منبع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، عوامل خطر، نرم افزار

پایان نامه  

کمتر را کسب نموده باشند، تشکيل مي دهند .
محيط پژوهش:
محيط پژوهش مکاني است که پژوهشگر براي انجام مطالعات خود در نظر ميگيرد و انجام پژوهش در آن به آساني در شرايط راحت امکان پذير است (52) .
اين پژوهش در بخشهاي بخش مراقبت ويژه جنرال، بخش مراقبت ويژه اعصاب، ارتوپدي و داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا و بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان رازي شهر رشت انجام شده است.بيمارستان پورسينا داراي 3 بخش ارتوپدي (ارتوپدي مردان 1 (32 تخت)، مردان 2 (36 تخت) و ارتوپدي زنان (23 تخت))، يک بخش داخلي اعصاب (34 تخت)، بخش مراقبت ويژه اعصاب (8 تخت)، بخش مراقبت ويژه جنرال (10 تخت) و بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان رازي (5 تخت) مي باشد .
دليل انتخاب اين محيط براي پژوهش آن است که محيطي طبيعي بوده و به دليل حضور بيماران با محدوديت حرکتي که احتمال بروز زخم فشاري در آنها بيشتر مي باشد، محيطي مناسب جهت دسترسي به واحدهاي مورد پژوهش بوده است .
روش نمونه گيري:
روش نمونه گيري در اين مطالعه به صورت تدريجي46 بوده است. روش گردآوري اطلاعات، استفاده از پرونده باليني و مشاهده بود. جهت نمونه گيري، پژوهشگر و همکارش در طي 3 ماه(آذر، دي، بهمن) سال 1390 پس از گرفتن مجوز از دانشکده محترم پرستاري و مامايي شهيد بهشتي و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شيفت صبح به مراکز آموزشي- درماني پورسينا و رازي مراجعه نمود و تعداد 500 بيمار را با کمک مقياس پيشگويي کننده برادن مورد بررسي قرار داد. سپس آن تعداد از بيماراني که پس از بررسي داراي امتياز 18 و يا کمتر در مقياس برادن بودند، به عنوان نمونه انتخاب نمود.
ابزار گردآوري داده ها:
ابزار گرد آوري داده ها ي اين پژوهش شامل پرسشنامه سه قسمتي بود. بخش اول مربوط به مشخصات فردي- اجتماعي و طبي که مي توانند عوامل خطر براي ايجاد زخم فشاري باشد، طبق چارت مربوطه ثبت مي گردند. مشخصات فردي، اجتماعي موارد 1 تا 6 پرسشنامه مي باشد. که شامل: نام بيمارستان، کد بيمار، جنس، سن، مدت بستري، بخش بستري. مشخصات طبي، سوالات 7 تا 18 پرسشنامه مي باشد شامل تشخيص بيماري، بي اختياري ادراري و مدفوعي، ادم و درجه آن، سطح هوشياري بيمار، تشک مورد استفاده، بيماري هاي مزمن(نارسايي قلبي، نارسايي تنفسي، نارسايي کليوي، نارسايي چند ارگان، فشار خون بالا، ديابت)، اتصال به دستگاه تهويه مکانيکي و مدت زمان اتصال، عمل جراحي اخير، تغيير پوزيشن، گچ گيري عضو و داشتن تراکشن مي باشند .
بخش دوم مربوط به چک ليست مشاهده اي بررسي محل هاي ايجاد زخم فشاري است که ليستي از محل هاي شايع براي ايجاد زخم فشاري(پشت سر، شانه، خار خاصره، تروکانتر ،ساکروم، باسن، لبه کناري پا ، پاشنه، گردن و ساير موارد) نيز ثبت ميگردند . بخش سوم مربوط به مقياس پيشگويي کننده برادن مي باشد که جهت تشخيص بيماران در معرض خطر ابتلا به زخم فشاري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقياس شامل 6 زيرمجموعه درک حسي، رطوبت، فعاليت، تحرک، تغذيه، اصطکاک ونيروي کشش(سايش) مي باشد. حداقل امتياز اين مقياس 6 و حد اکثر آن 23 مي باشد. به طوري که امتياز 15تا 18 در معرض خطر کم ،13 تا 14 در معرض خطر متوسط،10تا12 در معرض خطر بالا و 9 يا کمتر در معرض خطر خيلي بالا براي ايجاد زخم فشاري مي باشند.
تعيين اعتبار47 علمي ابزار:
اعتبار اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است، اشاره مي کند. به عبارت ديگر آزموني روا است که براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است، کافي و مناسب باشد (52) .
در اين پژوهش، اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوي سنجيده شد . بدين ترتيب که پس از مطالعات کتابخانه اي و کمک گرفتن از کتب و مجلات علمي و اينترنت با راهنمايي اساتيد راهنما و مشاور، ابزار پژوهش تهيه و جهت اظهار نظر در اختيار 12 تن از اساتيد محترم دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت قرار داده شد و پس از جمع آوري پيشنهادات و انجام اصلاحات لازم، ابزار نهايي تنظيم و مورد استفاده قرار گرفت .
تعيين پايايي48 علمي ابزار:
پايايي يک اندازه کمي، معيار مهمي براي ارزيابي کيفيت آن است. يک ابزار در صورتي پايا است که اندازه هاي آن به طور دقيق، اندازه هاي واقعي صفت را نشان دهد. يک اندازه قابل اعتماد، اندازه اي است که جزء نمره واقعي را به حداکثر رسانده و جزء اشتباه نمره را به حداقل برساند (52) .
در اين پژوهش، جهت تعيين پايايي علمي ابزار گرد آوري داده ها از روش مشاهده همزمان49 استفاده گرديد. بدين منظور، پژوهشگر به همراه يک کارشناس پرستاري که در مورد ابزار گردآوري داده ها آموزش ديده بود به طور همزمان 15 بيمار واجد شرايط را بدون کسب نظر از يکديگر هر يک به طور مستقل مورد مشاهده قرار دادند. جهت بررسي توافق دو مشاهده گر در استفاده از ابزار جهت برآورد پيش گويي کنندگي زخم فشاري از ضريب همبستگي درون رده اي50 استفاده شد. نتايج حاکي از يک پايايي بالا بين دو مشاهده گر بوده است. دامنه تغييرات پايايي ابزار در دو مشاهده گر 100-1/84 درصد بوده است .
روش گرد آوري داده ها:
پس از تعيين پايايي و روايي ابزار و کسب اجازه از مسئولين محترم دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و مديريت پرستاري مراکز آموزشي – درماني محل پژوهش، پژوهشگر جهت نمونه گيري به بخش هاي ارتوپدي، داخلي اعصاب، بخش مراقبت ويژه اعصاب، بخش مراقبت ويژه جنرال در بيمارستان پورسينا و بخش مراقبت ويژه جنرال در بيمارستان رازي مراجعه نمود. سپس آن تعداد از بيماراني که که در زمان پذيرش فاقد زخم فشاري بوده و قادر به حرکت نبودند يا فقط به کمک وسايل کمک حرکتي قادر به حرکت بودند و پس از ارزيابي توسط ابزار پيشگويي کننده زخم فشاري برادن، حداکثر امتياز 18 يا کمتر را کسب نموده بودند، به عنوان نمونه انتخاب شده و هر روز درشيفت صبح تا زمان ايجاد قرمزي مداوم در پوست که با فشار انگشت محو نشود (زخم فشاري درجه يک) ، مورد بررسي قرار گرفتند . همچنين در صورت عدم ايجاد زخم ، تا زمان ترخيص يا فوت بيمار توسط ابزاربرادن ، بررسي ادامه مي يافت. اطلاعات نحوه انجام تغيير پوزيشن در بيماران با کاهش سطح هوشياري از گزارش پرستاري و پرستار کشيک و در بيماران هوشيار از خود بيمار يا همراه وي دريافت مي گرديد.. اطلاعات تغذيه بيمار در بيماران با کاهش سطح هوشياري با توجه به اطلاعات درج شده در پرونده باليني، بيان خانواده وي از رژيم غذايي قبلي بيمار و در بيماران هوشيار با توجه به بيان خود بيمار و رژيم غذايي ثبت شده در پرونده وي دريافت مي گرديد.
روش تجزيه و تحليل داده ها:
يافته هاي اين پژوهش بر حسب نوع داده ها، کمي و کيفي مي باشند. متغيرهاي کمي شامل سن، مدت بستري و مدت زمان اتصال به ونتيلاتور، ميانگين سطح هوشياري بيمار مي باشند. متغيرهاي کيفي شامل نام بيمارستان، جنس، بخش بستري، تشخيص بيماري، بي اختياري ادراري و مدفوعي، ايجاد ادم و درجه آن، تشک مورد استفاده، سابقه بيماري مزمن، نوع بيماري مزمن، اتصال به ونتيلاتور، عمل جراحي اخير، تغيير پوزيشن بيمار، گچ گيري اندامها، تراکشن، محل ايجاد زخم فشاري و متغيرهاي ابزار برادن(درک حسي، رطوبت، تغذيه، فعاليت، جنبش، اصطکاک و نيروي کششي) مي باشند. داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه، پس از گرد آوري وارد کامپيوتر گرديد. و سپس با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 16 و روش هاي آماري زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
جهت نمايش توصيف متغيرهاي موجود در پرسشنامه و ابزار از نمودار و جد اول توزيع فراواني استفاده شده است.
در آنا ليز تک متغيره براي ارتباط متغيرهاي کيفي با ميزان بروز زخم فشاري، از آزمون کاي اسکور و فيشر استفاده شده است. در آنا ليز تک متغيره براي ارتباط متغيرهاي کمي با ميزان بروز زخم فشاري، از آزمون تي استفاده شده است
براي ارزيابي اثر متغيرهاي مستقل کمي و کيفي بر روي متغير وابسته تشکيل و عدم تشکيل زخم فشاري با توجه به دو حالتي بودن اين متغير، از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد. همه متغيرهاي معني دار با معني داري کوچکتر از 0.1 وارد مدل رگرسيون لجستيک با استفاده از روش نسبت درست نمايي پيشرونده شدند. سپس متغيرهاي از نظر آماري، معني دار مشخص گرديدند .
براي ارزيابي اثر متغيرهاي مقياس بررسي کننده زخم فشاري ابزار برادن بر روي متغير وابسته تشکيل و عدم تشکيل زخم فشاري با توجه به دو حالتي بودن اين متغير از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد. تمامي متغيرهاي ابزار واردمدل رگرسيون لجستيک با استفاده از روش نسبت درست نمايي پيشرونده شدند. سپس متغيرهاي از نظر آماري، معني دار مشخص گرديدند .
ملاحظات اخلاقي :
1- اخذ تاييد کتبي جهت انجام تحقيق از کميته اخلاق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گيلان.
2- اخذ معرفي نامه از مسئولين دانشکده جهت ارائه به مسئولين ذيربط محيط پژوهش
3- گرفتن رضايت نامه کتبي از واحد پژوهش و يا قيم او جهت شرکت در پژوهش
4- گزارش نمودن موارد ايجاد زخم فشاري به مسئولين بخش ها
5- در اختيار قرار دادن نتايج پژوهش به مسئولين ذيربط محيط آموزشي
فصل چهارم
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش پس از تجزيه و تحليل آماري در قالب نمودار و جدول بر اساس اهداف پژوهش تدوين گرديده است .
يافته هاي پژوهش:
جداول شماره 1 تا 4، توزيع فراواني نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب متغيرهاي موجود در پرسشنامه را نشان مي دهند.
جداول 5 تا 7 در ارتباط با هدف اول پژوهش (تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بستري در مراکز آموزشي-درماني منتخب بر اساس ابزار برادن) تنظيم شده است.
در آنا ليز تک متغيره براي ارتباط متغيرهاي کيفي با ميزان بروز زخم فشاري، از آزمون کاي اسکور و
فيشر استفاده شده است. در آنا ليز تک متغيره براي ارتباط متغيرهاي کمي با ميزان بروز زخم فشاري، از آزمون تي استفاده شده است.
جهت رسيدن به هدف دوم تحقيق (تعيين پيش بيني کنندگي عوامل فردي – اجتماعي مرتبط بر ايجاد زخم فشاري) جداول 8 تا 10 تنظيم شده است. جداول شماره 8 تا 9 ارتباط متغير هاي کيفي و جدول شماره 10 ارتباط متغير کمي مطالعه را با ايجاد زخم فشاري نشان مي دهند.
جهت رسيدن به هدف سوم تحقيق (تعيين پيش بيني کنندگي عوامل طبي مرتبط بر ايجاد زخم فشاري) جداول شماره 11 تا 224 تنظيم شده است. جداول شماره 11 تا 22 ارتباط متغير هاي کيفي و جدول شماره23و 24 ارتباط متغير کمي مطالعه را با ايجاد زخم فشاري نشان مي دهند. جداول شماره 25 تا 30 نشان دهنده هدف چهارم تحقيق(تعيين پيش بيني کنندگي حيطه هاي مورد بررسي مقياس بررسي کننده زخم فشاري برادن با ميزان بروز زخم فشاري) مي باشند. جداول شماره 31 و 32 بيانگر عوامل موءثر بر ايجاد زخم فشاري در اين مطالعه با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک مي باشند.
جدول شماره 31 بيانگر نتايج مربوط به بررسي متغيرهاي کمي و کيفي(فردي، اجتماعي و طبي) بر روي تشکيل زخم فشاري با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک(مدل نهايي) مي باشد. براي ارزيابي اثر متغيرهاي مستقل کمي و کيفي بر روي متغير وابسته تشکيل و عدم تشکيل زخم فشاري با توجه به دو حالتي بودن اين متغير از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد. همه متغيرهاي معني دار با معني داري کوچکتر از 0.1 وارد مدل رگرسيون لجستيک با استفاده از روش نسبت درست نمايي پيشرونده شدند.
جدول شماره 32 بيانگر بررسي متغيرهاي مقياس بررسي کننده زخم فشاري ابزار برادن بر روي تشکيل زخم فشاري با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک مي باشد. براي ارزيابي اثر متغيرهاي مقياس بررسي کننده زخم فشاري ابزار

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *