منابع پایان نامه درمورد تيمارهاي، سفيد، گلبولهاي

پایان نامه  

19/ ±76/2
8/4±48/26
36/22±65/102
آويشن75/0درصد
56/1±47/244
32/14±89/152
48/12±43/65
11/ ±87/2
35/5±88/29
55/9±93/109
گل گاوزبان5/0درصد
56/6±47/244
19/29±92/145
92/7±57/78
21/ ±81/2
17/7±04/41
60/24±17/89
گل گاو زبان75/0درصد
58/9±26/259
88/9±42/118
44/6±43/71
23/ ±55/3
03/7±08/34
65/15±55/82
42
شاهد
94/9±15/220
33/8±04/167
87/4±25/81
16/ ±37/3
64/8±72/45
93/13±57/100
سين بيوتيك
01/9±82/239
27/5±94/133
07/5±48/50
11/ ±5
75/6±52/53
6±57/73
آويشن5/0درصد
77/8±67/208
88/6±72/148
57/11±85/63
26/ ±34/4
79/5±84/44
7/9±62/83
آويشن75/0درصد
78/10±38/208
88/8±75/148
48/11±41/76
31/ ±56/4
02/4±52/36
54/13±45/104
گل گاوزبان 5/0 درصد
29/5±49/217
24/6±91/148
50/4±51/40
23/ ±79/3
3/4±36/47
20/7±46/93
گل گاوزبان 75/0درصد
68/4±87/228
81/15±29/158
58/6±36/54
33/ ±04/4
62/4±6/36
41/21±60/60
SEM
59/3
14/6
23/6
10/0
25/2
35/11
4-4- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر تعداد سلول‌هاي خوني
مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در جدول 4-12 و ميانگين تعداد گلبول‌هاي سفيد خون (WBC 31)، گلبول‌هاي قرمز خون (RBC32)، هموگلوبين و هماتوکريت سرم خون در 21 و 42 روزگي در جدول 4-13 گزارش شده است.
4-4-1- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر تعداد گلبول‌هاي سفيد خون (WBC)
نتايج نشان ميدهد بين تيمارها از نظر تعداد گلبولهاي سفيد تفاوت معنيداري وجود داشت (05/0P). کمترين تعداد گلبولهاي سفيد مربوط به تيمار آويشن 5/0 درصد و شاهد بود که با ديگر تيمارها تفاوت معني‌داري داشتند (05/0P). بيشترين تعداد گلبولهاي سفيد مربوط به تيمار 75/0 درصدگل گاوزبان که با تيمارهاي ديگر بجز تيمارهاي حاوي آويشن 5/0 درصد و شاهد تفاوت معنيداري نداشت (05/0P). کمترين تعداد لنفوسيت مربوط به تيمار 5/0 درصد آويشن بود که با ديگر تيمارها بجز تيمار 75/0 درصد گل گاوزبان تفاوت معنيداري داشت (05/0P). بيشترين تعداد لنفوسيت مربوط به تيمارسين بيوتيك بود که با تيمار 5/0 درصد آويشن و 75/0 درصد گل گاو زبان تفاوت معنيداري داشت (05/0P). روغن‌هاي اسانسي موجود در گياهان داروئي مي‌توانند بر سيستم ايمني اثر داشته باشند. اين روغن‌ها به عنوان ترکيبات ضد تنش کاربرد دارند و از طرفي خواص ضد ويروسي، ضد باکتريايي و ضد قارچي اين ترکيبات مي‌توانند در بهبود عملکرد سيستم ايمني مؤثر و محيط را براي تهاجم عوامل خارجي نامناسب سازند [102]. افزايش تعداد گلبول هاي سفيد خون مي‌تواند در تقويت سيستم ايمني بدن پرنده نقش مهمي را ايفا نمايد [12].
4- 4- 4- نسبت هتروفيل به لنفوسيت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها
با توجه به جدول 4-14 نتايج نشان داد که بين تيمارهاي آزمايشي تفاوت معنيداري وجود دارد (05/0P). اسانسهاي گياهي موجود در گياهان دارويي ميتوانند بر سيستم ايمني اثر داشته باشند. اين اسانسها به عنوان ترکيبات ضدتنش کاربرد دارند و از طرفي خواص ضدويروسي، ضدباکتريايي و ضدقارچي اين ترکيبات ميتوانند در بهبود عملکرد سيستم ايمني مؤثر باشد و ميتوانند محيط را براي تهاجم عوامل خارجي نامناسب سازند [113]. از آنجا که در طيور سالم تعداد لنفوسيتها بيشتر از ساير گلبولهاي سفيد در خون است. عوامل تنشزا با تحريک ترشح هورمون ACTH و هورمونهاي غدد فوق کليوي موجب افزايش نسبي تعداد هتروفيل به لنفوسيتها در طيور ميشوند. بر اين اساس، تعداد هتروفيلها و لنفوسيتها و تعيين نسبت هتروفيل به لنفوسيت در خون پرندگان به عنوان شاخصي مطمئن براي تخمين ميزان استرس در آن‌ها ذکر شده است ] 12 [. گزارش شده است که سين بيوتيك‌ها با کاهش عفونت‌هاي باکتريايي باعث کاهش درصد هتروفيل‌ها نسبت به لنفوسيت‌ها مي‌شوند ( با توجه به اينکه در عفونت‌هاي باکتريايي درصد هتروفيل ها افزايش مي‌يابد) که اين گفته با نتايج آزمايش ما مطابقت دارد ] 20 ]. ترپينن موجود در بسياري از روغن‌هاي اسانسي به طور قابل توجهي توانايي لوکوسيت‌ها براي تخريب سلول‌هاي ميکروبي که توسط آنتي‌بادي‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند را افزايش مي‌دهد. احتمالا سطح ايمنوگلوبولين‌ها در خون در صورت استفاده از روغن‌هاي اسانسي افزايش مي‌يابد [112]. در اين مرحله از خونگيري، جوجه هاي تغذيه شده با جيره داراي سين بيوتيك، نسبت هتروفيل به لنفوسيت کمتري نسبت به سايرگروه ها داشت، که نشان دهنده اين است که درصد لنفوسيت و هتروفيل به ترتيب بيشتر و کمتر از ساير تيمارها بود. به نظر مي‌رسد افزايش در شمار لنفوسيت‌ها و کاهش در نسبت هتروفيل به لنفوسيت در تمام گروه ها ممکن است نشان دهنده بهبود پاسخ‌هاي ايمني اختصاصي باشد.
جدول 4-12- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در 21 و 42 روزگي
مقايسه
درجه آزادي
ميانگين مربعات
گلبولهاي سفيد
ميانگين مربعات
گلبولهاي قرمز
ميانگين مربعات هماتوکريت
ميانگين مربعات هموگلوبين
H/L
شاهد/ افزودني
1
*21/6086255
29008333333
85/3
449/0
0098/0
سين بيوتيک/ سطوح مختلف آويشن وگل گاوزبان
1
3120500
373327812500
5/7
818/0
0097/0
***، **، و * در هر ستون به ترتيب نماينگر تفاوت معني دار در سطح (001/0P)، (01/0P)و (5/0P) است
هماتوکريت
(درصد)
هموگلوبين
( گرم در دسي ليتر)
گلبولهاي قرمز
(تعداد در ميلي متر مکعب)
گلبولهاي سفيد
(تعداد در ميلي متر مکعب
صفت
تيمار
25/30
57/10
2946875
b6/15515
شاهد
81/29
50/10
2848750
a 1/16403
سين بيوتيک
69/29
34/10
3046875
b/15175
آويشن5/0درصد
37/29
28/10
2734375
a6/16240
آويشن75/0درصد
06/29
12/10
2570625
a8/16218
گل گاوزبان5/0
62 /30
66 /10
2796250
a8/16918
گل گاو زبان75/0
90/0
36/0
79/218458
35/343
SEM
55/8
7/9
88/21
04/6
CV
درهر ستون ميا نگين هاي كه داراي حد ا قل يك حرف مشترك هستند فاقد اختلاف معني دار درسطح 5 درصد مي باشند
جدول 4-13- ميانگين گلبول‌هاي سفيد، گلبول‌هاي قرمز، هموگلوبين و هماتوکريت سرم خون در 42 روزگي
جدول 4-14- ميانگين شمارش تفريقي انواع گلبولهاي سفيد جوجه ها در 21 و 42 روزگي
صفت
تيمار
هتروفيل
( درصد)
لنفوسيت
(درصد)
H/L
(درصد)
شاهد
50/33
ab 44/61
ab565/0
سين بيوتيک
87/32
a 125/65
b521/0
آويشن5/0درصد
50/36
c19/56
a673/0
آويشن75/0درصد
25/34
ab 25/61
ab588/0
گل گاوزبان5/0درصد
69/34
ab19/61
ab590/0
گل گاو زبان75/0درصد
00/35
bc 06/60
ab591/0
SEM
CV
00/2
42/16
09/2
7/9
052/0
12/25
درهر ستون ميا نگين هاي كه داراي حد ا قل يك حرف مشترك هستند فاقد اختلاف معني دار درسطح 5 درصد مي باشند
جد ول 4-15- اثر تيمارهاي آزمايشي روي تعداد گلبولهاي سفيد (در ميکروليتر) در 21 و 42 روزگي
زمان(روز)
نوع تيمار
تعداد گلبول سفيد
تعداد گلبول قرمز
هتروفيل/لنفوسيت
اثر زمان
21

b8/14996
a 3261250
54/0
42

42/17160
67/2386666
63/0
SEM
17/140
43/89185
021/
اثر تيمار

شاهد
b62/15515
2946875
ab565/0

سين بيوتيک
a12/16403
2848750
b551/0

اويشن5/.درصد
b15175
3046875
a673/0

آويشن75/0درصد
a62/16240
2734375
ab587/0

گل گاوزبان5/0درصد
a75/16218
2570625
ab590/0

گل گاوزبان75/0درصد
a75/16918
2796250
ab591/0
SEM
78/242
69/154473
037/0
اثر متقابل تيمار و زمان
1
21
شاهد
14950
3200000
555/0
2
21
سين بيوتيک
50/15112
3266250
422/0
3
21
آويشن5/0درصد
15800
3456250
555/0
4
21
آويشن75/0درصد
5/14737
3243750
471/0
5
21
گل گاوزبان5/0درصد
5/15087
3041250
587/0
6
21
گل گاوزبان 75/0درصد
75/14293
3360000
629/0
7
42
شاهد
25/16081
2693750
575/0
8
42
سين بيوتيک
75/17693
2431250
619/0
9
42
آويشن 5/0درصد
14550
2637500
790/0
10
42
آويشن75/0درصد
75/17743
2225000
704/0
11
42
گل گاو زبان5/0درصد
17350
2100000
592/0
12
42
گل گاو زبان75/0درصد
75/19543
2232500
553/0
SEM
350/343
79/218458
0522/0
منابع تغيير
P
اثر تيمار
45/0
33/0
56/0
اثر زمان
0001/0
0001/0
0012/0
اثر متقابل تيمار و زمان
0001/0
79/0
009/0
ميانگين‌هاي با حروف غير مشابه تفاوت معني‌دار با يکديگر دارند
SEM= Standard Error Of Meanse خطاي استاندارد ميانگين ها
P= سطح معني دار جدول تجزيه واريانس
4-4-تاثير تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي اندامهاي داخلي
4-4-1-تاثير تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي اندامهاي داخلي در 42 روزگي
تاثير تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي کبد، طحال، پانکراس، قلب، پيش معده، تيموس، بورس، پانکراس و چربي حفره بطني در جدول 4-16 آورده شده است. همچنين مقايسه گروهي تيمارها در جدول 4-17 مشاهده ميشود. تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي اندام‌هاي داخلي بهجز چربي حفرهبطني اثر معنيداري نداشتند (05/0 P) کمترين ميزان خوراک مصرفي را تيمار حاوي 75/0 درصد گل‌گاو زبان به خود اختصاص داد.
2- در پايان دوره پرورش همه تيمارهاي حاوي مواد افزودني در مقايسه با تيمار شاهد وزن بيشتري داشتند(05/0 P). بيشترين ميزان افزايش وزن در كل دوره پرورش به تيمار حاوي سين بيوتيك تعلق داشت كه اين تيمار با همه تيمارهاي آزمايشي بجز تيمار حاوي 5/0 درصد آويشن تفاوت معني‌داري نشان نداد(05/0 P). کمترين ضريب تبديل مربوط به تيمار حاوي سين بيوتيك بود که با همه تيمارها بهجز تيمارهاي حاوي سطوح 50/0 و 75/0 گل‌گاو زبان تفاوت معنيداري داشت.
4- غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم خون و تعداد گلبول‌هاي قرمز، غلظت هموگلوبين، درصد هماتوکريت و هتروفيل خون جوجه‌ها تحت تأثير مواد افزودني جيره قرار نگرفتند. اما غلظت کلسترول کل و تري‌گليسريد سرم در مقايه با تيمار شاهد کاهش يافت (05/0 P). پايين‌ترين غلظت کلسترول کل و تري‌گليسريد سرم خون مربوط به تيمار سين‌بيوتيک بود.
5- پايين‌ترين و بالاترين غلظت پروتئين سرم را به ترتيب تيمار حاوي 50/0 درصد گل‌گاو زبان و سين بيوتيک به خود اختصاص دادند.
6- بين تيمارهاي آزمايشي از نظر تعداد گلبولهاي سفيد تفاوت معنيداري وجود داشت. کمترين و بيشترين تعداد گلبول‌هاي سفيد به ترتيب مربوط به تيمار حاوي آويشن 50/0 درصد و 75/0 درصد گل‌گاو زبان بود(05/0 P).
7- بين تيمارهاي حاوي مواد افزودني بيشترين نسبت هتروفيل به لنفوسيت مربوط به تيمار حاوي 50/0 درصد آويشن بود که با ديگر تيمارهاي آزمايشي بجز تيمار سين‌بيوتيك تفاوت معني‌داري نداشت(05/0 Lactobacillus acidophilus cellular components.” Developmental & Comparative Immunology 32(5), 563-574, 2008.
61- Burt, S. A. and R. D. Reinders. “Antibacterial activity of selected plant essential oils against Escherichia coli O157: H7.” Letters in applied microbiology 36(3), 162-167, 2003.
62- Cabuk, M., M. Bozkurt, A. Alcicek, Y. Akba? and K. Küçüky?lmaz. “Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *