منابع پایان نامه درمورد درجه حرارت، استرس

پایان نامه  

آب شسته شدند. سپس ديواره داخلي سالن با آب به طور کامل شسته شد. در ادامه، ضد‌عفوني سالن، آبخوري‌ها و دانخوري‌ها با محلول ضد عفوني کننده ساولن به نسبت 1 به 100، انجام گرفت. و در مرحله آخر سالن با ترکيب فرمالدئيد و پرمنگنات پتاسيم گازدهي شد. براي اين منظور 20 گرم پرمنگنات پتاسيم و40 ميلي ليتر فرمالين 40 درصد به ازاي هر متر مکعب از فضاي سالن استفاده شد. تمامي درب و پنجره ها و منفذهاي سالن قبل از گازدهي به طور کامل پوشيده شد و تا 48 ساعت بعد از گازدهي نيز کاملاً بسته بودند. بعد از 48 ساعت درب‌ها و پنجره‌هاي سالن باز و هواکش‌ها نيز براي تخليه بهتر گاز، روشن شدند. قبل از ورود جوجه‌ها، آبخوري‌هاي کله قندي و دانخوري‌هاي سيني مخصوص جوجه يك روزه در داخل هر قفس قرار گرفت و دماي سالن در محدوده 33 الي 35 درجه سانتي‌گراد تنظيم شد.
3-3- مديريت جوجه‌ها
تعداد 192 قطعه جوجه خروس گوشتي يک روزه سويه راس 308 از شرکت مرغ اجداد زربال رشت خريداري و در ساعت 7 صبح روز نوزدهم بهمن ماه 1390 به محل آزمايش انتقال يافت. ميانگين وزن جوجه‌ها، 38 گرم و سن گله مرغ به هنگام توليد تخم مرغ مربوط به اين جوجه‌ها در سيکل اول توليد 37 هفته بود. از اولين ساعت ورود جوجه‌ها، خوراک‌هاي آزمايشي و آب در اختيار آن‌ها قرار گرفت. آب 24 ساعت قبل از ورود جوجه‌ها به سالن، جهت هم دما شدن با محيط، در سالن قرار گرفت.
3-3-1- نور
تعداد 16 عدد لامپ در 4 رديف در ارتفاعات مختلف از کف زمين (5/0، 1 و 2 متر) به صورتي که تمام طبقات قفس‌ها از نور کافي برخوردار باشند، آويزان شدند. ساعات روشنايي سالن در تمام دوره به صورت نوردهي مداوم D1:L23 بود.
3-3-2- دما
به منظور تأمين گرماي مناسب در سالن از 9 دستگاه هيتر برقي استفاده شد. دماي سالن در هفته اول در محدوده 34- 33 درجه سانتي‌گراد حفظ شد و در هفته‌هاي بعد هر هفته حدود 3 درجه سانتي‌گراد دما کاهش يافت به طور‌ي که در هفته آخر دوره پرورشي (هفته 6) دماي سالن 22-20 درجه سانتي‌گراد بود( جدول 3-1). از 3 عدد دماسنج معمولي و 3 عدد دماسنج ماکزيمم- مينيمم جهت اندازه‌گيري و کنترل دماي سالن استفاده شد. در اواخر دوره که دماي محيط افزايش يافت دو عدد از هيترها خاموش شد
جدول 3-1- برنامه دماي سالن (درجه سانتيگراد)
هفته پرورش
درجه حرارت سالن
1
34-33
2
30
3
27
4
24
5
21
6
22-20
3-3-3- تهويه
به منظور خروج گازهاي متصاعد شده از فضولات و همچنين در اختيار گذاشتن اکسيژن کافي از يک عدد هواکش ورودي و يک هواکش خروجي استفاده شد. هواکش ورودي در يک طرف سالن و هواکش خروجي در طرف ديگر سالن تعبيه شد.
3-3-4- رطوبت
جهت تأمين مناسب رطوبت هواي سالن، کف سالن هر روز با آب شسته شد و همچنين با قرار دادن مخازني از آب روي هيتر برقي ميزان رطوبت سالن در حد مناسب نگهداري مي‌شد. مقدار رطوبت در طي شبانه روز توسط 2 عدد رطوبت‌سنج کنترل مي‌شد. در طول دوره پرورش رطوبت سالن در حدود 65 – 55 درصد بود.
3-3-5- آبخوري و دانخوري‌ها
تا سن 10 روزگي از آبخوري‌هاي کله قندي و دانخوري‌هاي سيني و از سن 10 روزگي تا پايان دوره از يک آبخوري ناوداني در جلوي قفس‌ها و از دو دانخوري‌هاي ناوداني در طرفين قفس‌ها، استفاده شد. وعده خوراک هر روز بعد از توزين به دانخوري‌ها اضافه مي‌شد و هر روز دو بار آب آبخوري‌ها عوض مي‌شد. خوراک باقيمانده در دانخوري‌ها به صورت جداگانه براي هر تکرار توزين مي‌شد.
3-3-6- برنامه واکسيناسيون
براي جلوگيري از بروز بيماريهاي برونشيت22، نيوکاسل23 و گامبورو24 برنامه واکسيناسيون طبق توصيه اداره دامپزشکي منطقه انجام شد (جدول3-2). به منظور جلوگيري از استرس ناشي از واکسيناسيون، 24 ساعت قبل و بعد از واكسيناسيون، مولتي ويتامين و الکتروليت به صورت محلول در آب در اختيار جوجه‌ها قرار ‌گرفت. قبل از واکسيناسيون به روش آشاميدني آب از دسترس جوجه‌ها به مدت 2 ساعت خارج شد.
جدول 3-2- برنامه واکسيناسيون
رديف
نوع واکسن
سن واکسيناسيون (روز)
روش استفاده
1
برونشيت (B1)
3
آشاميدني
2
نيوکاسل- آنفلوآنزا
8
تزريق زيرپوستي
3
نيوکاسل
8
قطره چشمي
4
برونشيت-نيوكاسل(لاسوتا)
12
آشاميدني
5
گامبورو
15
آشاميدني
6
گامبورو
20
آشاميدني
مشخصات بهداشتي جوجه ها طبق کارت بهداشتي ارائه شده از طرف شرکت:
1- MG25 منفي2-MS26 منفي3- SP27 منفي
3-4- تيمارهاي آزمايشي و بالانس جيره‌ها
در هنگام ورود جوجه‌ها به سالن، جوجه‌ها به صورت تصادفي در داخل قفسه‌ها گروه‌بندي شدند. از اولين ساعت ورود، خوراک‌هاي آزمايشي و آب به صورت آزاد در اختيار آن‌ها قرار گرفت.
3-4-1- جيره‌هاي آزمايشي
از روز اول جوجه‌ها توزين و به طور تصادفي بين تيمارها و تکرارهاي مربوط به هر بلوک به گونه‌اي تقسيم شدند که در هر تکرار 8 جوجه وجود داشت که ميانگين وزن آن‌ها 38 گرم بود. تا 28 روزگي از جيره آغازين و از 29 تا 42 روزگي از جيره پاياني استفاده شد.
براي تعيين نياز غذايي جوجه‌ها در دوره‌هاي مختلف پرورش و همچنين برآورد مواد مغذي اجزاي جيره از NRC (1994)، استفاده شد. اجزاي جيره‌هاي آزمايشي در جدول 3-3 آمده است.
جدول 3-3- مواد خوراکي و ترکيب شيميايي جيره‌هاي آزمايش (درصد)
ماده خوراکي
دوره آغازين (4-1 هفتگي)
دوره رشد (7-5 هفتگي)
ذرت
4/64
3/68
کنجالةسويا (44درصد)
30
27
پودر ماهي
6/2
41/1
کربنات کلسيم
94/0
93/0
دي کلسيم فسفات
24/1
52/1
نمک
15/0
2/0
مکمل ويتاميني1
25/0
25/0
مکمل معدني2
25/0
25/0
دي ال متيونين
15/0
14/0
لايزين
02/0
0
مواد مغذي
انرژي قابل متابوليسم (Kcal/kg)
2900
2900
پروتئين خام (درصد)
29/20
39/18
کلسيم (درصد)
92/0
86/0
فسفر قابل استفاده (درصد)
43/0
43/0
ليزين (درصد)
1/1
93/0
متيونين + سيستئين (درصد)
8/0
75/0
سديم (درصد)
17/0
18/0
1- هر كيلوگرم مكمل ويتاميني حاوي: ويتامين A360000 واحد بين المللي، ويتامين 3D 800000 واحد بين المللي، ويتامين E 2/7 گرم، ويتامين K38/0 گرم، B171/0 گرم، B2 64/2 گرم، B388/11 گرم، پنتوتنات 92/3 گرم، B6 176/1 گرم، B9 4/0 گرم، B12 6 ميلي‌گرم و H2 40 ميلي‌گرم.
2- هر كيلوگرم مكمل مواد معدني حاوي: کولين کلرايد 100 گرم، منگنز (اكسيد) 64/39 گرم، روي 88/33 گرم، آهن 20، مس 4 گرم، يد 397، كبالت 2/0 گرم و سلنيوم 80 ميلي‌گرم بود.
جدول 3-4- ترکيبات شيميايي آويشن
ترکيبات
مقدار در 100 گرم ماده خشک
آب
8/7 گرم
انرژي
350 کيلوکالري
پروتئين
8/6 گرم
چربي
4/7 گرم
کربوهيدرات
9/63 گرم
الياف
24 گرم
خاکستر
2/13 گرم
3-4-2- تيمارها و تکرارهاي آزمايشي
قبل از انتقال جوجه‌ها به واحدهاي آزمايشي، قفس‌ها با استفاده از اعداد تصادفي به تيمارهاي آزمايشي اختصاص يافتند. اين آزمايش در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 6 تيمار که هر تيمار، 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 جوجه بود، انجام گرفت. جيره پايه براي تمام گروه‌ها يکسان در نظر گرفته شد. شرايط محيطي از نظر دما و رطوبت نيز براي تمام گروه‌ها يکسان بود.
جيره‌هاي آزمايشي عبارت بودند از :
1- تيمار اول : شاهد (بدون ماده افزودني)
2- تيمار دوم : جيره پايه + سطح تجاري سين بيوتيك(1/0 درصد خوراک مصرفي)
3- تيمار سوم : جيره پايه + آويشن آسياب شده (50/0 درصد)
4- تيمار چهارم : جيره پايه + آويشن آسياب شده (75/0 درصد)
5- تيمار پنجم : جيره پايه + گل گاوزبان آسياب شده (50/0 درصد)
6- تيمار ششم : جيره پايه + گل گاو زبان آسياب شده (75/0 درصد)
مقدار مصرف سين‌بيوتيک طبق دستور کارخانه، 1/0 درصد خوراک مصرفي بود.
3-5- صفات مورد بررسي
3-5-1- اندازه‌گيري خوراک مصرفي
خوراک مصرفي پس از توزين در اختيار جوجه‌ها قرار گرفت، در10، 21 ، 28 و 42 روزگي تفاضل وزن خوراک در ابتداي دوره و انتهاي دوره محاسبه شد.
3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفي دوره‌اي هر واحد آزمايشي
مقدار دان در انتهاي دوره – مقدار خوراك مصرف شده در طي دوره= کل خوراک مصرفي دوره‌اي توسط جوجه‌ها (گرم)
3-5-1-2- محاسبه ميانگين خوراک مصرفي روزانه هر جوجه
خوراک مصرفي دوره اي
= ميانگين خوراک مصرفي روزانه
روز مرغ هاي موجود در هر واحد آزمايشي
3-5-1-3- محاسبه ميانگين خوراک مصرفي دوره‌اي هر جوجه
تعداد روزهاي دوره× ميانگين خوراک مصرفي روزانه هر جوجه = ميانگين خوراک مصرفي دوره‌اي
(تعداد روزهايي که تلفات زنده نبوده‌اند)- (تعداد روزهاي دوره×تعداد جوجه‌ها در ابتداي دوره)= روز مرغ
3-5-2- اندازه‌گيري ميانگين وزن بدن
وزنکشي در روز نخست دوره پرورش جوجه‌ها با ترازوي ديجيتال انجام شد. در روزهاي 10، 21 ،28 و 42 نيز وزن‌کشي به صورت تجمعي انجام شد. قبل از توزين، خوراک پرندگان به مدت 3 ساعت قطع شد تا از لحاظ وضعيت دستگاه گوارش يکسان باشند.
3-5-2-1- محاسبه ميانگين افزايش وزن روزانه جوجه‌ها
براي محاسبه افزايش وزن در هر مقطع زماني، اختلاف وزن انتها و ابتداي مقطع پرورش در نظر گرفته شد.
وزن تلفات + (وزن کل جوجه‌ها در ابتداي دوره – وزن کل جوجه‌ها در پايان دوره)
= ميانگين افزايش روز مرغ هاي موجود در هر واحد آزمايشي وزن روزانه جوجه‌ها (گرم)
3-5-3- اندازه‌گيري ضريب تبديل غذايي
ضريب تبديل غذايي در دورههاي زماني 1 تا 10 روزگي، 11 تا 21 روزگي، 22 تا 28 روزگي، 29 تا 42 روزگي و 42-1 روزگي محاسبه شد. ضريب تبديل از تقسيم ميانگين خوراک مصرفي بر ميانگين افزايش وزن جوجه‌ها براي هر دوره محاسبه شد.
خوراک مصرفي در طي هر دوره
= ميانگين خوراک مصرفي درهر دوره
روز مرغ‌هاي موجود در هر واحد
ميانگين خوراک مصرفي در هر واحد در طول دوره
= ميانگين دوره‌اي ضريب تبديل غذايي
ميانگين افزايش وزن هر واحد در طول دوره
3-6-کشتار و خونگيري
عمليات خونگيري و کشتار جهت بررسي چگونگي تأثير تيمارهاي آزمايشي بر روي صفات مربوط به لاشه در دو مرحله ( 21 و 42 روزگي) انجام شد. براي خونگيري در 21 و 42 روزگي، از هر تکرار 2 قطعه جوجه به صورت تصادفي انتخاب و

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *