پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، مهارت حل مسئله، منبع کنترل

پایان نامه  

و فراشناختي ابزاري قدرتمند براي آشکار کردن چگونگي توسعه فرايند يادگيري به شمار مي‌آيند و اين راهبردها باعث افزايش مهارت خودآموزي، ارتقاي استقلال يادگيرنده و تسهيل يادگيري دانشجويان مي‌شود. پيشرفت در هر يک از دوره‌هاي آموزشي به طور مجزا، پيشرفت حاصله در مجموعه دوره‌هاي آموزشي، معدل تحصيلي ساليانه، معدل تحصيلي يک برنامه آموزشي و آزمون‌هاي تخصصي براي کسب مجوزهاي تثبيت شغلي يا احراز صلاحيت حرفه‌اي در تعيين و اندازه‌گيري پيشرفت تحصيلي مؤثر مي‌باشند. از ديدگاه راجرز114 و بندورا 115، عواملي همچون: خودکارآمدي، خودپنداره، اضطراب امتحان، ارزشگذاري تکليف، منبع کنترل، خودتنظيمي و استفاده از راهبردهاي شناختي به عنوان عوامل انگيزشي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته مي‌شوند. پاکدامن(1392)، در پژوهش خود بيان مي‌کند که ارزش‌ها و راهبردهاي شناختي ، وظايف خود‌کارآمدي و اضطراب امتحان ، براي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي داراي نقش مهمي مي‌باشند. طبق پژوهش تقي زاده(1390)، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانشجويان يادگيري الکترونيکي به دليل ماهيت مطالعه درسي دانشجويان و استقلالي که آنها در يادگيري مطلب دارند و اين که بدون اتکا به استادان بايد به دنبال يافتن پاسخ صحيح سوال‌ها باشند، موجب مي‌شود تا اين‌گونه دانشجويان نهايت تلاش خود را براي پاسخ صحيح بکار گيرند. در کنار استقلال در مطالعه و يادگيري، همراه شدن تصوير و صدا که نوع آموزش دانشجويان مجازي است، موجب مي‌گردد تا يادگيري مطالب براي دانشجويان مجازي دروني‌تر شده و همين يادگيري مي‌تواند بر پيشرفت و خلاقيت آنان تأثير مثبتي بگذارد. ملکيان و همکاران(1389) نيز راهبردهاي شناختي و فراشناختي را در پيشرفت فراگيران موثر مي‌دانند که در آنها راهبردهاي گسترش معنايي ، سازماندهي ، کنترل، نظارت و نظم دهي داراي نقش زيادي مي‌باشند.
فرضيه (1) بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
با توجه به يافته‌هاي پژوهش بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و پيشرفت تحصيلي (217/0+=r) در سطح معني داري01/0 p رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين مي توان گفت هرچه مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بالاتر باشد، پيشرفت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. همچنين بين مهارت‌هاي شناختي (148/0+=r) و مهارت‌هاي فراشناختي (340/0+=r) با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،زيرا (01/0 p). بنابراين مي توان گفت هرچه مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان بالاتر باشد، پيشرفت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. بين مهارت کار با رايانه (004/0+=r) و مهارت ارتباطي (020/+0=r) با پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد اما شدت آن پايين است، زيرا (05/0 P).
بنابراين بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه مثبتي وجود دارد و هرچه مهارت‌هاي يادگيري دانشجويان بالاتر باشد پيشرفت تحصيلي آنها نيز افزايش مي يابد و هرچه داراي مهارت‌هاي يادگيري کمتري باشند پيشرفت تحصيلي آنها نيز کمتر خواهد بود. دانشگاه‌هاي مجازي بايد کمک کنند تا دانشجويان مهارت‌هاي لازم براي ورود به اين دوره‌ها را کسب کنند تا در رسيدن به اهداف آموزشي و پيشرفت تحصيلي خود به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يابند. همچنين با توجه به يافته‌هاي تحقيق بايد شرايطي مهيا شود تا دانشجويان مهارت‌هاي کار با رايانه و اينترنت و مهارت‌هاي ارتباطي را نيز به خوبي فرا گيرند. با توجه به تحقيقاتي که کلمنت و دوستال(2014)، نرسي هايدا و همکاران(2012)، انجام داده اند آموزشهاي يادگيري الکترونيکي همواره بايد بستري را فراهم کند تا يادگيري در آن بهتر صورت گيرد و دانشجويان مهارت‌هاي لازم را کسب کنند که لازمه کسب اين مهارت‌ها توجه به مهارت‌هاي ارتباطي و سهولت استفاده از رايانه و اينترنت ، پشتيباني هاي ارتباطي و امنيتي، مهارت‌هاي شناختي، بازخورد و قابليت اطمينان مي باشد. ملندز و همکاران(2008)، پيلي و همکاران(2007)، هاسمي و اساري(2005)، کايور و عباس(2004)، واتکينز و همکاران(2004)، لياو و هانگ(2003)، نيز در پژوهشهاي خود آمادگي دانشجويان را در ابعاد؛ مهارت‌هاي فني، خوداثربخشي رايانه اي، اولويت هاي يادگيري، نگرش نسبت به رايانه و دسترسي به آن، مهارت‌هاي ارتباطي و شناختي، نگرش و باورهاي آنان نسبت به يادگيري مورد بررسي قرار داده اند که توجه به آنها در موفقيت و پشرفت دانشجويان تاثير گذار مي باشند. همچنين با توجه به يافته هاي سراجي(1392) دانشجويان مجازي براي تعيين برنامه ي يادگيري و موفقيت هاي تحصيلي خود در دوره هاي مجازي همواره مهارت‌هايي را مورد توجه قرار مي دهند از جمله: مهارت به کارگيري رايانه، مهارت در به کارگيري ابزارها، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادي، مهارت فراشناختي، مهارت پرسشگري، مهارت به کارگيري شيوه هاي مطالعه و يادگيري، مهارت خودرهيابي و مهارت برقراري ارتباط همزمان و ناهمزمان. ملکي مرشت و همکاران(1391)، نجاتي(1390)، يزداني و همکاران(1389)، زمانپور و ميرزابيگي(1389)، داراب و منتظر(1389)، ملکيان و همکاران(1389)، سراجي و يارمحمدي(1389)،کماليان و فاضل(1388)، يعقوبي و همکاران(1387)، رحيمي دوست و رضوي(1386)، نيز در پژوهشهاي خود بيان کرده اند برخورداري دانشجويان از مهارت‌هاي يادگيري باعث پيشرفت و موفقيت تحصيلي آنها خواهد شد که در اين بين مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي و مهارت‌هاي ارتباطي مورد توجه قرار گرفته اند. همچنين ويژگيهايي مانند: اعتماد به نفس و مسئوليت‌پذيري، تعاملات مجازي، مشارکت و خلاقيت، پشتيباني از دانشجويان، مديريت و تشويق، نگرش مثبت به يادگيري، تعهد الکترونيکي، کاربرد ابزارهاي اينترنتي و قدرت خودرهيابي و مديريت يادگيري نيز به عنوان عواملي براي پشرفت تحصيلي دانشجويان در نظر گرفته شده اند.
فرضيه (2) بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي و رضايت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از بررسي نشان داد که بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و رضايت تحصيلي (345/0+=r) در سطح معني داري 01/0 p رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين مي‌توان گفت هرچه مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بالاتر باشد، رضايت تحصيلي آنان نيز افزايش مي‌يابد و بالعکس. همچنين بين مهارت‌هاي شناختي (224/0+=r) و مهارت‌هاي فراشناختي (517/0+=r) با رضايت تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. .بنابراين مي‌توان گفت هرچه مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي دانشجويان بالاتر باشد، رضايت تحصيلي آنان نيز افزايش مي يابد و بالعکس. بين مهارت کار با رايانه (041/0+=r) و مهارت ارتباطي (027/0+=r) با رضايت تحصيلي رابطه وجود دارد اما شدت آن پايين است، زيرا (05/0 P).
با توجه به نتايج تحقيق مي‌توان گفت بين مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان و رضايت تحصيلي آنها رابطه مثبتي وجود دارد و هر چه مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان بالاتر باشد، رضايت تحصيلي آنها نيز افزايش مي‌يابد و هر چه مهارت يادگيري دانشجويان در سطح پاييني باشد رضايت آنها نيز کمتر است. تحقيقاتي که در اين زمينه انجام گرفته، تحقيق لي و همکاران(2011)، است که در تحقيق خود انواع پشتيباني‌هارا مورد توجه قرار داده‌اند. يافته‌ها نشان داده است، دانشجويان در صورت دسترسي آسان به منابع يادگيري و برخورداري از تعاملات ارتباطي مناسب به سطح مطلوبي از رضايت خواهند رسيد. مانوالا و همکاران(2010)، پاچتر و همکاران(2010)، هونگ(2002)، دريور(2002)، نيز در پژوهش‌هاي خود نشان داده‌اند؛ فراهم شدن بستري مناسب براي دسترسي به منابع اينترنتي و بهره گيري از آن، توجه به تعاملات و ارتباطاتي که دانشجويان در آن قرار دارند در جهت برطرف کردن نيازهايشان، زمينه اي را براي رضايت دانشجويان فراهم مي‌کند. نورالهي و همکاران(1391)، رستگارپور و گرجي زاده(1391)، تقي ياره و همکاران(1391)، حسن زاده و همکاران(1391)، فتحي واجارگاه و همکاران(1390)، الهي و همکاران(1390)، بيک زاده و همکاران(1390)، يزداني و همکاران(1389)، کريم زادگان و همکاران(1389)، نقوي(1386)، صفوي(1386)، رئوفي و بابايي(1384)، نشان داده اند زماني که مهارت‌هاي يادگيري دانشجوي مجازي در سطح خوبي باشد رضايت از تحصيل نيز حاصل مي شود.
فرضيه (3) بر اساس مهارت هاي يادگيري الکترونيکي دانشجويان مراکز آموزش مجازي مي‌توان ميزان پيشرفت تحصيلي و رضايت تحصيلي دانشجويان را پيش بيني کرد.
نتايج حاصل نشان داده است که 116/0 از تغييرات پيشرفت تحصيلي دانشجويان توسط مهارت‌هاي فراشناختي و 129/0 توسط مهارت‌هاي شناختي تبيين ميگردد. همچنين سهم مهارت‌هاي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان 8/32 درصد و سهم مهارت‌هاي شناختي 5/11 درصد ميباشد. بنابراين مهارت‌هاي فراشناختي و مهارت‌هاي شناختي بيشترين تأثير را بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته‌اند و ساير مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي تأثير چنداني نداشته‌اند.
نتايج حاصل نشان داده است که 267/0 از تغييرات رضايت تحصيلي دانشجويان توسط مهارت‌هاي فراشناختي و 297/0 توسط مهارت‌هاي شناختي تبيين ميگردد. همچنين سهم مهارت‌هاي فراشناختي در پيش بيني رضايت تحصيلي دانشجويان 50 درصد و سهم مهارت‌هاي شناختي 5/17 درصد ميباشد. بنابراين مهارت‌هاي فراشناختي و مهارت‌هاي شناختي بيشترين تأثير را بر رضايت تحصيلي دانشجويان داشته‌اند و ساير مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي شدت تأثير آنها کمتر بوده است.
بنا بر نتايج تحقيق مهارت‌هاي شناختي و فراشناختي تأثير زيادي بر رضايت و پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان دارند. مهارت‌هاي کار با رايانه و اينترنت و مهارت‌هاي ارتباطي در اين پژوهش تاثير کمتري بر رضايت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته اند. امروزه فراشناخت به عنوان متغير مداخله‌گر مهمي براي يادگيري شناخته شده است. دانشي است که مردم درباره فرايند تفکرشان دارند و از آنجايي که فراشناخت فرد را براي کنترل مهارت‌هاي شناختي‌اش توانمند مي‌کند، عنصري ضروري براي يادگيري مي‌باشد. راهبردهاي فراشناختي روشهايي هستند که دانشجويان از آنها براي طراحي يادگيري، نظارت بر فعاليت‌هاي يادگيري و ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي يادگيري استفاده مي‌کنند. اين راهبردها ابزارهايي را براي خودتنظيمي و خود مديريتي به منظور دستيابي به نتايج يادگيري مطلوب براي يادگيرندگان فراهم مي‌کنند و موجب تنظيم استراتژيهاي شناختي و عاطفي اجتماعي مي‌شوند. راهبردهاي شناختي نيز باعث تقويت فرايند تفکر مي‌شوند و براي دستيابي به اهداف شناختي کمک کننده هستند. نتيجه اين پژوهش با نتايح پژوهش کلمنت و دوستال(2014)، نرسي هايدا و همکاران(2012)، پاچتر و همکاران(2010)، ملندز و همکاران(2008)، پيلي و همکاران(2007)، هاسمي و اساري(2005)، کايور و عباس(2004)، واتکينز و همکاران(2004)، لياو و هانگ(2002) همخواني دارد که نشان مي‌دهند مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي بر رضايت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثير دارد، و مهارت‌هاي فراشناختي ، شناختي داراي بيشترين تاثير مي‌باشند. علاوه بر اينها ملکي مرشت و همکاران(1391)، تقي ياره و همکاران(1391)، زمانپور و ميرزابيگي(1389)، داراب و منتظر(1389) نيز مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي را بر رضايت و پيشرفت تحصيلي موثر دانسته اند. نجاتي(1390)، سراجي و يارمحمدي(1389)، يعقوبي(1387) نيز در پژوهش خود دريافتند که مهارت‌هاي شناختي و مهارت‌هاي فراشناختي بر پيشرفت و رضايت تحصيلي دانشجويان تاثير گذار مي باشند. همچنين در اين تحقيقات ساير مولفه‌ها نيز تاثيرگذار بوده‌اند

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *