منابع پایان نامه درمورد حسابداران، اخبار خوب، عدم تقارن اطلاعات

پایان نامه  

گيري شود. اين معادل سازي سودمندي محتواي اطلاعات ، منظر اطلاعاتي سودمندي تصميم ناميده مي شود.
منظر اطلاعاتي توسط اکثر هيات هاي تدوين استاندارد پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران خواهان پيش بيني بازدهي آينده سهام توسط خودشان هستند ( به جاي اينکه حسابداران براي آنها اين کار را بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند) و از اين منظر ، سرمايه گذاران حريصانه همه اطلاعات سودمند را مي بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقيقات تجربي بر سودمندي حد اقل برخي از اطلاعات حسابداري دلالت داشته اند. علاوه بر اين ، رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند راهنمايي براي حسابداران جهت تعيين اطلاعات سودمند ( از طريق تعيين ميزان واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتي ، سودمندي تصميم يک رويکرد گزارشگري مالي است که مسئوليت فردي براي پيش بيني آينده عملياتي شرکت و تمرکز بر تامين اطلاعات سودمند براي اين هدف را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويکرد فرض مي کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتي ، که شامل صورت هاي مالي نيزهست، واکنش نشان مي دهد. البته زماني که سودمندي را با حد و اندازه تغيير قيمت اوراق معادل مي سازيم بايد مراقب باشيم. حسابداران بهتر است که تصميمات خود را در خصوص محتواي صورت هاي مالي را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما اين موضوع لزوما بدين معني نيست که جامعه هم برايش بهتر باشد. اطلاعات يک کالاي بسيار پيچيده است و ارزش هاي خصوصي و عمومي(اجتماعي) آن، يکسان نيست. يکي از علل آن هزينه اطلاعات است. زيرا استفاده کنندگان از صورت هاي مالي ، به طور مستقيم هزينه آن را نمي پردازند. بنابر اين آنها ممکن است اطلاعاتي را سودمند بيابند، که به جاي افزايش سودمندي جامعه، هزينه بيشتري را بر جامعه تحميل نمايد.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
2-1 بيان مسئله
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد که طي آن سرمايه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خويش، نيازمند اتخاذ تصميمات بهينه مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يکي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
از آنجا که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار همگان قرار نمي گيرد بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعاتي3 ايجاد مي گردد.عدم تقارن اطلاعاتي وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص يک بنگاه اقتصادي متاثر از برآوردها و روشهاي حسابداري است. بدين لحاظ امکان دستکاري يا مديريت سود وجود دارد. انگيزه مديريت از دستکاري سود نيل به اهداف خويش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمي باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.
تحليلگران اوراق بهادار ، مديران شرکتها ، سرمايه گذاران و افرادي که در بازار سرمايه مشارکت دارند بيشترين توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرين قلم در اطلاعات صورت سود و زيان معطوف مي کنند. تاکيد بيش از حد بر سود تداعي کننده آن است که بازار ساير شاخص هاي عملکرد را ناديده مي کيرد . سود به عنوان نتيجه نهايي فرايند حسابداري که تا اين حد مورد توجه و تاکيد استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري است ،تحت تاثير رويه هاي حسابداري است که مديريت انتخاب کرده و محاسبه شده است. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعاتي محسوب مي شوند که در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود.اين رقم بر مبناي تعهدي محاسبه و شناسايي مي شود. مديريت انگيزه دارد با به کارگيري غير محافظه کارانه رويه هاي حسابداري، رشد شرکت را ثبات بخشد.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها کاملا مخاطره گريز فرض مي شوند، آنها حاضرند تا زمان دستيابي به اطلاعات مطمئن و مصونيت مناسب در برابر آثار ناشي از اطلاعات بد، مبالغي را براي پنهان کردن اين نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ايجاد مصونيت اثربخش، زيان هاي درخور توجهي در بازار تحمل مي شود و بازار صحنه جا به جايي ثروت از بازندگان بي شمار به برندگان اندک خواهد بود. استفاده از خبرهاي بد براي تخصيص مجدد کل منابع اقتصادي در فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوبتر جداي از تحمل زيانهاي ناشي از جابجايي ثروت مي تواند منجر به کسب بازده مناسب شود تا حدي که زيانهاي وارده را نيز جبران کند. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپايه اطلاعات داخلي به وسيله مديران واحد اقتصادي ، نمونه اي از قوانيني است که با توجه به توزيع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سودد4 مطرح گرديد ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده اندازه گيري مي کند (کوتاري ، 2001 ، ص 15)5.
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم که آيا ريسک عدم پرداخت6 که يکي از مهمترين ريسک هايي است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واکنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق
بر اساس تحقيقات تجربي صورت گرفته به نظر مي رسد اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. فقط کافي است در نظر داشته باشيم اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي نداشت هيچگونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين باعث تصميمات خريد و فروش نخواهد شد و بدون تصميمات خريد يا فروش هيچگونه تغييري در حجم معاملات و قيمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. رويکردي که بر تئوري حسابداري مالي و تحقيقات از سال 1968 حاکم بوده است و تنها اخيرا شروع به نتيجه دادن از طريق اندازه گيري ديدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتي از طريق اصلي ترين هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران مي خواهند خودشان بازدهي آينده سهام را بيش بيني کنند به جاي اينکه حسابداران اين کار را براي آنها بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند و از اين منظر حريصانه خواهان همه اطلاعات سودمند هستند. تحقيقات تجربي نشان داده اند که حداقل برخي از اطلاعات حسابداري مفيد ملاحظه شده اند. علاوه بر اين رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند به حسابداران کمک کند که سودمندي را از طريق اينکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتي راهنمايي کند که چه اطلاعاتي سودمند هستند و چه اطلاعاتي براي سرمايه گذاران ارزش ندارند، افزايش دهند.
يکي از اطلاعاتي که سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است که نشان دهنده سلامت مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شرکت مي باشد. يکي از عواملي که اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگي واحد تجاري مي باشد سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات مالي علاقمند به دانستن اطلاعاتي مي باشند که نشان دهنده ميزان سلامت مالي و اطمينان نسبت به تداوم فعاليت واحد تجاري باشد. اهميت اين تحقيق آشکار سازي روابط بين ريسک عدم پرداخت شرکت ها و ضريب واکنش سود اين شرکتها جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالي جهت اخذ بهترين تصميم مي باشد.
4-1 اهداف تحقيق
پس از تحقيق بال و براون اين مسئله مطرح مي شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتي نشان مي دهد. چرا سود بخش کمي از تغيير در قيمت را تعيين مي کند و چه عواملي مي تواند در واکنش بازار بر سود غير منتظره تاثير گذار باشد. بعد از تحقيق بال و بران تحقيقات متعددي انجام شد که در آنها به بررسي عوامل مختلف تاثيرگذار بر ضريب واکنش سود پرداختند، نتايج اين تحقيقات منجر به شناسايي عوامل مهم تاثيرگذار بر ضريب واکنش سود گرديد.
هدف اصلي اين تحقيق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غير منتظره با تاثير از ريسک عدم پرداخت است . و بيان اين موضوع که بازار تمايل دارد نسبت به سودهاي غيرمنتظره اي که ناشي از ريسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع اين تحقيق نشان مي دهد که ريسک عدم پرداخت يکي از عوامل تاثيرگذار بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به سودهاي غير منظره است.
همچنين از ديگر اهداف اين تحقيق مي توان به کمک به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعت مالي براي فهم بيشتر عناصر صورتهاي مالي و تاثير آنها بر ضريب واکنش سود اشاره کرد.
5-1 چارچوب نظري تحقيق
ضريب واکنش سود7 :
چرا بازار به اخبار خوب GN8 يا به اخبار بدBN 9 برخي شرکت ها نسبت به برخي ديگر واکنش نشان مي دهد؟ اگر پاسخ با اين سوال را بتوان پيدا کرد حسابداران مي توانند فهم و درک خود را در مورد اينکه چطور اطلاعات حسابداري مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد باشد را بهبود بخشد. اين در ابتدا مي تواند باعث حرکت به سمت تهيه اطلاعات بسيار سودمند مالي باشد. نتيجتا يکي از مهمترين راهنمايي هايي که تحقيقات تجربي حسابداري مالي از زماني ک

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *