پایان نامه ارشد رشته حسابداری: تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

پایان نامه  

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

استاد راهنما:

دکتر مهدی صالحیتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- تشریح و بیان موضوع. 3
1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4- فرضیه های تحقیق.. 5
1-5- اهداف اساسی تحقیق.. 6
1-6- روش انجام پژوهش…. 6
1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 6
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 7
1-9- ساختار کلی تحقیق.. 8
1-10- خلاصه فصل اول.. 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9
2-1- مقدمه. 11
2-2- هوش…. 11
2-2-1- تعریف هوش…. 12
2-2-2- انواع هوش…. 12
2-3- هوش هیجانی.. 14
2-3-1- تعاریف هوش هیجانی.. 15
2-3-2- ابعاد هوش هیجانی.. 17
2-3-3- دیدگاه های هوش هیجانی.. 19
2-3-3-1- دیدگاه توانمندی.. 20
2-3-3-2- دیدگاه مختلط… 20
2-3-4- مدل های هوش هیجانی.. 21
2-3-5- اهمیت هوش هیجانی.. 24
2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری.. 25
2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی.. 28
2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی.. 29
2-3-9- رشته حسابداری و هوش هیجانی.. 30
2-3-10- تجربه ی کاری و هوش هیجانی.. 31
2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری.. 31
2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی.. 32
2-4- تحقیق های پیشین.. 34
2-4-1- هوش هیجانی.. 34
2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی.. 36
2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی.. 37
2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی.. 38
2-5- خلاصه فصل.. 40
فصل سوم: روش تحقیق.. 41
3-1- مقدمه. 42
3-2- سوال های پژوهش…. 42
3-3- فرضیه های تحقیق.. 43
3-4- اهداف اساسی تحقیق.. 43
3-5- روش تحقیق.. 44
3-6- قلمرو تحقیق.. 44
3-6-1- قلمرو موضوعی.. 44
3-6-2- قلمرو زمانی.. 44
3-6-3- قلمرو مکانی.. 44
3-7- جامعه آماری.. 45
3-8- نمونه آماری.. 45
3-8-1- حجم نمونه. 46
3-9- روش جمع آوری داده ها 47
3-10- ابزار اندازه گیری.. 47
3-11- روایی و پایایی پرسشنامه. 49
3-12- متغیرهای تحقیق.. 50
3-12-1- متغیر وابسته. 50
3-12-2- متغیرهای مستقل.. 51
3-12-3- متغیر کنترل.. 52
3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52
3-14- خلاصه فصل.. 53
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 54
4-1- مقدمه. 55
4-2- نتایج آمار توصیفی.. 55
4-3- تحلیل داده ها 61
4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. 61
4-5- بررسی فرض همگنی واریانس های متغیرهای پژوهشی.. 62
4-6- فرضیه اول.. 63
4-7- فرضیه دوم. 64
4-8- فرضیه سوم. 65
4-9- فرضیه چهارم. 66
4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 67
4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 68
4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری.. 70
4-10- فرضیه پنجم.. 73
4-11- فرضیه ششم.. 74
4-12- سلامت روان.. 75
4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی.. 75
4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه های مورد مطالعه. 76
4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری.. 83
4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته های غیرحسابداری.. 85
4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری.. 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89
5-1- مقدمه. 90
5-2- تحلیل یافته ها و نتایج.. 90
5-3- محدودیت های تحقیق.. 94
5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 95
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 95
5-4-2- پیشنهاد برای تحقیق های آتی.. 96
منابع و مآخذ. 97
چکیده:
هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم گیری بهبود می بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش های دروس حسابداری در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته حسابداری می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان از عدم رابطه ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.
مقدمه
هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و استفاده از هیجانات افزایش می دهد (مایر، سالووی و کاروسو[1]، 2001). هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران[2]، 2011) و زیدنر، متدوس و روبرت[3] (2009)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افكار، ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن كار برای ارتقای نتایج تعریف می كنند. تحقیقات روان شناسانی، مثل سالووی و مایر[4] (1990)، گلمن، بویاتزیس و مک کی[5] (2002) نشان می دهد كه هوش هیجانی در حیطه های زیادی كارآیی دارد. از جمله­ی این حیطه ها می توان به حیطه های رابطه درون فردی (خودشناسی و خودشكوفایی)، رابطه بین فردی (رابطه اجتماعی)، مشاوره و راهنمایی، كار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و … اشاره كرد (براد بری و گریوز[6]، 1386). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی است به تحقیق های رو به رشدی که عنوان می کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. توجه به هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می گردد (زیندر و همکاران، 2009). به نظر  می رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می باشد. باید توجه داشت که با توجه به تعهد کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان ها وجود دارد. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این است که حرفه حسابداری تابع عقلانیت است (باربالت[7]، 2001). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می باشد. با این وجود تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری های تصمیم گیری، برخی از فرضیه ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می کشند. این تئوری ها نشان می دهند که هیجان در سازمان های سرمایه داری معاصر، ایجاد مشکل نمی کند بلکه در خدمت آن است. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس[8]، 2002). بنابراین این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت است پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری باید مدنظر قرار گیرد.
 
تعداد صفحه : 120
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: 92