منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تربیت بدنی

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

قسمت دوم فرضیههاي تحقیق بیان شده ضراي همبسهتگی چنهد متغیري بین خصوصیات شخصی و ويژگیهاي شغلی با انواع تعههد سهازمانی از ضهري همبسهتگی ساده بین هر يك از متغیرهاي خصوصیات شخصی و ويژگیهاي شغلی با انواع تعهد سازمانی بهاالتر است.
50
جامعه آماري تحقیق كارمندان مناطق پنجگانه شهرداري شهر اهواز بودند. %27 جامعهه آمهاري بهه عنوان آزمودنی استفاده شد، بنابر اين تعداد نمونه 180 نفر بوده است. ابزارهاي مورد استفاده بهراي سنجش ويژگیهاي شغلی، زمینهيابی تشخیصی شغل تعهد حسابگرانه ، پرسشهنامه تعههد سهازمانی تعهههد عههاطفی، تعهههد مسههتمر، تعهههد هنجههاري، و خصوصههیات شخصههی از گزارشههی كههه توسههط خودآزمودنیها بیان گرديد، بودهاند. نتايج به دست آمده نشان داد كهه بهین تعهداد فرزنهدان، سهابقه استخدام، هويت وظیفه و پسخورانهد حاصهل از شهغل بها تعههد حسهابگرانه، بهین هويهت وظیفهه، پسخوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی با تعهد نگرشی، بین هويت وظیفه، اهمیت وظیفه، پسخوراند حاصل از عوامل و نمره توان انگیزشی بها تعههد عهاطفی و بهین حقهوق ماهیانهه، هويهت وظیفه، پسخوراند حاصل از شغل، پسخوراند حاصهل از عوامهل و نمهره تهوان انگیزشهی بها تعههد هنجاري رابطه معنیدار وجود دارد. بین ساير متغیرهاي خصوصیات شخصی و ويژگیهاي شغلی بها انواع تعهد سازمانی رابطه معنیدار مشاهده نشد. همچنین يافتهها نشان داد كه تفهاوت معنهیداري بین ضراي همبستگی چند متغیري و ساده خصوصیات شخصی و ويژگیهاي شغلی با انهواع تعههد سازمانی وجود ندارد.
مدنی))1384 به بررسی میزان تعهد سازمانی كاركنان و عوامل مهوثر بهر آن )مطالعهه مهوردي در شركت ملی صنايع پتروشیمی(پرداخته است .به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی كاركنان شهركت ملی صنايع پتروشیمی و اولويت بندي عوامل مهوثر بهر آن، پهژوهش حاضهر انجهام شهده اسهت. در مجموع مشخص شد كه تعهد سازمانی )كل(، تعهد عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر كاركنهان مورد بررسی باالتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد كه رضهايت از شهغل يکهی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوي و مثبت بها آن دارد، دسترسهی بهه شغل در خارج از سازمان باالترين همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و اين رابطهه از طريهق متغیرهايی مانند تحصیالت و رتبه ي سازمانی نیز با واسطه ي رضايت شغلی، تاثیر قابل توجهی بهر تعهد سازمانی به ويژه تعهد عاطفی داشته اند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه روابط بین برخهی از
51
متغیرهاي مستقل و وابسته ي پژوهش را می توان بر اساس نظريهه ههاي مبادلهه، برابهر، انتشهار و سلسله مرات نیازهاي مازلو تبیین كرد، ولی با در نظر گرفتن تعامل بین متغیرها، نتايج پژوهش بها نظريه ي سیستم ها و ساختار بندي، برازش بهتر و مناس تري دارد.
شاهوردي) )1385به تهیه و استاندارد ساختن مقیاس تعهد سازمانی و تعیین میزان آن در كاركنان وزارت صنايع و معادن پرداختهه اسهت . ابهزار تحقیهق، پرسشهنامهي برگرفتهه از منهابع اينترنهت و نمونههاي موجود است. جامعهي آماري، شامل 1545 نفر كارمندان رسمی و پیمانی ستاد وزارتخانه و سازمانهاي استانی آن بودهاند. تعداد 900 نفر پاسخنامه را تکمیل و اعاده نمودنهد. از ايهن تعهداد 868 فقره پاسخنامه كه ازهرنظركامل بود وارد محاسبات آماري گرديد.پرسشنامه داراي 102 ماده و برپايه مقیاس4 درجهاي لیکترتی به: كامالً مخهالفم، نسهبتاً مخهالفم، نسهبتاً مهوافقم و كهامالً مخالفم رتبهبندي شده است توسط محقق ساخته شده . نتايج حاصل از تحقیق نشان می دهد كهه تعهد سازمانی كاركنان وزارت صنايع و معادن بیش از حد متوسط وباالست .
صباغیان راد و همکاران )1385( ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بهدنی عمومی دانشگاه هاي آزاد كشور را مورد بررسی قرار داده اند .
بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی، در میان مدرسان تربیت بهدنی عمهومی بهوده اسهت. اهداف اختصاص اين پژوهش، توصیف وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان دانشگاه هاي آزاد اسالمی به تفکیك مدرسان هیات علمی و مدرسان حق التدريس، مقايسه تحلیل رفتگی و تعهد سازمانی در اين دو گروه و همچنین رابطه بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی به طور مجهزا در ههر يك از گروه هاي مدرسان هیات علمی و حق التدريس و مقايسه میزان ارتباط متغیرهها در بهین دو گروه بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش، مدرسان تربیت بهدنی عمومی 1 و 2 دانشگاه هاي آزاد اسالمی بودند. نمونه آماري اين پهژوهش 399 نفهر از 50 دانشهگاه شامل 212 نفر هیات علمی و 187 نفر از آنان حق التدريس بودند، كه به صورت خوشه اي تصادفی
52
انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشهنامه مشخصهات فهردي، پرسشهنامه تحلیهل رفتگهی مسلش )1996( با سه جز فرسودگی عاطفی، كاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ويژگهی ههاي شخصی و پرسشنامه تعهد سازمانی ماير و آلن )1991( با سه جز تعهد عهاطفی، تعههد هنجهاري و تعهد پیوستگی بود. در اين پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خالصه كردن و طبقهه بندي نمرات خام و توصیف داده ها استفاده شد. تفاوت میانگین ها توسط تست تهی مهورد بررسهی قرار گرفت. ضري همبستگی پیرسون در سطح )a=0.05( براي محاسبه ضراي همبسهتگی و Zr
فیشر براي بررسی معنادار بودن تفاوت میان ضراي همبستگی استفاده شد. بر اسهاس يافتهه ههاي پژوهش، فراوانی و شدت تهی شدن از ويژگی هاي شخصهی مدرسهان هیهات علمهی، بها جهز تعههد عاطفی آنان رابطه معنی دار دارند. فراوانی تهی شدن از ويژگی هاي شخصی مدرسان حق التدريس و جز تعهد عاطفی و تعهد هنجاري ارتباط معنی دار دارند. میان شدت تهی شهدن از ويژگهی ههاي شخصی با جز تعهد عاطفی رابطه معنی داري وجود دارد. میان رابطه ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی، و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ويژگی ههاي شخصهی، در دو گهروه هیهات علمی و حق التدريس تفاوت معناداري مشاهده شهد. نتهايج نشهان مهی دهنهد كهه تعههد سهازمانی مدرسان هیات علمی بیش از مدرسان حق التدريس می باشد. تنهها جهز تعههد عهاطفی مهی توانهد پیشگويی براي تحلیل رفتگی )تهی شدگی از ويژگی هاي شخصی( مدرسان باشد.
طال پور و امامی )1385( ارتباط تعهد سازمانی و دلبسهتگی شهغلی و مقايسهه آن بهین دبیهران تربیت بدنی مرد آموزشگاه هاي نواحی هفت گانه مشهد را مورد بررسی قرار داده اند .
هدف از اين پژوهش، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبسهتگی شهغلی و مقايسهه آن بهین دبیهران تربیت بدنی مرد آموزشگاه هاي نواحی هفت گانه مشههد اسهت. ايهن پهژوهش بهه روش توصهیفی-همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماري آن 182 نفر از دبیران تربیت بدنی مهرد شهر مشهد بودند كه به صورت خوشه اي و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گرد آوري اطالعات، از سه پرسشنامه اطالعات فردي، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی استفاده شده است. برخهی از نتهايج
53
پژوهش نشان می دهد كهه میهزان تعههد سهازمانی دبیهران تربیهت بهدنی برابهر بها SD=7.75( و (M=49.26 می باشد كه بیانگر سطح تعهد سهازمانی متوسهط و بهااليی اسهت. همچنهین میهزان دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی برابر با SD=6.91( و (M=44.75 مهی باشهد كهه حهاكی از متوسط بودن میزان دلبستگی شغلی در افراد تحت بررسی است. در مقايسه میانگین تعهد سازمانی
كه با استفاده از روش تحلیل واريانس انجام پذيرفت تفاوت بین میانگین ههاي تعههد سهازمانی در
نواحی تحت بررسی با ضري همبسهتگی .(P=0.035( معنهادار بهود و در ادامهه از طريهق آزمهون تعقیبی توكی مشخص شد كه نواحی سه و هفت نسبت به يك و چههار از تعههد سهازمانی بهاالتري برخوردار است.
كوزه چیان و همکاران )1382( ارتباط تعهد سازمانی و رضايت شغلی مديران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاههاي استان خراسان را مورد بررسهی بررسهی قهرار داده انهد . ايهن تحقیهق بهه روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماري مديران، برابر با تعداد نمونهه آمهاري )64( است. از جامعه آماري معلمان نیز، 300 نفر براي نمونه، بهه صهورت خوشهه اي و تصهادفی انتخهاب شدند. به منظور گردآوري اطالعات، از سه نوع پرسشنامه اطالعات فردي، تعهد سهازمانی و رضهايت شغلی استفاده شد. براي تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی )میانگین، انحراف اسهتاندار و)… و آمار استنباطی )آزمون ETA، ضري همبستگی و آزمون تعقیبی دانکن براي ارزيابی اختالفهات در میانگین ها( استفاده شد.
برخی از نتايج پژوهش نشان می دهد كه: میزان تعهد سازمانی مديران SD= 6,32( و )M=56,48 از تعهد سازمانی معلمان SD=8,29( و )M= 52,7 و میزان رضهايت شهغلی مهديران SD=0,56(
و)M= 3,44 از رضههايت شههغلی معلمههان SD= 0 ,572( و )M=3,29 بیشههتر اسههت. بههین تعهههد سازمانی مديران و معلمان تربیت بدنی، ارتباط معنی داري وجود .)0,05 01 فم ورد تايی د ق رار گرف ت ول ی ب راي زن ان در سطح / 05 ف رابطه معناداري بدستنیامد همچنین در بررسی ابعاد تعهد سازمان ع اطفی مسهتمر هنجاري با ابعاد رفتارسیاسی مويد اين است.
56
فصل سوم
روش تحقیق
57
-1-3 مقدمه
در فصل سوم كه روش پژوهش می باشد .آزمودنی هاي مورد نظر در تحقیق و طرح پژوهش كه همان روش تحقیق می باشد ، يعنی اينکه تحقیق از چه نوع تحقیقهی مهی باشهد و ابهزار انهدازه گیري و روش جمع آوري اطالعات و روش هاي آماري مورد استفاده در تحقیق بررسی می شود و همچنین بررسی تجزيه و تحلیل داده هاي تحقیق و فرمول هاي استفاده شهده در پهژوهش درايهن فصل توضیح داده می شود.
-2-3 روش تحقیق
به طور كلی هر گونه فعالیت منظم و سیستماتیك جهت مطالعه ي مسألهاي خاص به خاطر رسیدن به اصول كلی، كس آگاهی و افزايش میزان دانش، تحقیق نامیده میشود. بسته به نهوع تحقیهق و موضوع آن براي انجام تحقیق میتوان روشهاي گوناگونی به كار بهرد و معمهوالً محققهان در مهورد تعريف مشخص از انواع روشها اتفاق نظر نداشهته و بهر ايهن اسهاس تقسهیم بنهديهاي متفهاوتی از روشهاي تحقیق به عمل آوردهاند. اين تحقیق را می توان از نوع تحقیقهات كهاربردي دانسهت و بها توجه به ماهیت موضوع و اههداف پهژوهش از روش توصهیفی از نهوع همبسهتگی اسهتفاده شهد .در پژوهش حاضر از جمع آوري اطالعات به روش میدانی استفاده شهده و متغیرهها توسهط پرسشهنامه سنجش شده اند كه توضیح در مورد آن در قسمت ابزارهاي جمع آوري اطالعات آمده است از آنجها كه در اين پژوهش هدف بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی با ابعاد مختلهف تعههد سازمانی كاركنان سازمان آموزش پرورش شهرستان شیراز می باشد .و در كل روش تحقیق به شرح زير می باشد :
تحقیق میدانی و كتابخانهاي 1ه تهیه پرسشنامه
58
2ه تکمیل پرسشنامه
بررسی تحقيق پيرامون:
1ه مستندات كتابخانهاي 2ه سايتهاي اينترنتی در خصوص موضوعات متغیرهاي پژوهش
-3-3 جامعه آماري و روش نمونه گیري :
جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقیق كلیه كاركنان سازمان آموزش پهرورش شهرسهتان شهیراز می باشد .
نمونه و روش نمونه گيري :نمونهه ايهن پهژوهش 80 نفهر از كاركنهان سهازمان آمهوزش پهرورش شهرستان شیراز و تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب گرديد .
-4-3 روش گردآوري اطالعات )میداني، کتابخانهاي و غیره(:
جهت گردآوري اطالعات از روش میدانی و كتابخانهاي ستفاده میشود و روش گهردآوري اطالعهات پرسشنامهاي است.
-5-3 ابزار