پایان نامه درباره اندازه گیری، موسیقی درمانی، گروه کنترل

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ه را زنان و مردان 55-15 ساله تحت جراحی عمومی کوله سیستکتومی تشکیل داد.
نمونه پژوهش
نمونه بخشی از جامعه است. در مفهوم متعارف، بخشی از کل، که خصوصیات آن کل را دارا باشد، نمونه می گویند. در انتخاب نمونه باید دقت کافی به عمل آید تا نمونه انتخاب شده، نماینده جامعه باشد. نمونه این پژوهش را 90 بیمار مرد و زن تحت جراحی عمومی کوله سیستکتومی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، تشکیل دادند که به صورت تصادفی در سه گروه (30 نفر بدون مداخله، 30 نفر رایحه درمانی و 30 نفر موسیقی درمانی ) مورد بررسی قرار گرفتند.
حجم نمونه
تعداد شرکت کنندگان در یک تحقیق را حجم نمونه گویند. حجم نمونه مورد نظر، تعداد شرکت کنندگانی است که برای حضور در تحقیق برنامه ریزی شده اند و با استفاده از محاسبه توان آماری تعیین می شوند. حجم نمونه باید کافی باشد تا بتواند احتمال بالایی از تشخیص را به عنوان اندازه تاثیر قابل توجه یک مقدار معین، اگر واقعا چنین اثری وجود دارد، ارائه دهد. با توجه به مطالعه مقدماتي بر روي 30 نفر در مركز آموزشی درماني سینا ی تبریز، با در نظر گرفتن 05/0=α و8/0 power= ، اندازه نمونه براي هر گروه 30 نفر برآورد گرديد .
روش نمونه گیری
نمونه گیری تصادفی ساده، مهم ترین نوع نمونه گیری احتمالی می باشد. وقتی جامعه مورد مطالعه به لحاظ صفت مورد مطالعه همگن باشد، یعنی اختلاف بین افراد جامعه آماری از نظر صفت مورد مطالعه کم باشد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می کنیم که در آن هر یک از اعضای جامعه شانس برابر و مستقلی برای انتخاب شدن در نمونه را دارند.
نحوه اجرای کارآزمایی بالینی در شکل 1 آورده شده است.
ع
شکل 1: نمودار جریان مطالعه
محیط پژوهش
مکانی که پژوهش در آن انجام می شود را محیط پژوهش گویند. محیط پژوهش باید به گونه ای انتخاب شود که شرایط انجام بررسی یا آزمایش در آن فراهم باشد. محیط پژوهش این مطالعه را بخش های جراحی مردان و زنان مرکز آموزشی درمانی سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می‏دهد. انتخاب این محیط به علت قابل دسترس بودن واحدهای پژوهشی و آشنایی مسئولین و پرسنل بخش با کار تحقیق و همکاری آن‏ها با پژوهشگر بود. مجموعه این موارد، محیط نسبتا مساعدی برای انجام این پژوهش را فراهم ساخت.
ابزار گرد آوری داده ها
ابزار گرد آوری داده‏ها دراین مطالعه شامل موارد زیر می‏باشد:
پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی که شامل سن، جنس، سابقه جراحی، شغل، وضعیت تاهل، روش بیهوشی، میزان تحصیلات، میزان درآمد، وضعیت بیمه و خانواده و … بود.
برای تعیین اضطراب و درد از مقیاس دیداری (VAS ) استفاده شد که این معیار شامل یک خط به طول 10 سانتی متر است که یک‏ طرف آن عبارت بدون درد و اضطراب و طرف دیگر آن عبارت درد و اضطراب شدید نوشته شده است.
3- اضطراب و درد جداگانه از بیمار سوال شده و در پرسشنامه ثبت گردید.
معیارهای ورود به مطالعه:
بیماران مرد و زن 15 تا 55 سال
بیماران تحت عمل جراحی (کوله سیستکتومی)
یکسان بودن جراح
4) حداقل 3 ساعت از زمان آخرین دریافت مسکن تزریقی گذشته باشد.
5)عدم مصرف داروهای ضد اضطراب و داروهای گیاهی
6)عدم اعتیاد به مواد مخدر (بنا به اظهار خود بیمار)
7)عدم اشتغال به کار های بهداشتی و درمانی
8)نداشتن هر گونه مشکل بینایی و شنوایی و بویایی
9)نداشتن مشکلات تنفسی و آلرژیک
10)نداشتن مشکل کبدی و کلیوی
معيارهاي خروج
عارضه دار بودن عمل جراحی( از نظر عفونت، خونریزی، درد شدید و …)
خروج از مطالعه در هر مرحله از مداخله (موسیقی و رایحه)
3)داشتن سابقه و بروز هر گونه عمل جراحی طی مداخله
اعتبار علمی (روایی) و اعتماد علمی( پایایی) ابزار گرد آوری اطلاعات
اعتبار عبارتست از اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه به طور واقعی، به عبارت دیگر اندازه گیری ها زمانی دارای اعتبار است که آنچه را که مورد نظر است اندازه بگیرند و نه چیز دیگری را. منظور از اعتبار یک پرسشنامه آن است که موارد سنجش توسط پرسشنامه با موارد واقعی منطبق باشد. هر چه میزان تطابق این موارد با یکدیگر بیشتر باشد اعتبار سنجش انجام شده بیشتر خواهد بود.
منظور از پایایی یک وسیله، اندازه گیری آن است که چنانچه متغیر مورد سنجش را دو یا چند بار با همان وسیله و در شرایط مشابه اندازه بگیریم به نتایج مشابه و یکسان برسیم.
ابتدا با مطالعه کتب و مقالات معتبر و جدید، ابزار مقدماتی گردآوری اطلاعات انتخاب گردید. سپس برای کسب اعتبار علمی از روش اعتبار محتوی و صوری استفاده شد که به این منظور به 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ارائه و نظرات اصلاحی و پیشنهادات آن‏ها جمع آوری گردید و در نهایت با توجه به این نظرات و با تایید اساتید راهنما و مشاور، ابزار جمع آوری اطلاعات، معتبر گردید. در ضمن صحت و دقت ابزار ارزشیابی VAS جهت سنجش درد و اضطراب، توسط محسنی و همکاران در سال (1391) مورد تایید قرار گرفته و بعد از آن در داخل کشور در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.
روش تجزیه و تحلیل آماری
داده ها پس از جمع آوری و کد گذاری در نرم افزار آماری spss(ver13) تجزیه و تحلیل شد. برای بررسی اهداف اختصاصی از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. سطح آماری معنی دار کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
روش اجرا
پس از تصویب طرح و تائید علمی پرسشنامه، مجوز های لازم از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي تبریز و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مسئولین ذیربط اخذ گردید. جامعه مورد پژوهش این مطالعه را زنان و مردان تحت جراحی عمومی در فاصله سنی 55-15سال تشکیل داد. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مربوط به هر گروه جمع آوری گردید. برای اندازه گیری اضطراب و درد با نشان دادن مقیاس دیداری VAS از بیمار درخواست ‏شد اضطراب و دردی را که احساس می‏کند با نشان دادن اعداد روی مقیاس که در دامنه 0 تا 10 می‏باشند، مشخص کند. اضطراب و درد یک یافته ذهنی بشمار می‏رود و تنها توسط خود بیمار احساس می‏شود و معیار خود گزارشی، ابزار مناسبی برای اندازه گیری آن محسوب می‏شود.
بیماران با استفاده از جدول تصادفی، به صورت تصادفی در یکی از 3 گروه موسیقی، رایحه درمانی و گروه کنترل (روتین بخش) قرار گرفتند. توالی تخصیص با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری(www.Random.com ) تعیین و به منظور پنهان سازی تخصیص از پاکت های دربسته مات به ترتیب شماره گذاری شده استفاده شد (1-30 رایحه درمانی، 31-60 موسیقی درمانی و 61-90 کنترل). این پاکت ها قبلا توسط پژوهشگر غیر درگیر در جمع آوری داده ها آماده شده بود. پاکت ها در همان لحظه های تخصیص افراد در گروه ها باز می شدند. قبل از تخصیص تصادفی نمونه ها، پژوهشگر و شرکت کننده ، از اینکه هر فردی در چه گروهی قرار خواهد گرفت اطلاعی نداشتند (Allocation Concealment).پس از توجیه بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی، ابتدا هدف از مطالعه برای بیماران توضیح داده شده و مقیاس بررسی اضطراب و درد VAS (در مورد بیماران بی سواد و کم سواد توسط کمک پژوهشگر) و بیماران باسواد توسط خودشان تکمیل شد. برای گروه کنترل مداخلات روتین ادامه داشت. اضطراب پایه کلیه بیماران، قبل از مداخلات ساعت 9 شب، قبل از عمل اندازه گیری شد. سپس 8 و 16 ساعت پس از جراحی درحالیکه حداقل 3 ساعت از زمان آخرین دریافت مسکن تزریقی آنها گذشته بود، اضطراب و درد بیماران با استفاده از مقیاس VAS نیم ساعت پس از مداخله اندازه گیری شد. در گروه مداخله رایحه درمانی، 10 قطره گلاب با غلظت 12درصد به نسبت یک دهم رقیق شده با آب مقطر، با استفاده از قطره چکان در کف دست بیمار چکانده و توصیه شد که پس از مالیدن کف دست ها بهم، دست ها را در فاصله دو و نیم تا پنج سانتی متری بینی نگه داشته و به مدت سه دقیقه استشمام نماید. در گروه موسیقی درمانی نیز 8 و 16 ساعت پس از جراحی درحالیکه حداقل 3 ساعت از زمان آخرین دریافت مسکن تزریقی آنها گذشته بود اضطراب و درد بیماران با استفاده از مقیاس VAS نیم ساعت پس از مداخله اندازه گیری شد که در این گروه، موزیک صدای طبیعت (آب ، پرندگان) به مدت 30-15 دقیقه با استفاده از هدفن نوع مارشال برای بیمار پخش شد.
در این مطالعه سعی شد پرسشنامه ها در نهایت صحت و دقت تکمیل گردند که تا حد امکان از جمع آوری هر گونه داده اشتباه خودداری گردد. پس از جمع آوری داده‏ها با استفاده از آزمون‏های آماری مناسب اقدام به تجزیه و تحلیل شدند.
ملاحظات اخلاقی
در این تحقیق، پژوهشگر خود را ملزم به رعایت نمودن اصول اخلاقی ذیل نمود:
1- شروع پژوهش با ارائه معرفی نامه رسمی از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز به مرکز آموزشی و درمانی سینا ی تبریز که محیط پژوهش بود، آغاز شد.
2- قبل از شرکت دادن بیماران در پژوهش، توضیحاتی در مورد اهداف و روش کار به آن‏ها ارائه شد.
3- شرکت کلیه واحدهای پژوهش در این تحقیق با آگاهی و رضایت شخصی انجام شده و هر کدام از آن‏ها مجاز بودند در هر مرحله‏ای که بخواهند از پژوهش خارج شوند.
4- به واحدهای پژوهش اطمینان داده شد که اطلاعات گردآوری شده محرمانه تلقی شده و در این راستا از ذکر نام واحدهای پژوهش در روی برگه‏ها خودداری گردید.
5- به مسئولین مرکز آموزشی و درمانی و بخش های جراحی زنان و مردان توضیح داده شد که در صورت تمایل نسخه‏ای از تحقیق در اختیار آن‏ها قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش
مقدمه
این فصل به منظور بررسی نتایج و یافته های پژوهش تدوین گردیده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت جراحی عمومی بود که در مرکز آموزشی درمانی سینا انجام گردید. در این قسمت، داده های به دست آمده توسط آمار توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کای اسکویر، آنالیز واریانس یک طرفه (آزمون ANOVA) و پس آزمون توکی ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی نتایج حاصل از پژوهش، در این فصل ابتدا توصیفی از مشخصات فردی-اجتماعی شرکت کنندگان در مطالعه ارائه شده، سپس جهت پاسخ به اهداف مطالعه، جهت بررسی تأثیر موسیقی و رایحه درمانی بر درد و اضطراب بیماران تحت جراحی عمومی، با استفاده از آزمون کای اسکویر، آنالیز واریانس یک طرفه (آزمون ANOVA)، تغییرات ایجاد شده در میزان درد و اضطراب بیماران در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف مقایسه شده و سپس با استفاده از پس آزمون توکی، میانگین تغییرات گروههای مورد مطالعه دو به دو مورد مقایسه قرار گرفتند.
بررسي مشخصات فردی و اجتماعی بیماران تحت جراحی عمومی
در اين بخش مشخصات فردی و اجتماعی شرکت کنندگان بررسي مي‌شود. در این مطالعه 90 بیمار تحت جراحی عمومی مطالعه شدند که 30 نفر (33/33% ) آن ها در گروه کنترل، 30 نفر (33/33% ) در گروه رایحه درمانی و 30 نفر (33/33% ) در گروه موسیقی درمانی قرار گرفتند. در جدول 4-1 برخی مشخصات فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در سه گروه کنترل، رایحه درمانی و موسیقی درمانی نشان داده شده است. انجام آزمون های ANOVA و کای اسکویر بر روی داده های مذکور نشان داد که بين شرکت کنندگان در سه گروه کنترل، رایحه درمانی و موسیقی درمانی در تمامی موارد همگني وجود دارد (05/0 p ).
جدول 4-1: برخی مشخصات فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در سه گروه کنترل، رایحه درمانی و موسیقی درمانی
متغیر
سطوح متغیر
رایح