پایان نامه عمران بررسی بیشترین جابجایی گوشه عرشه در پل های مورب بدون جداساز و مقایسه آن با پل های جداسازی شده با جداساز لاستیکی هسته سربی، در حالت تحریک دو جهته زلزله

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-6- جداسازی لرزه اي به عنوان يک روش مقاوم سازی

تأمين جداگرهای لرزه اي يا قطعات ميراگر بخصوص در سازه موجود، مي تواند کارآيی لرزه اي آن را افزايش دهد. اغلب ديده شده است وقتی روسازه واقع بر تير سرستون توسط بالشتک ها تحمل مي شود، بالشتک ها قادر به تحمل نيروها نيستند و بايد تعويض شوند. بنابراين مناسب است که آن ها را با        بالشتک های جداگر ويژه اي که نيرو در پایه های پل را به سطحی می رساند که در محدوده پاسخ الاستيک قابل تحمل باشد، تعويض نمود. با تنظيم مشخصه های جابجائی و مقاومت بالشتک ها در روی پایه های مختلف، مي توان پاسخ لرزه اي را نيز منظم ساخت و از تمرکز خسارت در پایه های  سخت کوتاه اجتناب کرد ]1[.

در حدود سه دهه ازکاربرد جداسازی لرزه اي در پل ها می گذرد و کارايی اين نوع پل ها همچنان تأييد شده است. مفهوم اصلی جداسازی لرزه اي يکی افزايش دوره تناوب سازه و ديگری افزايش ميرايی سازه يا هردو با هم مي باشد. اين فناوری ظرف سی سال گذشته به سرعت گسترش يافت، به طوری که امروزه موارد کاربرد زيادی از آن ها در سرتاسر دنيا بويژه در زلاندنو، امريکا، کانادا، ايتاليا، ايسلند، ژاپن و تايوان مشاهده مي شود. بيشترين تعداد پل در زلاند نو (بيش از ۵۰ عدد) جداسازی لرزه اي شده اند. به هر حال، تعداد پل های مجهز به جداگرهای لرزه اي که زلزله های حقيقی را تجربه کرده باشند بسيار کم است، درنتيجه، داده های ثبت شده بسيار اندکی در مورد پاسخ چنين پل هايی موجود است و کارآيی آن ها نسبت به زلزله های  قوی بايد در عمل اثبات شود. به هرصورت، جمع آوری و تجزيه و تحليل داده های موجود ارزشمند مي باشد ]1[.

پل راه آهن رانگیتیکل جنوبی: اولين سازه جدا شده در زلاندنو با ساخت در سال ۱۹۷۴ است. سازه پل دارای ۶ دهانه با بتن پيش تنيده بوده و حداکثر ارتفاع در بالای رودخانه ۶۸ متر مي باشد. بارهای ثقلی توسط تکیه گاه های الاستومر منتقل می شوند. کنترل جابجائی جانبی سازه با يک زوج مستهلک کننده ميله ای فولادی پيچشی با مقاومت تسليم ۴۰۰ کيلونيوتن و حرکت کل ۸۰ سانتيمتر در پای هر شمع انجام           شده است ]1[.

پل تیتیکو در زلاندنو: اين پل در سال ۱۹۸۳ ساخته شد و دارای پنج دهانه از جنس  بتن پيش تنيده مي باشد که مجهز به بالشتک های لاستيکی- سربی روی هر پايه و بالشتک های لاستيکی روی كوله ها  مي باشد. اين پل به علت نقص در مرحله ساخت بالشتک روی يکی از كوله ها دچار خسارت جزئی شد و يک جابجائی دائمی اندک در روسازه پديد آمد. با توجه به اينکه تحت اين زلزله شديد، پل تنها خسارت اندکی ديد، مي توان نتيجه گرفت که عملکرد لرزه اي پل مناسب بوده است ]16[.

پل سیئرا پوینت در امريکا: اين پل منحنی شکل است و طول آن 8/184 متر و عرض آن 1/35 متر مي باشد. اين پل در سال ۱۹۵۶ ساخته شده است و در سال ۱۹۸۵ با بالشتک های لاستيکی- سربی بين ستون ها و روسازه مقاوم شده است. اين پل زلزله ۱۹۸۹ لوما پرايتا را بدون وارد شدن خسارت به ستون ها تحمل کرد ]16[.

پل ایل ریور درامريکا : اين پل در سال ۱۹۸۷ با بالشتک های لاستيکی – سربی مقاوم شد. دو دهانه خرپايی پل عايق بندی شدند که هر دهانه ۹۰ متر طول دارد. اين پل در معرض زلزله ۱۹۹۲ با بزرگی ۷ ريشتر و شتاب ماکزيمم زمين حدود g 55/0 قرارگرفت. خسارت های وارده به پل بسيار جزئی بوده و به فروريختن بتن در درزها محدود مي شود ]16[.

پل میاگاما در ژاپن : اين پل در سال ۱۹۹۱ ساخته شد و دارای سه دهانه با عرشه پيوسته ازجنس تير ورق فولادی با طول 5/108 متر و عرض موثر 5/10 متر بوده که با بالشتک های لاستيکی – سربی جداسازی شده است. اين پل در سال ۱۹۹۱ تحت زلزله به بزرگی 9/4 ريشتر قرار گرفت است. براساس گزارش ها، ماکزيمم شتاب عرشه نصف ماکزيمم شتاب زمين بود و فرکانس هایی در محدوده ۳ تا ۵ هرتز توسط عايق ها با موفقيت فيلتر شدند، ولی فرکانس 2/1  هرتز با ضريب دو افزايش يافت. در اين زلزله به علت پايين بودن شتاب زمين، رفتار غيرخطي بالشتک ها وارد عمل نشد که اگر زلزله های قوی تری رخ دهد عايق ها قطعا بهتر عمل خواهندکرد ]16[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92