پایان نامه ارشد بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-6-3-8- نتیجه ­گیری

مقایسه ای از مقادیر جابجائی ها و نیروهای سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف در جدول (2-11) نشان داده شده است که با توجه به این مقایسه می توان به نتایج زیر رسید.

جدول (2-11) مقایسه مقادیر نیرو ها و جابجائی های سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف

متن کامل در سایت امید فایل 

لنگر خمشی KNm/mنیری برشی KN/mنیروی محوری KN/mجابجائی افقی mmجابجائی  قائم mmجابجائی  کل mmفاصله تونل ها از هم (m)ارتفاع آب از سطح زمین(m)
05/304-42/1371380-34/96-99/81-20/7470/69
03/325-08/1471400-06/109-37/96-95/7920/49
02/334-58/1531550-76/108-95/49-81/6070/618

 

  • با کاهش فاصله تونل های دوقلو مترو مقدار جابجائی ها با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش پیدا می کند و مقدار نیرو های داخلی سیستم نگهداری تونل مترو نیز با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می یابد و در فضای بین تونل ها تمرکز تنش بوجود می آید (همانند ایستگاه های مترو).
  • مقدار جابجائی ها با اعمال بار دینامیکی زلزله و کاهش سطح آب زیرزمینی، کاهش می یابد، زیرا مقدار فشار آب حفره ای در اثر پایین آمدن سطح آب، کاهش می یابد و تنش مؤثر نسبت به حالت قبل از افت سطح آب، افزایش خواهد یافت و سختی خاک، کمتر کاهش می یابد. بنابراین جابجائی نیز که بعد از استهلاک چنین فشار آبی رخ می­دهد کاهش می یابد اما مقدار نیرو های سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال بار دینامیکی زلزله و افزایش عمق سطح ایستابی، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می­یابد، زیرا وجود آب کمتر در بالا و اطراف تونل باعث می­شود که نیروهای دینامیکی بیشتری به سیستم نگهداری تونل وارد شود و خود آب مقدار از فشار وارده را کم می کند.
  • موارد مذکور نشان می دهند که اگر چه سازه های زیرزمینی نسبت به سازه های سطحی در برابر زلزله آسیب پذیری کمتری دارند، ولی سازه های کاملاً ایمنی نیستند. بنابراین لازم است که برای طراحی و ساخت هر نوع سازه زیرزمینی مطالعات مربوط به پایداری آنها در برابر زلزله های محتمل انجام گیرد. (یونس زرد و همکاران، 1389)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Related posts: