازمان
  • توانایی ایجاد راه حل های فنی سریع برای حل مشکلات مشتریان
  • افزایش پاسخگویی به مشتریان
  • تسریع روند نوآوری و خلاقیت در محصولات، خدمات و عملیات سازمان از طریق به گردش درآوردن جریان آزاد ایده ها و پیشنهادها
  • تقویت درآمدها از طریق افزایش سرعت ارائه محصولات و خدمات سازمان به جامعه و بازار
  • بهبود وضعیت و ابقای حضور کارکنان سازمان از طریق به رسمیت شناختن ارزش کارکنان، دانش آنان و دادن پاداش به کارکنان فرهیخته و تلاشگر

Author: 92