منبع پایان نامه با موضوع جو سازمانی، علوم تربیتی، روانشناسی

پایان نامه  

نامه كارشناسی ارشد ، دانشهگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .
– عالقه بند ، علی ، « . )1378( سالمت سازمانی مدرسه» ، فصهلنامه مهديريت در آمهوزش و
پرورش ، شماره . 21
78
– علوي ، حمید رضا ؛ جهانداري ، رمضان ، « . )1381( بررسی و مقايسه سازمانی دانشهگاه شههید باهنر كرمان با جو سازمانی مطلوب از ديدگاه كارمندان ايهن دانشهگاه » ، مجلهه علهوم انسهانی دانشگاه سيستان و بلوچستان ، ويژه نامه علوم تربیتی و روانشناسی .
– علیخانی موروئی ، محمد ، « . )1381( بررسی رابطه جو سازمانی بها مشهاركت كهاري )درگیهري شغلی( در اداره بهزيستی كرمان » ، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد كرمان .
– فهیم نیا ، مجتبی ، « . )1369( مقايسه اثرات مديريت رابطه مداري و روش كار مدار بهر روحیهه دبیران شهرستان مشهد و استان تهران » ، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران .
– فیدلر ، ف. ا. ، و چمرز ، ام ، « . )1381( رهبري اثربخش » ، برگهردان س. خلیلهی شهورينی ، تهران ، انتشارات يادواره ي كتاب .
– قبادي ، آذر ، « . )1375( بررسی فرهنگ و جو سازمانی و رابطه آن با بهره وري كاركنان نمونه »
¡ حوزه معاونت صداي جمهوري اسالمی ايران ، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران .
– قالوندي ، حسن ، « . )1384( بررسی نگرش دبیران به جهو سهازمانی و رابطهه ي آن بها روحیهه دبیران در دبیرستان هاي دخترانه » ، مجله انديشه هاي نوين تربيتی ، دانشکده ي علوم تربیتی
æ روانشناسی ، دانشگاه الزهرا ، دوره اول ، شماره دوم .
– كونانی ، رودابه ، « . )1374( بررسی جو سازمانی مهدارس ابتهدايی كوهدشهت » ، پايهان نامهه كارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران .
– گودرزي ، اكرم ؛ گمینیان ، وجیهه ، « . )1381( اصول ، مبانی و نظريه هاي جو سازمانی » ، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان .
– طال پور ، مهدي ، « . )1380( تحلیل و تبیین نگرشهاي شهغلی مهديران ، كارمنهدان و اعضها هیأت علمی دانشکده هاي تربیت بدنی كشور و ارتباط آنها با جهو سهازمانی » ، رسهاله دكتهري ،
دانشگاه تهران .
79
– طوسی ، محمد علی ، « . )1378( مديريت و مشاركت كاركنان » ، انتشهارات مركهز آمهوزش مديريت دولتی ، چاپ اول .
– مزدارانی ، كامران ، « . )1378( بررسی رابطه جو سازمانی و تعارض معلمهان مهدارس راهنمهايی شهرستان دماوند » ، پايان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد .
– منوريان ، عباس ، « . )1377( جو سازمانی و تأثیر آن بر میزان موفقیت يا عدم موفقیهت اصهالح اداري » ، فصلنامه دانش مديريت ، سال يازدهم ، شماره . 43
– مصدق راد ، علی محمد ، « . )1382( نقهش مهديريت مشهاركتی )نظهام پیشهنهادها( در میهزان اثربخشی و كارايی بیمارستان » ، مجله پژوهش در علوم پزشهكی ، سهال هشهتم ، دو ماهنامهه مرداد و شهريور .
– میر كمالی ، سید محمد ، « .)1370(جو سازمانی» ، فصلنامه دانش مديريت.
– مهرعلی زاده ، يداهلل ، « . )1384( بررسی رابطه بین جو سهازمانی دانشهگاه و مشهاركت اعضهاي هیئت علمی در تصمیم گیري هاي دانشگاهی » ، مجله پژوهش و برنامه ريزي آموزش عهالی ، سال يازدهم ، شماره بیستم .
– هاشمی طاري ، سهپیده ، « . )1378( بررسهی رابطهه بهین ارتباطهات اثهربخش و جهو سهازمانی دبیرستانهاي دخترانه دولتی شهر تهران از ديدگاه دبیران در سهال تحصهیلی »1378-79 ، پايهان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .
– هرسی ، و. ك. ، و میسکل ، س. ج. ، « . )1380( مديريت آموزشی » ، برگردان م. عباس زاده
¡ ارومیه ، انتشارات دانشگاه ارومیه .
– هوي و میکسل ، « . )1380( مديريت آموزشی : تئوري ، تحقيهق و عمهل » ، ترجمهه میهر محمد سید عباس زاده ، ويراست دوم ، ارومیه ، انتشارات دانشگاه ارومیه .
80
نیتلا -ب
-Anderson, Carolyn (1982); “The Search for School Climate: A Review of the Research”; Review of Educational Research,Vol. 52, No. 3, pp.
.350-330
-Denison Daniel, R. (1996); “What is the Difference between
Organizational Culture and Organizational Climate? A Natives,s Point of View on a Decade of Paradigm – Wars”, Academy of Management
Review, Vol. 21, No. 3, pp. .654-619
-Floyd, Carol E. (1986); Faculty Participation in Decision Making; ERIC Digest Association for the Study of Higher Education, BBB 15669–
ERIC Clearinghouse on Higher Education, Washington DC.
-Chiok Foong Loke J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. J Nurs Manag,
9(4): .204-191
-Dunham-Taylor J. (2000). Nurse executive transformational leadership found in participative organizations. Journal of Nursing Administration,
30(5):.250-241
-San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1):.55-49
-Lambert V. A, Nugent K. E. (1999). Leadership style for facilitating the integration of culturally appropriate health care. Semin
-STEERS, R.M&PORTER, L.W “MOTIVATION AND WORK BEHAVIOR”. MCGRAW-HILL, INC, 5th ed .1991
– GREENBERG, J & BARON, R.A “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed, .2000
– SHIUAN, C.B & YU, J.D & RELLEY, J.H “ORGANIZATIONAL
COMITMENT, SUPERVISORY COMMITMENT AND EMPLOYEE
OUTCOMES IN THE CHINESE CONTEXT -PROXIMAL
81
PHYOTHESIS OR GLOBAL HYPOTHESIS”, JOURNAL OF
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, VOL 24, NO 3(.)2003
– GREENBERG, J & BARON, R.A “BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS”. PRENTIC-HALL, INC, 6th ed,.1997
– STEERS, R.M “INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOR”. SCOTT-FORSMAND AND COMPANY 3rd ed .1987
– Podsakoff & Mackenzie & Paine and Bachrach (2000),
“organizational citizenship behaviours: a critical review or the theoretical and empirical literature and suggestios for future research”, Journal of
Management, vol. 26, N3, pp.563-513
-Truckenbroot Yolanda (2000), “the relationship between leader-member Exchange and commitment and Organizational Citizenship behavior”, Acquisition Review Quaterly, summer 2000
82

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *