پایان نامه با کلمات کلیدی زنجیره تامین، ارزیابی عملکرد، شبکه زنجیره

پایان نامه  

در رابطه (3-2) به صورت عدد فازی نمایش داده می‌شود که در آن گسترش از طرفین است. در اینجا و فرض می‌شوند زیرا ما فقط ورودی‌ها و خروجی‌های مثبت را در نظر می‌گیریم.
در ادامه چگونگی در نظر گرفتن نامساوی فازی، بیشینه‌سازی عدد فازی و مساوی فازی را توضیح می‌دهیم.
تعریف 1. دو متغیر فازی مثلثی متقارن و را در نظر می‌گیریم، رابطه به صورت نامساوی‌های زیر تعریف می‌شود:
(3-7)
که در آن یک سطح احتمالی از قبل تعریف شده توسط تصمیم‌گیرنده است. یک نمایش گرافیکی از این موضوع در شکل (3-2) نشان داده شده است. از شکل (3-2) مشخص است که نامساوی فازی “” به صورت مقایسه نقاط پایانی مجموعه‌های سطح h متغیرهای فازی و تعریف می‌شود. واضح است که اگر رابطه (3-7) در سطح احتمالی h برقرار باشد، در هر سطح احتمالی k به صورت هم برقرار خواهد بود.
شکل 3 – 2 : تعریف نامساوی فازی
حال بیشینه سازی یک متغیر فازی را در نظر می‌گیریم. با توجه به تعریف 1، “بیشینه‌سازی یک متغیر فازی مثلثی متقارن” می‌تواند به صورت بیشینه‌سازی هم‌زمان و تعریف شود. این موضوع در شکل (3-3) نشان داده شده است.
شکل 3 – 3 : نمایش بیشینه‌سازی یک عدد فازی
در اینجا یک تابع وزن‌دار به صورت برای بدست آوردن یک جواب مناسب تعریف می‌شود که در در آن و مقادیر وزن‌های نقاط پایانی سمت چپ و راست مجموعه سطح h عدد z هستند و داریم. با در نظر گرفتن حالت بدبینانه بیشینه‌سازی Z فرض می‌شود زیرا بدترین وضعیت در نظر گرفته شده است، در مقابل با فرض حالت خوش‌بینانه در نظر گرفته می‌شود زیرا بهترین جواب در نظر گرفته می‌شود. در این پایان‌نامه برابر با یک فرض می‌شود، بنابراین داریم:
(3-8)
در ادامه رابطه در (3-6) را که نقش مشابه رابطه در (3-2) را بازی می‌کند در نظر می‌گیریم. بردار ورودی قطعی در مدل CCR به بردار فازی تبدیل شده است بنابراین رابطه به رابطه توسعه پیدا می‌کند که در آن یک واحد فازی است که توسط تصمیم‌گیرنده تعیین می‌شود. برخلاف موارد قطعی که در آن و بردار می‌تواند برای ارضای تساوی بدست آید، بردار را نمی‌توان همیشه برای برقراری تساوی بدست آورد. در نتیجه، یافتن به نحوی که تساوی برقرار باشد به صورت یافتن به نحوی که تا حد ممکن به نزدیک شود تقریب زده می‌شود، این موضوع به سادگی به صورت نشان داده می‌شود. با در نظر گرفتن تعریف 1، مقداری از که رابطه را ارضا می‌کند می‌تواند به عنوان یک حد بالا برای رابطه در نظر گرفته شود. این موضوع به این معنی است که نقطه پایانی سمت چپ مجموعه سطح h دو عدد و روی هم قرار می‌گیرند در حالی که نقطه پایانی سمت راست از سمت راست تا جایی که امکان دارد گسترش می‌یابد اما از مجموعه سطح h عدد بیشتر نمی‌شود. این موضوع در شکل (3-4) نشان داده شده است.
شکل 3 – 4 : نمایش
بنابراین، مساله یافتن به نحوی که، می‌تواند با در نظر گرفتن روابط (3-3) و (3-5) به مساله بهینه‌سازی زیر تبدیل شود:
(3-9)
مشاهده می‌شود که رابطه (3-9) برای یافتن با در نظر گرفتن با بزرگترین گسترش و نقطه چپ پایانی مشابه با عدد فازی در سطح h استفاده می‌شود.
با استفاده از روابط (3-7)، (3-8) و (3-9) و با در نظر گرفتن روابط (3-3) و (3-5) مساله بهینه‌سازی فازی (3-6) می‌تواند به مساله برنامه‌ریزی خطی زیر با یک تابع هدف اولیه و یک تابع هدف ثانویه تبدیل شود:
(3-10)
باید توجه داشت که مساله بهینه‌سازی (3-9) برای بدست آوردن به نحوی که در رابطه (3-10) ادغام شده است. مشاهده می‌شود که وقتی، و، مساله DEA فازی (3-10) به مدل CCR تبدیل می‌شود. این موضوع به این معنی است که مدل (3-10) می‌تواند عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری را به صورت کلی‌تری ارزیابی کند. این مدل قادر است ورودی‌ها و خروجی‌های قطعی، فازی و یا ترکیبی را به صورت هم‌زمان استفاده کند.
با در نظر گرفتن n واحد تصمیم‌گیری و در رابطه (3-10) و با فرض این که تابع هدف رابطه (3-9) برابر با است مساله بهینه‌سازی (3-10) به صورت مساله برنامه‌ریزی خطی زیر نوشته می‌شود:
(3-11)
تعریف 2. عملکرد فازی واحد تصمیم‌گیری ارزیابی شده با بردار ورودی فازی مثلثی متقارن و بردار خروجی به صورت عدد فازی مثلثی غیرمتقارن به صورت زیر تعریف می‌شود:
(3-12)
که در آن و بردار ضرائب بدست آمده از رابطه (3-11) هستند،،، مقادیر گسترش از چپ، گسترش از راست و مرکز عملکرد فازی E هستند. واضح است که عدم قطعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها برای واحدهای تصمیم‌گیری که توسط اعداد فازی در مدل ارائه شد به عدم قطعیت در عملکرد ارزیابی شده منتقل شده است که بسیار به تفکر انسانی نزدیک است.
در این پایان‌نامه از مدل FDEA ارائه شده توسط رابطه (3-11) برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌های تأمین استفاده می‌شود. در این ارزیابی شاخص هزینه به صورت فازی در نظر گرفته می‌شود و سایر شاخص‌ها قطعی هستند.
3.3 متدولوژی پژوهش
مراحل انجام گرفته در این پژوهش در شکل (3-5) آورده شده است.
شکل 3 – 5 : فرایند انجام مطالعه
1.3.3 مدل تركيبی BSC-FDEA :
تکنیک هایی مانند BSC و DEA ابزارهایی هستند که هستند كه نمي توان آنها را به عنوان تكنيك هاي جايگزين هم مطرح نمود . بلكه استفاده تلفيقي از آنها در نظام ارزيابي عملكرد لازم به نظر مي رسد . به عبارت ديگر مي توان يك ارتباط سيستماتيك بين دو مدل ياد شده ايجاد نمود . بطوريكه از يكي از آنها به عنوان مكمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل ديگر استفاده كرد . از اينرو به كارگيري، صحيح و تركيب درست آنها مي تواند از مسائل مهم ارزيابي عملكرد در زنجیره های تامین باشد. ساختار تكميلي مقايسه اي در مورد BSC و DEA درجدول ذیل به شكل خلاصه آورده شده است.
جدول 3 – 1 : ساختار تکمیلی B S C-D E A
قابلیت
DEA
BSC
نحوه مقایسه
مقایسه نسبی واحدهای مشابه
مقایسه با یک واحد مجازی ایده ال
ساختار
نهاده ستاده
چند دیدگاهی
اصول رتبه بندی ریاضی
قوی
ضعیف
فرآیندهای کاربردی
تعیین کارایی تکنیکی
خود ارزیابی
دقت اندازه گیری
بالا
متوسط
توانایی در ارائه راهکارهای بهبود
بالا
متوسط
امکان رتبه بندی
دارد
ندارد
آینده نگری
ندارد
دارد
لحاظ استراتژی
ندارد
دارد
در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است که ارتباط میان این دو تکنیک در شکل زیر آورده شده است.
شکل 3- 6 : مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد
مي توان مراحل شاخص سازي و ارزيابي عملكرد با استفاده از دو تكنيك BSC و FDEAرا مي توان به صورت زير بيان كرد:
1- شناسايي زنجیره تامین : در اين مرحله؛ اهداف و استراتژي هاي زنجیره تامین مورد نظر شناسايي شده و با استفاده از تکنیک BSC شاخص هایی که در هر ديدگاه طراحي مي شود. شاخص هايي به طور متوازن و با ديدگاههاي مختلف ايجاد مي شود.
2- ارزيابي عملكرد: شاخص هايي ارزیابی شده توسط BSC با استفاده از FDEA در ارزیابی افقی (در طول دوره های زمانی) و یا ارزیابی عمودی (در مقایسه واحدهای یکسان در یک دوره زمانی) استفاده می شوند.
3- طراحي مسير اصلاح و بهبود : توسط FDEA مسیر اصلاح و بهبود براي هر شاخص مشخص مي شود .
مسير اصلاح و بهبود براي شاخص هاي ورودي درجهت كاهش و براي شاخص هاي خروجي در جهت افزايش است.
4- تعيين اهداف شاخص براي دوره بعد: اهداف شاخص ها كه توسط FDEA تعیین شده اند به عنوان اهداف شاخص ها برای دوره بعد اجرای BSC قرار می گیرد.
در این روش در هر بار اجرای BSC؛ یعنی در هر دوره ای که داده های زنجیره تامین وارد سیستم BSC می شود و نتایج ارائه می شود زنجیره تامین با تکنیک FDEA ارزیابی می شود و اهداف شاخص ها در دوره بعدی مشخص می گردد.
در صورت دستيابي به اهداف تعيين شده زنجیره تامین به شرايط مطلوب و مورد انتظار كارايي مي رسد. در دوره بعد ارزيابي عملكرد؛ شرايط زنجیره تامین با شرايط مورد انتظار از دوره قبل مقايسه گرديده و كارايي و اهداف جديد تعيين مي شوند.
اين روش به صورت دوره اي اجراء مي شود و پس از هر بار اجراء؛ از مديران انتظار مي رود كه با تدوين استراتژي هاي جديد؛ زنجیره تامین را به سوي شرايط مطلوب كارايي هدايت كنند.
ویژگی های تکنیک ترکیبی BSC- FDEA
اطمینان از ارتباط اهداف، استراتژی ها با شاخص های کلیدی عملکرد
وجود توازن در شاخص های کلیدی عملکرد در ابعاد مختلف زنجیره تامین
ارزیابی زنجیره تامین در فضای مقایسه ای تجربه شده از سال های قبل یا زنجیره تامین های مشابه
تعیین مسیر اصلاح و بهبود شاخص ها با تکیه بر نتایج علمی ارزیابی عملکرد
تعیین اهداف شاخص ها بر اساس مسیر اصلاح و بهبود با استفاده از این روش، می توان سیستم های پویای مکانیزه ارزیابی عملکرد را بر اساس استراتژی های زنجیره تامین طراحی کرد.
فصل چهارم:
محاسبات و یافته های تحقیق
1.4 شرح مساله
مساله ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین واقعی در نظر گرفته شده برای این پایان‌نامه از صنعت مبل‌سازی گرفته شده است. شش شرکت بزرگ مبل‌سازی برای این تحقیق در نظر گرفته می‌شود. شبکه زنجیره‌ی‌تأمین این شش شرکت مبل‌سازی دارای ساختار مشابهی است. این ساختار در صنعت مبل‌سازی بسیار رایج است. در شبکه زنجیره‌ی‌تأمین، این شش شرکت مبل‌سازی شرکت‌های کلیدی هستند و تأمین‌کنندگان و مشتریان آن‌ها سایر بخش‌های زنجیره‌ی‌تأمین را تشکیل می‌دهند. از این رو، شبکه زنجیره‌ی‌تأمین در این مساله واقعی به صورت مجموعه‌ای از شرکت‌ها شامل یک شرکت کلیدی، تأمین‌کنندگان، تأمین‌کنندگانِ تأمین‌کنندگان، مشتریان و مشتریانِ مشتریان در نظر گرفته می‌شود. در اینجا کارآیی این شش شبکه زنجیره‌ی‌تأمین را که در صنعت مشابهی فعالیت می‌کنند ولی دارای شرکت‌های کلیدی متفاوتی هستند، با استفاده از یک مدل FDEA ارزیابی می‌شود. شکل (4-1) نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین سه سطحی این شش شرکت را نشان می‌دهد. نکته مهم در مورد شکل (4-1) این است که هیچ رابطه‌ی خاصی بین شرکت کلیدی و تأمین‌کنندگان و مشتریان وجود ندارد؛ به این معنی که ممکن است یک شرکت کلیدی یک، دو و یا تعداد بیشتری تأمین کننده و یا مشتری داشته باشد. به طور مثال ممکن است شرکت کلیدی A مواد اولیه خود را از دو تأمین‌کننده B و C خریداری کرده و محصول خود را به مشتری D بفروشد. ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین به عنوان یک واحد تصمیم‌گیری در این مساله در سطح تولیدکننده (شرکت کلیدی) انجام می‌شود. شاخص‌های ارزیابی کارآیی شرکت‌های کلیدی در ارتباطشان با تأمین‌کنندگان و مشتریان اندازه‌گیری می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که کلیت زنجیره‌ی‌تأمین حفظ شده و یه صورت یک سیستم در نظر گرفته شود.
شکل 4 – 1 : نمایی از زنجیره‌ی‌تأمین مساله مورد بررسی
با توجه به قدم‌های عملیاتی روش DEA چهارچوبی را برای ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین با استفاده از مدل FDEA در نظر می‌گیریم. ابتدا واحد‌های تصمیم‌گیری را انتخاب می‌کنیم و سپس سیستم شاخص‌های ارزیابی را در نظر می‌گیریم و با استفاده از مدل FDEA واحدهای انتخاب شده را ارزیابی می‌کنیم.
2.4 استخراج شاخص ها
1.2.4 جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند.معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسي جامعه آماري مي باشد که پژوهشگر مايل است درباره صفت متغير واحد هاي آن به مطالعه بپردازد.
براي دستيابي به اهداف تحقيق ابتدا بايد جامعه اي را که قصد داريم نمونه

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *