پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاه تهران، روش پژوهش، مهارت حل مساله

پایان نامه  

1 مهارت به کارگيري رايانه……………………………………………………………………………………..40
2-7-2-7-2 مهارت در به کارگيري ابزارهاي اينترنتي و سامانه‌هاي مديريت يادگيري…………………….40
2-7-2-7-3 مهارت در به کارگيري تجارب اوليه………………………………………………………………………41
2-7-2-7-4 مديريت زمان……………………………………………………………………………………………………..41
2-7-2-7-5 مهارت‌هاي زباني………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-6 مهارت‌هاي نوشتاري……………………………………………………………………………………………42
2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادي…………………………………………………………………………………………..43
2-7-2-7-9 مهارت پرسشگري……………………………………………………………………………………………….45
2-7-2-7-10 مهارت به کارگيري شيوه‌هاي مطالعه و يادگيري………………………………………………….. 45
2-7-2-7-11 مهارت فراشناختي……………………………………………………………………………………………..46
2-7-2-7-12 مهارت خودرهيابي…………………………………………………………………………………………….47
2-7-2-7-13 مسئوليت‌پذيري…………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-14 خودارزيابي………………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-15 مهارت برقراري ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49
2-8 رضايت تحصيلي 50
2-8-1 خودتواني اينترنتي يادگيرنده…………………………………………………………………………………………52
2-8-2 پاسخگويي به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52
2-8-3 انعطاف پذيري دوره يادگيري الکترونيکي……………………………………………………………………….52
2-8-4 کيفيت دوره يادگيري الکترونيکي…………………………………………………………………………………..52
2-8-5 کيفيت فناوري…………………………………………………………………………………………………………….53
2-8-6 سودمندي سامانه…………………………………………………………………………………………………………53
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53
2-8-8 تنوع در ارزيابي…………………………………………………………………………………………………………..53
2-9 پيشرفت تحصيلي .Error! Bookmark not defined.
2-10 ارزشيابي کيفيت دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي Error! Bookmark not defined.
2-11 جايگاه مهارت‌هاي يادگيرنده الکترونيکي در برنامه درسي دانشگاه‌هاي مجازي 57
2-12 پيشينه پژوهش 60
2-12-1 پژوهشهاي انجام شده خارجي…………………………………………………………………………………….60
2-12-2 پژوهشهاي انجام شده داخلي………………………………………………………………………………………63
2-13 جمع بندي 70
فصل سوم: روش پژوهش
3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..73
3-1 روش پژوهش 73
3-2 جامعه آماري پژوهش 73
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري 74
3-4 روش‌هاي جمع آوري اطلاعات 74
3-5 روايي و پايايي 75
3-6 روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش
4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1 توصيف يافته‌هاي پژوهش 79
4-2 تجزيه و تحليل سؤال هاي پژوهش: 81
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-1 بحث و بررسي يافته‌ها 92
5-2 نتيجه گيري ….100
5-3 پيشنهادها 101
5-3-1 پيشنهاد‌هاي کاربردي………………………………………………………………………………………………….101
5-3-2 پيشنهاد‌هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………102
5-4 محدوديت‌هاي پژوهش 102
5-4-1 محدوديت‌هاي در اختيار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102
5-4-2 محدوديت‌هاي خارج از اختيار پژوهشگر……………………………………………………………………..103
6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 : فراواني و درصد فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک جنس……………………………………79
جدول 4-2 : نتيجه آزمون کالموگروف – اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع داده‌ها……………………..80
جدول 4-3 : بررسي ميزان مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t يکطرفه……………………………………81
جدول 4-4 : بررسي ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t يکطرفه……………………………………………………………82
جدول 4-5 : توصيف ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دوره مجازي دانشگاه الکترونيکي تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83
جدول 4-6 : بررسي رابطه بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و پيشرفت تحصيلي با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون……………………………………………………………..84
جدول 4-7 : بررسي رابطه بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و رضايت تحصيلي با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون………………………………………………………………85
جدول 4-8 : نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره تاثير مولفه‌هاي مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي بر پيشرفت تحصيلي………………………………………………………………..87
جدول 4-9 : نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره تاثير مولفه‌هاي مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي بر رضايت تحصيلي…………………………………………………………………88
فصل اول
کليات پژوهش
1 مقدمه
پيشرفت روز افزون در زمينه علوم رايانه‌اي، ظهور و گسترش شبکه‌هاي اطلاع رساني به ويژه اينترنت، امکانات و روش‌هاي تازه‌اي را پيشروي برنامه‌ريزان و مجريان برنامه‌هاي آموزشي قرار داده است. مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ويژه محدوديت‌هاي ناشي از زمان و مکان يادگيري با اين پيشرفت‌ها رنگ باخته است. يادگيري الکترونيکي1 يکي از روش‌هاي جديد آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات2 است که با محور قرار دادن انسان به عنوان يادگيرنده فعال، مي‌تواند تمامي اشکال آموزش و پرورش و يادگيري در قرن بيست‌ويکم را متحول سازد(اناري نژاد، ساکتي و صفوي، 1388). فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي که در برگيرند? واقعيت مجازي، نانوتکنولوژي و هوش مصنوعي هستند، دنياي آموزش را دچار تحولات اساسي مي‌سازند. امروزه با وضعيتي که بر اثر حرکت به سوي دهکد? جهاني به وجود آمده است، ديگر رويه‌هاي سنتي انتقال دانش از طريق متن، ورقه، تمرين و مانند آنها نمي‌توانند توجه جواناني را که در جهان اشباع شده از رسانه‌‌‌‌ها به سر مي‌برند، به خود معطوف کنند و آموزش‌هاي کلاسيک، پاسخگوي نيازهاي آموزشي دانش‌آموزان در موقعيت‌‌هاي متفاوت زماني و مکاني نيستند(ملکيان، نريماني و صاحب جمعي ،1389).
همچنين بيش از دو هزار سال قبل تاکنون زمينه‌ها و نظامهاي آموزش و يادگيري در مقايسه با ساير مقوله‌ها تغييرات بسيار کمي داشته است، اکنون به مدد فناوري اطلاعات مدتي است که تحولات سريعي آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بيستم را دهه اطلاعات نامگذاري کرده‌اند، دهه اول قرن بيست و يکم را عصر دانش ناميده و هدف از اين نامگذاري را توسعه همه جانبه دانش و آگاهي بشري دانسته‌اند(يعقوبي، محمدي، ايرواني، عطاران، 1387). فناوري اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌اي از اجزاء مرتبط به هم هستند که اطلاعات را جهت پشتيباني، تصميم‌گيري و کنترل در يک سازمان جمع‌آوري، پردازش، ذخيره و توزيع مي‌کنند. انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث شکوفائي جنبش‌هاي آموزشي، اقتصادي و فرهنگي شده و دنيايي نو در حال پديدار شدن است(اسلامي و همکاران،3:1383). يکي از متدهاي آموزشي که در طي چند سال اخير همزمان با توسعه فناوري اطلاعات مطرح شده، آموزش مجازي است. اين سيستم آموزشي مزاياي زيادي دارد که انجام کار گروهي در تکاليف و پروژه‌ها، شرکت در مباحث گروهي و اعلام نظر در آن، درست همانند يک کلاس آموزشي به شيو? سنتي و رايج بدون آنکه الزامي باشد تا در آن استاد و دانشجو کنار يکديگر و به صورت رو در رو حضوري فيزيکي داشته باشند، اجرا مي‌شود. در ارتباط با سازو کار اجرايي اين سيستم، مطالعات گسترده‌اي صورت گرفته و راهکارهاي جالبي مطرح گرديده است. به طورکلي، مقدمات اوليه به منظور تشکيل يک دوره آموزشي اينترنتي مشابه با عملياتي است که جهت برگزاري يک کلاس آموزش به شيو? سنتي مورد نياز است. در هر دو سيستم عوامل اصلي عبارتند از: استاد، دانشجو، کتاب، جزوات درسي، امتحان يا آزمون، انجام

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *