پایان نامه با واژگان کلیدی عقد جعاله، استصناع

پایان نامه  

داخلي…………………………………………………………………………………………………62
3-3-3-مبحث مقايسه اي……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-قوانين ومقررات ناظر بروصوليها…………………………………………………………………………..63
1-4-3- نتيجه مقايسه مقررات وصولي ها با اعتبارات اسنادي…………………………………………………65
فصل چهارم بررسي و مقايسه ماهيت حقوق هرکدام از شيوه هاي پرداخت……………………….66
1-4- ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي و نظريات پيرامون آن……………………………………………68
1-1-4-تحليل رابطه اعتبار اسنادي در قالب نظريه تعهد به نفع ثالث…………………………………………..68
2-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي در قالب عقد حواله حقوق مدني………………………………………………..69
3-1-4-تحليل اعتبارات اسنادي تحت عنوان تعهد به قبول برات يا قبول ضمني برات…………………..69
4-1-4-تحليل اعتبار اسنادي در قالب نظريه عقد ضمان…………………………………………………………… 70
5-1-4-تحليل ماهيت اعتبارات اسنادي در قالب عقد جعاله………………………………………………………. 71
6-1-4-تحليل ماهيت اعتباراسنادي در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظريه مورد
پذيرش)………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-4-بررسي ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي ………………………………………………………….75
1-2-4-تحليل ماهيت ضمانتنامه بانکي بر اساس مفهوم ضمان عقدي………………………………………… 75
1-1-2-4-ويژگي هاي عقد ضمان……………………………………………………………………………………………76
2-1-2-4-ويژگي هاي ضمانتنامه هاي بانکي…………………………………………………………………………… 77
2-2-4-تحليل ضمانتنامه هاي بانکي بر مبناي مفهوم ايقاع………………………………………………………… 79
3-2-4-تحليل مفهوم ضمانتنامه هاي بانکي بر مبناي ماده 10 ق مدني و تعهد به نفع ثالث……………….80
4-2-4-نتيجه ونظريه مورد پذيرش………………………………………………………………………………………81
3-4-ماهيت حقوقي برات………………………………………………………………………………………………82
1-3-4- نظريهي تبديل تعهّد…………………………………………………………………………………………………82
2-3-4-نظريهي انتقال طلب……………………………………………………………………………………………………82
3-3-4-نظريهي اعطاي نمايندگي…………………………………………………………………………………………..83
4-3-4-نظريه‌ي عقد حواله……………………………………………………………………………………………………..83
4-4-بررسي ماهيت حقوقي وصولي اسنادي…………………………………………………………………… 85
تيجه گيري وپبشنهادات………………………………………………………………………………………………………86
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………88
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………….93
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………… 94
چکيده
يکي ازمهمترين مسائل در عرصه تجارت بين الملل شيوه هاي پرداخت است .ازجمله مهمترين شيوه هاي پرداخت در تجارت بين الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادي،ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي ،برات بين المللي و وصولي اسنادي مي باشند که در بين چهار روش فوق اعتبارات اسنادي بيشترين طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي، برات و وصولي اسنادي ازجمله روشهايي هستند که در پرداخت هاي بين المللي از آنها استفاده مي شود .به دليل اهميت زياد اين روشها بايد قبل از هرچيزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترين شيوه از ميان آنها متناسب با تحولات اقتصادي جهاني و مقتضيات زمان مسائلي پيرامون اين روشها روشن گردد تا اين امکان براي ما فراهم آيد که بتوانيم متناسب با منافعمان بهترين شيوه را انتخاب نماييم اين مسائل که در فصول اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند عبارتند از مسئوليت ها و تکاليف هرکدام از روشهاي پرداخت ،مقررات بين المللي حاکم برهرکدام از اين شيو هاي پرداخت و سرانجام يکي از مسائلي که در رابطه با اين موارد حرفهاي زيادي براي گفتن دارد اما آنگونه که بايد مورد توجه قرار نگرفته ماهيت حقوقي هرکدام از اين شيوه هاي پرداخت است که همگي اين موارد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادي مقايسه گرديده اند .زيرا بکارگيري صحيح هر کدام از اين روشها مستلزم آشنايي با موارد فوق است علي الاخصوص اعتبارات اسنادي که مهمترين قسمت بحث ماست ومقررات بين المللي حاکم برآن که اصطلاحا “يوسي پي” ناميده مي شود در طي دهه هاي اخير چندين بار مورد ويريش قرارگرفته که جديدترين آن ((يوسي پي600)) مي باشدکه حاصل تلاشهاي بي وقفه اتاق بازرگاني بين المللي است و خود اين امر از جمله دلايلي است که باعث شده مشکلات و کاستي هاي اين شيوه پرداخت در طي ده هاي اخير متناسب با زمان بر طرف شده و در نتيجه مقبوليت بيشتري پيدانمايد.
واژگان کليدي: روشهاي پرداخت در تجارت بين الملل، اعتبارات اسنادي ،ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي، برات ،وصولي اسنادي
مقدمه
الف طرح مسئله
امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته و اين امر اهميت يک تجارت بين الملل پويا و قدرتمند را که ضامن يک اقتصاد قوي که عاملي مهم دراقتدار يک کشور در صحنه بين المللي محسوب مي گردد را افزايش داده است ؛يکي از عوامل مهم که نقش بسزايي در اين امر دارد مسئله پرداخت و شيوه هاي آن در تجارت بين الملل است به اين دلايل که در معاملات تجاري بين المللي طرفين معامله در يک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاري مابين دو يا چند کشور مختلف که داراي قوانين و عرف هاي تجاري مخصوص به خود مي باشند است و اين امر ريسک يک معامله تجاري را بالا مي برد و اهميت شناخت شيوه اي که خطرات احتمالي يک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزايش مي دهد ؛لذا تجار بسيار تلاش مي نمايند تا با ملاحظه عوامل رواني،فيزيکي،سياسي و اقتصادي متناسب با منافع خويش بهترين شيوه پرداخت را انتخاب نمايند.در حال حاضر چندين روش پرداخت وجود دارد که بيش از ساير روشها در بين تجار و عرصه بانکداري مقبوليت يافته اين روشها عبارتند از اعتبارات اسنادي ،ضمانت نامه هاي بانکي ،برات و وصولي اسنادي که دو روش نخست طرفداران بيشتري دارند ودر سير پژوهش نيز بررسي و تشريح سازو کارهاي آنها پر رنگ ترخواهد بود علي الاخصوص اعتبارات اسنادي که بحث اصلي ماست و با نگاهي کوتاه به سيرتلاشهاي بين المللي در جهت يکسان سازي قواعد آنها در عرصه بين المللي اين امر را به وضوح مي بينيم .
ب: هدف
هدف ما در اين پژوهش بررسي ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادي نظيراطراف،مقررات وماهيت آن و مقايسه اين ابعاد با ساير روشهاي پرداخت براي يافتن مطمئن ترين ،سريعترين و ارزان ترين شيوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضيات زمان و تحولات جهان کنوني است.
پ: سوالات اصلي وفرعي
اصليترين سوالي که در سير اين پژوهش با آن رو به رو هستيم عبارت است ازاينکه آيا در حال حاضر اعتبارات اسنادي بهترين شيوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به اين مسئله در جريان پژوهشمان با سوالاتي فرعي نظير اينکه بعد از اعتبارات اسنادي کاربردي ترين شيوه پرداخت کدام است؟ ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي چيست و چه تفاوتي با ماهيت ساير روشهاي پرداخت دارد ؟ جايگاه اعتبارات اسنادي در قوانين ايران کدام است؟ اطراف هر کدام از شيوه هاي پرداخت چه تعهداتي درجريان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شيوه هاي پرداخت در عرصه بين المللي چه قوانيني حاکم است؟و….ديگر سوالاتي که در طي اين پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
ت: فرضيه ها
هرگز نمي توان ناديده گرفت که فرضيه هاي يک تحقيق و پژوهش مهمترين قسمت هاي آن پژوهش و تحقيق هستند که مطمئنا پژوهش ما نيز از اين امر مستثني نخواهد بود فرضياتي که ما در جهت اثبات آنها در اين پژوهش کوشش نموده ايم عبارتند از اينکه اعتبارات اسنادي در حال حاضر بهترين شيوه پرداختي است که در آن منافع هردو طرف يک معامله تأمين مي گردد .در حال حاضر هيچ جايگزين مطمئني که داراي تمامي مزاياي اعتبارات اسنادي باشد براي اين شيوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه هاي بانکي بين المللي بعد از اعتبارات اسنادي در حال حاضر پرطرفدارترين هستند.
ث:روش پژهش
روش تحقيق ما در اين پژوهش بيشتر کتابخانه اي است و بيشتر پژوهش ما از طريق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سايتهاي علمي تخصصي در اين مورد والبته چندين مورد مراجعه حضوري به بانکها و اتاق بازرگاني بين المللي بوده است.
ح :سابقه پژوهش
در ارتباط با سابقه پژوهش بايد گفت در اين رابطه متني واحدکه اختصاصا و بدين روش به اين مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردي ما کتابها و يا مقالات ويا پايان نامه هايي را در اين زمينه در دسترس داريم اما با توجه به اين مطلب که ما حدود چند سالي مي باشد که شاهد ويرايش جديد(( يوسي پي500)) که ((يو سي پي600)) است هستيم اما هنوز آنگونه که بايد در اين مورد کتب و تاليفاتي نداشته ايم علي الخصوص در زمينه ماهيت شيوه هاي پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسي به سر مي بريم ناگفته نماند اين مطلب در مورد مقررات حاکم براين شيوه ها نيز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بيشتر از جنبه داخلي است ديگر در مورد هيچکدام از اين شيوه ها ماده قانوني در قانون تجارت کشورمان نداريم .
ج:سازماندهي پژوهش
چارچوب کار ما دراين پژوهش در قالب چهار فصل مي باشد که فصل نخست به کليا ت بحث همچون مفاهيم و شيوه هاي پرداخت و تاريخچه آنها مي پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئوليت هاي هرکدام از اطراف روشهاي پرداخت مورد بررسي قرار مي گيرد در فصل سوم قوانين بين المللي وبعضا در صورت وجود قوانين داخلي حاکم برهرکدام از اين شيوه ها مورد شناساي

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *