منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، ارباب رجوع، حقوق و دستمزد

پایان نامه  

مورد تعهد اخالقی مدير چنین می نويسد: « هنگهامی كهه مهديران بهر تعهد و قدرت اخالقی اتکا دارند. قبل از هرچیز نوعی مالحظات ارزشی ايجاد می كنند كه جايگهاه هر فرد را با يك سلسله افکار ايده آل ها و ارزشهاي مشترك مشخص می كند كهه وظهايف خهود و پذيرش مسئولیت ها را به طريقی متعهدانه انجام می دهند ) سنجري، .)1375
انديشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته هاي مديران است. اين انديشه يکی از ارزشهاي اساسی است كه سازماندهی بر آن متکی اسهت و كاركنهان براسهاس مهالك تعههد ارزشهیابی مهی شهوند. اغله پرسشهايی به عمل می آيد از قبیل : آيا اضافه كار خواهد كرد؟ آيا روزهاي تعطیل بر سر كار خواهد آمد ؟ آيا دير می آيد و زود می رود ؟ آيا داوطل آتی شغلی را سرگرم خواهد كرد؟ اغله مهديران اعتقاد دارند كه اين تعهد براي اثر بخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. ) میچل، ترنس آر2، 1373، ص .)647
همچنین مطالعات مختلف در سازمانهاي صنعتی، نظامی، اداري و آموزشی نشان می دهد براي ايهن كه كاركنان كارايی بیشتر و تمايل قوي تري براي ماندن در شغل خود داشته باشد می بايد عالوه بر اين كه خشنودي بااليی از شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشد و همچنین
1. Thomas . J. Sergiovanni 2. Terrence R.Mitchell
32
احساس اعهد بااليی به انجام وظايف خود نمايند، كه ايهن خهود موجه احسهاس مسهئولیت، درك عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود ) تدريس حسنی، .)1373
در مجموع می توان گفت كه كمال مديريت از تعهدي كه ويژگی مشترك تمامی مديران موفق است نشأت می گیرد ) رضا بیان، 1374، ص .)303
انواع تعهد
هرسی و بالنچارد)1989(1 اظهار می دارند كه مديران اثر بخش در مجموعه اي مركه از تعههدات زير اتفاق نظر دارند:
1. تعهد نسبت به ارباب رجوع
2. تعهد نسبت به سازمان
3. تعهد نسبت به خود
4. تعهد نسبت به افراد و گروه كاري
5. تعهد نسبت به كار
رضائیان )1374( می گويد هريك از تعهدات فوق به تنهايی در اثر بخشی مديريت، اهمیت بسیاري دارند. ولی كمال واقعی مديريت، اهداي خالصانه و مؤثر خدمت در تمامی جنبه هاي پنجگانهه فهوق است. نکته اساسی اين است كه تعهدات فوق براي يك مدير مسلمان در راستاي تعهد به حق تعالی معنی و مفهوم دارد.
-1 تعهد نسبت به ارباب رجوع:
يك مدير موفق می تواند تعهد در كار خود را از طريق خدمت كردن به ارباب رجهوع اهمیهت قايهل شدن براي او نشان می دهد. در فرهنگ ايرانی و اسالمی ما نیز عبهادت، بهه جهز خهدمت بهه خلهق نیست.
1. Heresy and Blanchard
33
-2 تعهد نسبت به سازمان:
مديران مؤثر به سازمانشان افتخار كرده و اين افتخار را در رفتار خودشان متجلهی مهی سهازند. ايهن مديران تعهد خود را به گونه هاي متفاوتی انجام می دهند و می كوشند تا با ايجاد فضهاي مناسه سازمانی، حمايت مديران عالی و رعايت ارزشهاي اسالمی سازمان به اين مهم دست يابند.
-3 تعهد نسبت به خود:
همواره، مديران تصويري قوي و مبتنی به ديگران ارائه می دهند و در تمام موقعیت ها به عنوان يك نیروي مثبت عمل می كنند، ولی اين امر نبايد با خودخواهی و يا خود محوري اشتباه شود، مديران بايد به مثابه افرادي كه قدرت را با حس تواضع جمع كرده اند، تعهد خود را با نشان دادن اسهتقالل در فکر و عمل كس مهارت هاي الزم براي اعمال مديريت و پذيرش اعتقادههاي سهازنده مشهخص كنند.
-4 تعهد نسبت به افراد و گروه كاري:
مديران موفق به افراد گروه كاري نیز متعهدند و نسبت به آنها تعلق خاطر خاصی نشان مهی دهنهد. اين امر مدير را وا می دارد تا براي كمك به افراد جههت موفقیهت در كارهايشهان از شهیوه مناسه رهبري استفاده كند. به عبارت ديگر سعی می كند با نشان دادن عالقه به كاركنان و شناختن آنان، دادن بازخورد ارشادي و ترغی آنان به ارائه فکرهاي خالق، تعههد خهود را نسهبت بهه افهراد گهروه كاركنان نمايان سازد.
-5 تعهد نسبت به كار:
مديران مؤثر تالش می كنند، با حف تمركز صحیح به كار، اهل عمل بودن و روشن كردن اهمیهت كار به كارهايی كه خود و ديگران انجام می دهند، معنی و مفهوم ببخشد و با متمركز نمودن توجهه كاركنان به كار و ارائه هدايت هاي الزم به آنان از انجام موفقیت آمیز امور اطمینان حاصل كنند.
34
مارك جی. سامرز1 در مقاله اي تحت عنوان «بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی پديهده هاي ترك خدمت و غیبت» در مجله رفتار سازمانی، از مدل سه بخشی تعههد سهازمانی كهه شهامل تعهد عاطفی، تکلیفی و مستمر می باشد ياد می كند كهه تعهاريف آنهها قهبالً در قسهمت تعريهف و مفاهیم تعهد توضیح داده شده است.
انواع تعهد:
رضائیان )1374( اظهار می دارد كه مديران در مجموعه اي مرك از تعهدات زير نظر دارند: تعهد نسبت به مشتريان2 يا ارباب رجوع.
تعهد نسبت به سازمان.3 تعهد نسبت به خود.
تعهد نسبت به افراد و گروه كاري.4 تعهد نسبت به كار. 5
هرسی و بالنچارد بیان می كنند كه هريك از تعههدات بهاال بهه طهور جداگانهه فهوق العهاده در كهار مديريت موثر و با اهمیت است. حال به ترتی به عنوان، به بررسی تعهدهاي ذكر شده می پردازيم:
-1 تعهد نسبت به مشتري
اولین و شايد مهمترين تعهد سازمانی بر مشهتري تاكیهد دارد. مهديران ممتهاز مهی كوشهند تها بهه مشتريان خدمت مفید ارائه كنند. مديران از دو طريق عمده تعهد خود را نسبت به مشهتريان نشهان می دهند، يکی انجام خدمت و ديگري ايجاد اهمیت براي او ) رضائیان ، .)1374
1. Mark.J.Somers 2. Commintment to Costomere 3. Commintment to Self
4. Commintment to Persons and Work group 5. Commintment to Work
35
-2 تعهد نسبت به سازمان
دومین تعهد مديريت بر سازمان تاكید دارد. مدير موثر خود تصويرگر افتخار سازمان خهويش اسهت. مدير اين تعهد را به گونه اي مثبت به سه طريق نشان می دهد. خوش نام كردن سازمان، حمايت از مديريت رده باال و عمل كردن براساس ارزشهاي اصلی سازمان )رضائیان، .)1374
-3 تعهد نسبت به مردم
-4 تعهد مديريت بر كار تیمی و فردفرد اعضاي گروه تاكید دارد. مديران ممتاز به كسانی كهه بهراي آنها كار می كنند ايثار نشان می دهند اين عمل به استفاده مدير از شیوه صحیح رهبري به منظهور كمك به افراد حصول توفیق در انجام وظايفشان اشاره دارد. تمايل مدير به صرف وقت و انرژي و كار روزانه با زيردستان نشان دهنده تعهد مدير نسبت به مردم است. بخصوص سه عمل حیاتی از اجزاي تشکیل دهنده اين تعهد هستند نشان دادن عالقه مثبت و بازشناسهی ، دادن بهازخورد پیشهرفتی و ترغی ايده هاي نوآورانه ) رضائیان، .)1374
-5 تعهد نسبت به وظيفه يا « تكليف»
پنجمین تعهد مديريت بر وظايفی تکیه دارد كه بايد انجام گیرند. مديران موفق به وظايفی كه مردم انجام می دهند، معنا می بخشند. آنان براي زيردستان كانون توجه و جهت را مشخص كرده، انجهام موفقیت آمیز تکالیف را تضمین می كنند. چنین تعههدي زمهانی عملهی اسهت كهه ههدف اصهلی و صحیح، سادگی و عمل گرايی آن بیان شود و موج مهم جلوه دادن تکلیف و « وظیفه » شهود. در صورتی كه اين پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند كلید مؤثر مديريت خواهند شهد. مهدير حلقهه اتصال اصلی میان هر بعد از تعهدات است. مدير ممتاز ضمن اعمال ديدگاههاي خود، نبايد اين پهنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدير ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمايت از تعهدات، فرد اصهلی است. مدير با قبول مسئولیت شخصی و عمل كردن در مقام نیرويی مثبت می تواند قويا در سازمان، افراد آن، وظايف و مشتريان تاثیر گذارد. اين مديران ممتاز تشخیص می دهند كه وظیفه آنان ايهن است كه نسبت به مشتري، سازمان، وظايف كلیدي مردم و خودشان تعهد ايجاد كنند. معنهاي ايهن
36
سخن آن است كه براي هر تعهدي بايد نگرشهاي مناس و عالقه مثبت نشان داد. اين كهار وظیفهه تك تك افراد می شود و نه وظیفه مدير تنها. مدير ممتاز بايد خود را به معیارهاي ايهن پهنج تعههد نزديك كند و با هماهنگی ديگران براي افزايش تعهد آنها به تالش و كوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به كمك فداكاري و خدمت كلیه كاركنهان صهورت گیهرد. وقتهی مهدير ممتهاز نسهبت بهه زيردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زيردستان نسبت به وظايف خود گذشت و تعهد نشان می دهند )رضائیان ، .)1374
ضرورت توجه به تعهد سازمانی
داليل زيادي وجود دارد از اينکه چرا يك سازمان بايستی سطح تعهد سازمانی اعضهايش را افهزايش دهد )پورتر و استیرز1 ، .)1992 اوالً تعهد سازمانی يك مفهوم جديد بوده و به طوركلی با وابسهتگی و رضايت شغلی تفاوت دارد. براي مثال، پرستاران ممکن است كاري را كه انجام می دهنهد دوسهت داشته باشند، ولی از بیمارستانی كه در آن كار می كننهد، ناراضهی باشهند كهه در آن صهورت آنهها شغلهاي مشابه اي را در محیطهاي مشابه ديگهر جسهتجو خواهنهدكرد. يها بهالعکس پیشهخدمتهاي رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط كار خود داشته باشند، اما از انتظار كشیدن در سهر میزها يا به طوركلی همان شغلشان متنفر باشند )گرينبر و بارون2، .)2000 ثانیاً تحقیقات نشهان داده است كه تعهدسازمانی با پیامدهايی ازقبیل رضايت شهغلی )بهاتمن و استراسهر، )198، حضهور )ماتیو و زاجیك)1990 3، رفتار سازمانی فرا اجتماعی )اريلی و چتمن )1986 و عملکرد شغلی )می ير، آلن و اسمیت )1993 رابطه مثبت و با تمايل به تهرك شهغل )مهودي، پهورتر و اسهتیرز )1982 رابطه منفی دارد ) به نقل از شیان چنج 4و همکاران، .)2003
1- Porter & Steers 2- Greenberg & Baron 3-Mathieu & Zajac 4- Fitch
37
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
ماتیو وزاجاك)1990( 1 با تجزيه و تحلیل يافته هاي بیش از دويست تحقیق مقدماتی تعههد را بهه پنج دسته به شکل زير تقسیم كرده اند)رنجبريان، )1375
الف – ويژگيهاي شخصی موثر بر تعهد سازمانی
سن : تعهد سازمانی با سن فرد داراي همبستی نسبی و مثبت است. اغل محققان بر اين باورند كه سن با تعهد حسابگرانه ارتباط بیشتري پیدا می كند و دلیل آن را فرصهت خهارج از شهغل فعلهی و هزينه هاي از دست رفته در سنین باال می دانند. می ير و استرون بیان می دارند كه كارگران مسن تر به دلیل رضايت بیشتر از شغل خود تعهد نگرشی بیشتري پیدا می كنند.
جنسیت: زنها نسبت به مردان تعهد بیشتري به سازمان دارند، اگرچه ايهن تفهاوت جنسهیتی اسهت، دلیل اين امر آن است كه زنها براي عضويت در سازمان مهی بايسهت موانهع بیشهتري را پشهت سهر بگذارند)استرون، .)1377
تحصیالت: رابطه تعهد سازمانی با تحصیالت ضعیف و منفی است . اين رابطه بیشتر مبتنی بر تعههد نگرشی است و ارتباطی با تعهد حسابگرانه ندارد. دلیل اين امر انتظارات بیشتر افراد تحصیل كرده و فرصتهاي بیشتر شغلی آنهاست.
ازدواج : اين متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می شود كه ازدواج بهه دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می كند.
سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمايه گذاريهاي فرد در سهازمان سهابقه بیشهتر در مقام يا سازمان باع تعهد بیشتري می شود اما اين رابطه ضعیف است.
استنباط از شايستگی شخصی : افراد تا حدي به سازمان تعهد پیدا می كنند كه زمینه رفع نیازهاي رشد و كامیابی آنها فراهم شود. بنابراين كسانی كه اسهتنباط شايسهتگی شخصهی دارنهد انتظهارات بیشتري خواهند داشت. رابطه اين دو متغیر مثبت و قوي است.
1. Mathiew and Zajake
38
توانايیها: افراد با مهارتهاي باال، براي سازمان ارزشمند هستند. ايهن امهر پهاداش سهاز تعههد آنهها را افزايش می دهد. در نتیجه موج تعهد حسابگرانه می شود.
حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد موج

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *