منبع پایان نامه با موضوع نوع دوستی، آداب اجتماعی، وظیفه شناسی

پایان نامه  

و تالش فوق العاده كه براي تکمیل فعالیت هاي كهاري موفقیهت آمیهز
ضروري است
-2
داوطل شدن براي انجام فعالیت هاي كاري كه به صورت رسمی بخشهی از وظیفهه كهاري
افراد نیست
-3
مساعدت و همکاري با ديگران
-4
پیروي از مقررات و رويه هاي سازمانی
شايد بتوان گفت معتبرترين تقسیم بندي ارائه شده دربهاره ابعهاد و مؤلفهه ههاي رفتهار شههروندي سازمانی توسط اورگان ارائه شده است كه در تحقیق هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . اين ابعاد عبارتند از :
-1 آداب اجتماعی: مستلزم حمايت از عملیات هاي اداري سازمان است .
-2 نوع دوستی : كمك به همکاران و كاركنان براي انجام وظايف تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچه انتظار می رود.
13
-3 وجدان كاري : انجام امور تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچه انتظار می رود -4 جوانمردي: تأكید بر جنبه هاي مثبت سازمان به جاي جنبه هاي منفی آن
-5 نزاكت : مشورت با ديگران قبل از اقدام به عمهل، دادن اطهالع قبهل از عمهل، و رد و بهدل
كردن اطالعات.
آداب اجتماعی ، وجدان كاري و نوع دوستی به عنوان مؤلفه ههاي كمهك كننهده ، فعهال و مثبهت مطرحند.
آداب اجتماعی به عنوان رفتاري است كه توجه به مشاركت زندگی اجتماعی سازمانی را نشهان مهی دهد . آداب اجتماعی ، شامل رفتارهايی از قبیل حضور در فعالیت هاي فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی كه اين حضور ضروري نباشد، حمايت از توسعه وتغییرات ارائه شده توسط مديران سهازمان و تمايل به مطالعه كتاب ، مجالت و افزايش اطالعات عمومی و اهمیت به نص پوسهتر و اطالعیهه در سازمان براي آگاهی ديگران می شود . گراهام معتقد است يك شهروند سازمانی خوب نه تنها بايد از مباح روز سازمان آگاه باشد بلکه بايد درباره آنها اظهار نظهر كهرده و در حهل آنهها نیهز مشهاركت فعاالنه داشهته باشهد . )مستبصهري و نجهابی ،1387، رضهايی كلیهد بهري و بهاقر سهلیمی ،1387، اسالمی،. ) 1387
وجدان كاري رفتاري است كه فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط كاري می باشد ) همانند كار در بعد از ساعت اداري براي سود رساندن به سازمان (. ارگان همچنهین معتقهد اسهت افرادي كه داراي رفتار شهروندي مترقی هسهتند در بهدترين شهرايط و حتهی در حالهت بیمهاري و ناتوانی هم به كار ادامه می دهند.
نوع دوستی به رفتارهاي مفید و سودبخشی از قبیهل ايجهاد صهمیمیت، همهدلی و دلسهوزي میهان همکاران اشاره دارد كه بطور مستقیم و يا غیهر مسهتقیم بهه كاركنهانی كهه داراي مشهکالت كهاري هستند كمك می كند. برخی صاحبنظران نوع دوستی و وظیفه شناسی را در يك طبقهه قهرار مهی دهند و آنها را« رفتارهاي كمکی » تلقی می كنند.
14
جوانمردي و نزاكت مؤلفه هايی هستند كه بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسهارت بهه سهازمان مهی باشند. جوانمردي عبارت است از تمايل بهه شهکیبايی در مقابهل مزاحمهت ههاي اجتنهاب ناپهذير و اجحاف هاي كاري بدون اينکه گله و شکايتی صورت گیرد . در حالی كه نزاكت درباره انديشیدن به اين است كه چطور اقدامات فرد بر ديگران تأثیر می گذارد. )مستبصهري و نجهابی ،1387، رضهايی كلید بري و باقر سلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
ارگان اشاره می كند كه هر 4 بعد رفتار شهروندي ممکن اسهت همزمهان ظههور پیهدا نکنهد ، مهثال ممکن است افرادي كه تصور می شود داراي بعد وجدان كاري هستند، همیشه نوع دوست و فهداكار نباشند. يا اينکه برخی از اين ابعاد ، مانند نوع دوستی و وجدان كاري تاكتیکی براي تحت فشار قرار دادن مديران سازمان باشد. يعنی كاركنان سعی می كنند با انجام اين اعمال بر روند تصمیم گیهري مديران سازمان براي ارتقا و يا اعطاي پاداش به آنها ، تأثیر گذارند . در اين حالت كاركنان سهازمان از « سرباز خوب » بودن به « هنرپیشه خوب» براي سازمان تبديل می شوند. )مستبصري و نجهابی ،1387، رضايی كلید بري و باقر سلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
)1-2 ويژگی هاي كليدي رفتار شهروندي
 نوعی رفتار است فراتر از آنچه براي كاركنان سازمان به طور رسمی تشريح گرديده است
 رفتاري است كه به صورت اختیاري و بر اساس عاليق فردي می باشد
 رفتاري است كه به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و يا از طريق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی گیرد
 رفتاري است كهه بهراي عملکهرد سهازمان و موفقیهت عملیهات سهازمان خیلهی مههم اسهت. )مستبصري و نجابی ،1387، رضايی كلید بري و باقر سلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتارهاي شهروندي سازمانیعمدتاً بر سه نوع می باشند : گروهی از تحقیقات بر پیش بینی عوامل ايجاد كننده رفتارهاي شهروندي سازمانی متمركز بوده اند .
15
در اين زمینه عواملی از قبیل رضايت شغلی ، تعهد سازمانی ، هويهت سهازمانی ، عهدالت سهازمانی ، اعتماد ، انواع رهبري ، رابطه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ايجاد كننده رفتارهاي شهروندي سازمانی مطههرح شههده اسههت. )مستبصههري و نجههابی ،1387، رضههايی كلیههد بههري و بههاقر سههلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
از سوي ديگر، برخی تحقیقات بر پیامدهاي رفتارهاي شهروندي سازمانی متمركز بوده اند ، در ايهن زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان ، اثربخشی سازمانی ، موفقیت سهازمانی ، رضهايت مشهتري ، وفاداري مشتري و سرمايه اجتماعی مطرح شده است. )اسالمی،) 1387
گروهی از تحقیقات نیز منحصراً بر روي مفهوم رفتارهاي شههروندي سهازمانی متمركهز بهوده انهد و تالش كرده اند تعريف جديدي از آن داشته باشند، ابعاد آن را مشخص كننهد و يها بها كمهك روش تحلیل عاملی مقیاس هاي استانداردي براي سنجش اين مفهوم ايجاد كنند . )مستبصهري و نجهابی ،1387، رضايی كلید بري و باقر سلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
)1-3 عوامل تأثير گذار بر رفتار شهروندي سازمانی
بررسی هاي فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندي سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن نشان دهنده تاكید بر 4 دسته عوامل زير بوده است :
-1 ويژگی هاي فردي كاركنان
-2 ويژگی هاي شغلی
-3 ويژگی هاي سازمانی
-4 رفتارهاي رهبري تحقیقات اولیه صورت گرفته توسط ارگان و همکاران عمدتاً بر نگهرش ههاي كاركنهان و گرايشهها و
رفتار حمايتی رهبر متمركز بوده است. پادساكف و همکاران، قلمهرو رفتارههاي رهبهري را بهه انهواع مختلف رفتارهاي رهبري ، تعاملی و تحولی گسترش داده اند . اثرات ويژگی هاي شغلی و سهازمانی
16
عمدتاً در تئوري هاي مربوط به جايگزين هاي رهبري مطرح شده كه توسط صاح نظران مختلهف مورد مطالعه قرار گرفته است .
پژوهش هاي اولیه در بر گیرنده ويژگی هاي فردي بر دو محور اصلی رضايت كاركنان و تايید حالت روحی مثبت كاركنان متمركز است. اورگان و ريان عامل كلی مؤثر بر روحیه را تعهد سازمانی، درك از عدالت و درك از رفتار حمايتی رهبري تلقی می كنند و ساير تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها از رفتار شهروندي سازمانی است )البته شدت اين همبستگی هها متفهاوت بهوده اسهت ( كهه بیهانگر اهمیت اين متغیر ها در تعیین رفتار شهروندي سهازمانی مهی باشهد )مستبصهري و نجهابی ،1387، رضايی كلید بري و باقر سلیمی ،1387، اسالمی،) 1387
عامل ديگر در فهم شهروندي سازمانی ،تأثیر حالت روحی مثبت فرد مهی باشهد . در دههه گذشهته بح هاي زيادي در مورد برتري شناخت بر عاطفه در تعیین رفتار شهروندي سازمانی صورت گرفته است .
در حالی پودساكوف و همکاران و ديگران تأثیر متغیرههاي خهاص شخصهیتی و مزاجهی را بهر ابعهاد مختلف رفتار شهروندي سازمانی مورد انتقاد قرار داده ، يافته هاي جهورج پیشهنهاد مهی كنهد كهه پژوهش هاي قبلی كه به بررسی اين متغیرهاي روحی و مزاجی پرداخته انهد مهی تواننهد بهه جهاي اثرات حالت مزاجی برروي اثرات ويژگی صفتی تمركز نمايند . الزم به ذكر است كهه اثهرات حهالتی عموماً به توصیف چگونگی احساس فرد در نقطه خاصی از زمهان مهی پهردازد در حهالی كهه اثهرات
ويژگی صفتی عموماً منعکس كننده تفاوت هاي پديدار فرد در طول زمان می باشد .
عالوه بر اين جورج بیان نمود كه بین حالت روحی مثبت در كار و تمايل كاركنان براي كمك كردن به ديگران ) بعد نوع دوستی رفتار شهروندي سازمانی( رابطه معنی دار وجهود دارد بنهابراين عاطفهه )احساسات ( نقش مهمی در رفتار شهروندي سازمانی هم صدق می كند با اين وجود، ههی يهك از اين مطالعات به بررسی میزان تأثیر حالت روحی مثبت بر تفسیر كلی اين سازه نپرداخته است.
17
پژوهش هاي انجام گرفته در روانشناسی اجتماعی نشان می دهد: كه افرادي كه احساس می كننهد كفايت بیشتري دارند ، در اغل موارد تمايل بیشتري نیز به كمك دارند. عالوه بهر ايهن میدالسهکی گزارش داده است كه كفايت ممکن است يکی از عوامل انگیزشی اي باشد كه افراد را براي كمك به ديگران تحت تأثیر قرار می دهد . بنابراين افرادي كه به ديگر افراد كمك كنند، در ازاي كمکی كهه فرد كمك كننده ارائه می دهد ، كمك كننده احساس رضايت درونی بیشتر و يها شهادي حاصهل از انجام يك كار خوب را دريافت می كند. بطور مشابه درك كاركنان از كفايت خود در كار مهی توانهد به عنوان تمايل به كمك در محیط كار تفسیر شود زيرا فرد تسلط بیشتري بر كار خود دارد .
در سال هاي اخیر پادساكوف و همکاران در يك فراتحلیل از تحقیقات مربوط به 15 سهال اخیهر در زمینه رفتار شهروندي سازمانی ، میزان تأثیر گهذاري تعهدادي از متغیرهها بهر ابعهاد مختلهف رفتهار شهروندي سازمانی را ترسیم نمودند . از جمله متغیرهايی كه بها رفتهار شههروندي سهازمانی رابطهه همساز داشته اند عبارت بودند از: متغیرهاي مرتبط با شغل نظیر رضايت مندي شهغلی، يکنهواختی شغلی و باز خود شغلی در خصوص متغیرهاي شغلی تحقیقات عمدتاً حول مبح تئهوري جانشهین هاي رهبري بوده است كه نتايج بیانگر ارتباط پايدار ويژگی هاي شغلی با رفتار شهروندي است .
افزون بر آن ، هر سه نوع ويژگی هاي شغلی ) بازخود شهغلی ، يکنهواختی شهغلی ، رضهايت منهدي درونی شغلی( ، بطور معنا داري با مؤلفه هاي مختلف رفتار شهروندي سازمانی )نوع دوستی ،نزاكت ، وظیفه شناسی، جوانمردي و فضیلت مدنی ( ارتباط داشته اند ، به گونه اي كهه بهازخود شهغلی و رضايتمندي درونی شغل ، ارتباطی مثبت با رفتار شهروندي سازمانی داشته در حالی كه يکنهواختی شغلی ارتباط منفی را با رفتار شهروندي سازمانی نشان می دهد.
روابط بین ويژگی هاي سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی تا حدود زيادي نابسامان است. هی يك از موارد رسمیت سازمانی، انعطاف پذيري سازمانی و حمايت ستادي ارتباط مستمري بها رفتارههاي شهروندي سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مؤلفه همبستگی گروهی با تمام مؤلفهه ههاي رفتهار شهروندي سازمانی داراي ارتباط مثبت بوده است ، حمايت سهازمانی ادارك شهده بها نهوع دوسهتی
18
كاركنان ارتباط معناداري داشته است . عالوه بر آن پاداش هاي خارج از كنتهرل رهبهران بها مؤلفهه هاي نوع دوستی ، نزاكت و وظیفه شناسی ارتباط منفی داشته اند.
دسته ديگر عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندي سازمانی شامل رفتارهاي رهبهري اسهت. رفتارههاي رهبري به سه دسته تقسیم شده است:
 رفتارهاي رهبري تحول آفرين )رفتارهاي تحولی اساسی ، تعیهین چشهم انهداز ،ايجهاد مهدل
مناس ،ارتقاي پذيرش اهداف گروهی ،انتظارات عملکردي باال و برانگیختگی معنوي (
 رفتارهاي تعاملی )رفتارهاي پاداش دهی و تنبیهی اقتضايی ، غیر اقتضايی (
 رفتارهايی با تئوري رهبري مسیر – هدف )رفتارهاي تشريح كننده نقش، رويهه هها يها رفتهار رهبري حمايتی ( و يا تئوري رهبري مبادله رهبر ، عضو مرتبط هستند.
در مجموع ، رفتارهاي رهبري تحول آفرين با هر پنج مؤلفه رفتارههاي شههروندي سهازمانی ارتبهاط معنادار مثبتی داشته و از

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *