منبع مقاله با موضوع معنی داری

پایان نامه  

یمار های متعلق به گروه دیگری اختلاف معنی داری را از خود نشان داده(P<0.05). نمودار4-13: تغییرات زمانی تراکم ورشد جلبککیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار 6 (200 میلیلیترفاضلاب): جدول4-13: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 6 (200 میلی لیتر فاضلاب): منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار بین گروهها 768925.071 6 128154.179 3.527 .024 داخل گروهها 508682.667 14 36334.476 تغییرات کل 1277607.738 20 4-2- 7 . برسی اثرات متقابل و همزمان دو تیمار انتخابی(نوع محیط کشت و زمان پرورش) بر روی شرایط رشد جلبک کیتوسروس - نتایج مربوط به اثرات متقابل دو نوع تیمار شامل نوع محیط کشت و زمان پرورش (روز های پرورشی) برای تعیین بهترین نوع تیمار از نظر نوع محیط کشت و حداقل زمان برای داشتن حداکثر تراکم ممکنه از طریق آنالیز واریانس دو طرفه مورد بررسی و نتایج حاصله در جدول 4-14و نمودار4-14 ارایه گردیده است. بر اساس نتایج جدول آنالیز واریانس(دو طرفه) نوع محیط کشت و مدت زمان پروش توانسته است با اثرات متقابل و همزمان خود بر روی میزان تراکم و رشد جلبک نقش بسزایی را بر جای گذارد(6/0 = R ) و این اثرات از نظر آماری معنی دار بوده است(P<0.05). نمودار 4-14 : روند تغییرات تراکم جلبککیتوسروس در انواع محیطهای کشت انتخابیدر زمانهای مختلفپرورشی جدول 4-14 : نتایج آنالز واریانس دوطرفه جهت بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار (محیط پرورش و مدت زمان پرورش) بر روی میزان رشد جلب کیتوسروس منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار تیمارمحیط پرورشی 1932931/16 5 386586/232 8/400 0/000 تیمارزمان (روز های پرورش) 2547643/9 6 424607/324 9/227 0/000 تیمارزمان * تیمارمحیط 1344565/10 30 44818/837 0/974 0/026 خطا 3865669/66 84 46019/877 تغییرات کل 35862025/75 126 a R Squared = .701 (Adjusted R Squared = .606) - نتایج مربوط به مقایسه میزان تراکم مابین دو جلبک در هر یک از تیمار های محیطی(1 تا 6) در طی زمان های مختلف پرورشی با استفاده از آزمون t در جدول 4-15 ارایه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که در اکثر تیمار های مربوط به محیط کشت(بجز تیمار 3) در طی زمان های مورد نظر(بجز زمان 6) اختلاف معنی داری از نظر میزان تراکم مابین دو جلبک مورد مطالعه وجود ندارد(P<0.05). با توجه به نتایج حاصله می توان دریافت که در زمان 6 یا روز سیزدهم یا چهاردهم دوره پرورش در تیمار های 2 تا 6(بجز تیمار 1) مابین تراکم محاسبه شده دو گونه جلبک اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05) جدول 4-15: نتایج آزمون t جهت مقایسه تراکم دو گونه جلبک در هر یک از تیمارهای محیط کشت درطی دورههای مختلف پرورش زمان 7 زمان 6 زمان 5 زمان 4 زمان 3 زمان 2 زمان 1 تیمار ها NS NS NS NS NS NS NS تیمار 1 NS S NS NS NS NS NS تیمار 2 S S S S S NS NS تیمار 3 NS S NS NS NS NS NS تیمار 4 S S NS NS NS NS NS تیمار 5 NS S NS NS NS NS NS تیمار 6 S : اختلاف در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است. NS : اختلاف در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نیست. 4-3. بررسی و مقایسه غلظت کلروفیل a و ارتباط آن با تراکم دو گونه جلبک اسپیرولینا و کیتوسروس در هر یک از تیمارهای محیط کشت جلبکی(1 الی6): در این مطالعه میانگین غلظت کلروفیل a در تیمار های مختلف محیط کشت مربوط به جلبک اسپیرولینا بترتیب برابر با g/lµ 06/0 ± 169/0 و محدوده تغییرات آن معادل g/lµ 288/0 - g/lµ 048/0 بوده است.برای جلبک کیتوسروس میانگین و محدوده تغییرات برابر با g/lµ 06/0 ± 173/0 ، g/lµ 297/0 - g/lµ 059/0 بدست آمد. نتایج مربوط به مقایسه میانگین ها نشان داد که برای جلبک اسپیرولینا بیشترین( 07/0± g/lµ 212/0) و کمترین (09/0± g/lµ 141/0 ) میانگین محاسبه شده در تیمار های 3 و 2 و برای جلبک کیتوسروس بترتیب متعلق به تیمار های 4(1/0± g/lµ 230/0) و 3(1/0± g/lµ 145/0) بوده است (نمودار4-15). نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه بین میانگین های بدست آمده برای دو گونه جلبک مورد نظر نشان داد که هیج تفاوت معنی داری از نظر میزان غلظت کلروفیل در بین تیمار های مختلف کشت جلبکی(1 الی 6) وجود نداشته است(جدول ). همچنین جهت مقایسه میزان غلظت کلروفیل a مابین دو گونه جلبک از آزمون T- test استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که در هیچکدام از تیمار های مورد نظر مابین دو گونه جلبکی از نظر میزان غلظت کلروفیل a تفاوت معنی داری مشاهده نگردیده است(P<0.05)). نتایج آزمون همبستگی حاکی از این است که بین غلظت کلروفیل a و تراکم محاسبه شده برای هر دو گونه جلبک ارتباط معنی داری در سطح 95 یا 99 درصد وجود نداشته است(جداول 4-17، 4-16 و 4-18). نمودار 4-15 : تغییرات غلظت کلروفیل a در تیمار های مختلف محیط پرورش جدول 4-16 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه غلظت کلروفیل a مابین تیمار های مختلف کشت جلبک اسپیرولینا منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار بین گروهها .010 5 .002 .477 .787 داخل گروهها .049 12 .004 تغییرات کل .059 17 جدول4-17: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه غلظت کلروفیل a مابین تیمار های مختلف کشت جلبک کیتوسروس منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار بین گروهها .054 5 .011 2.475 .092 داخل گروهها .052 12 .004 تغییرات کل .106 17 - نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که هیج ارتباط معنی داری مابین غلظت کلروفیل a و تراکم های بدست آمده برای جلبک اسپیرولینا و کیتوسروس در این مطالعه وجود نداشته است(جدول 4-18). جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین کلروفیل a و تراکم جلبک های مورد بررسی اسپیرولینا تراکم کلروفیل a 198/0- 1 کلروفیل a 1 198/0- تراکم کیتوسروس تراکم کلروفیل a 223/0- 1 کلروفیل a 1 223/0- تراکم 4-4.بررسی و مقایسه نقش جلبک اسپیرو لینا و کیتوسروس در کاهش نیترات و فسفات موجود در پساب ها: 4-4-1. بررسی اثرات میزان تراکم اسپیرولینا جهت کاهش غلظت نیترات موجود در پساب: محدوده تغییرات غلظت نیترات اندازه گیری شده در این مطالعه برابر با 0 الی52/0 میلیگرم در لیتر بوده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که ما بین تیمار ها (شامل تراکم های مختلفی از اسپیرولینا) از نظر میزان غلظت نیترات محاسبه شده اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0.05).

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *