منابع پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، مصرف کنندگان، استاندارد

پایان نامه  

…………………………………………………………………………….38
جدول 3-1- برنامه دماي سالن (درجه سانتيگراد) …………………………………………………………………………………42
جدول 3-2- برنامه واکسيناسيون ………………………………………………………………………………………………………44
جدول 3-3- مواد خوراکي و ترکيب شيميايي جيره‌هاي آزمايشي (درصد) ………………………………………………46
جدول 3-4- ترکيبات شيميايي آويشن ………………………………………………………………………………………………47
جدول 4-1 مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مربوط به خوراك مصرفي ……………………………………………….60
جدول 4-2-تاثير جيره‌هاي آزمايشي بر خوراک مصرفي (جوجه/گرم) در دوره هاي مختلف پرورش ………….60
جدول 4-3- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مربوط به افزايش وزن ……………………………………………………63
جدول4-4- تأثير جيره هاي آزمايشي بر ميانگين افزايش وزن(جوجه/گرم)در دوره هاي مختلف پرورش ………64
جدول 4-5- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مر بوط به ضر يب تبديل ………………………………………………..66
جدول4-6- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر ضريب تبديل خوراك در دورههاي مختلف پرورش ………………………67
جدول 4-7 مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي از لحاظ گلوكز،پرو تئين كل وليپيد هاي سرم جوجه گوشتي…74
جدول4- 8 – اثر تيمارهاي آزمايشي بر غلظت گلوكز، پروتئين كل و ليپيدهاي سرم جوجه هاي گوشتي در 21 و 42 روزگي(گرم در دسي ليتر) ………………………………………………………………………………………………………….74
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-9- اثر تيمارهاي آزمايشي بر گلوكز و پروتئين كل و ليپيدهاي سرم جوجه هاي گوشتي در 21 و 42 روزگي…………………………………………………………………………………………………………………………………………75
جدول 4-10- جدول تجزيه واريانس صفات ارزيابي شده بيوشيمي خون در 21 و 42 روزگي ……………………..76
جدول 4-11- ميانگين بيوشيمي خون در 21 و 42 روزگي به همراه خطاي استاندارد (SE) …………………………76
جدول 4-12- مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در 21 و 42 روزگي ………………………………………………….. 80
جدول4-13- ميانگين گلبول‌هاي سفيد، گلبول‌هاي قرمز ، هموگلوبين و هماتوکريت سرم خون در 42 روزگي…………………………………………………………………………………………………………………………………………80
جدول 4-14- ميانگين شمارش تفريقي انواع گلبولهاي سفيد جوجه ها در 21 و 42 روزگي …………………………81
جد ول 4-15- اثر تيمارهاي آزمايشي بر تعداد گلبولهاي سفيد (در ميکروليتر) در 21 و 42 روزگي ………………82
جدول 4-16- تاثير تيمارهاي مختلف آزمايشي بر وزن نسبي اندام هاي داخلي (درصد از وزن لاشه) …………….84
فصل اول
1-1- مقدمه
در سالهاي اخير با رشد روز افزون جمعيت نياز به مواد غذايي در جوامع مختلف انساني نيز افزايش يافته است. بخشي از اين مواد غذايي مانند گوشت، شير و لبنيات توسط حيوان تاًمين مي‌شود. تأمين پروتئين حيواني مورد نياز جامعه به سبب نقشي که در رشد و سلامت فکري و جسمي جامعه دارد از شاخص‌هاي بارز رشد و توسعه يک کشور محسوب مي‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئيني و ظرفيت واحدهاي توليدي کشور، بديهي است که براي جلوگيري از خروج مبالغ هنگفتي ارز جهت تأمين اين اقلام، بايد با روش‌ها و راهكارهاي مناسب افزايش توليد داخلي را مد نظر قرار داد.
ارزش پروتئين به خصوص نوع حيواني آن بيشتر از ساير مواد غذايي در تغذيه و سلامت جسم و روان انسان اهميت دارد. در شرايط كشور ما به علت كمبود مراتع طبيعي مرغوب، پرورش دام به تنهايي نمي‌تواند تمام ن يازهاي پروتئين حيواني جامعه را تأمين كند، از اين رو پرورش طيور مي‌تواند تا حد زيادي در تأمين پروتئين حيواني نقش داشته باشد.
به طور كلي براي هر فرد متوسط مصرف سالانه 5/25 كيلوگرم مواد پروتئيني به طور خالص توصيه شده است كه بايد حدود 7 كيلوگرم آن از منابع حيواني باشد. سازمان خواربار كشاورزي جهاني(F.A.O) ميزان پروتئين حيواني مورد نياز براي انسان را به طور متوسط 19 گرم در روز توصيه كرده است.
تحقيقات انجام شده در دهه80-70 در ايران نشان داد كه با افزايش درآمد خانوارها تقاضا براي مصرف گوشت مرغ بالاترين رشد 275 درصد را به خود اختصاص داده است.با توجه به اينكه حدود 70 درصد هزينه توليد در جوجه‌هاي گوشتي مربوط به تغذيه مي‌باشد به همين دليل تلاش‌هاي زيادي براي استفاده بهينه از مواد غذايي و کاهش هزينه خوراک صورت گرفته است. بيماريهاي روده‌اي به سبب اثرات سوئي كه بر عملكرد و توليد، ميزان تلفات وسلامت توليدات طيور براي مصرف انسان دارد يكي از مهمترين نگراني‌هاي صنعت طيور به شمار مي رود. براي رفع اين نگراني‌ها بيش از 5 دهه استفاده از آنتي بيوتيك‌هاي محرك رشد به واسطه اثرات مثبتي كه بر روي تعادل جمعيت ميكروبي روده و جلوگيري از حضور برخي باكتري‌هاي بيماري زاي روده اي مانند سالمو نلا، اشريشياكلي، كليستريديوم پرفرانژس، بهبود افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي دارند، رواج زيادي داشته است [155].
با وجود تمامي اثرات مثبت آنتي بيوتيك‌ها، تحقيقات اخير نشان مي‌دهند كه بقاياي آنتي بيوتيك‌هاي موجود در لاشه طيور، باعث ايجاد سويه‌هاي مقاوم در بدن انسان شده و مانع درمان بسياري از بيماري‌ها مي‌شود [4]. بنابراين كاربرد آنتي بيوتيك‌ها در خوراك دام و طيور به عنوان مواد افزودني در بسياري از كشورها محدود شده [90] به طوري که در سال‌هاي اخير استفاده از آن‌ها در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممنوع شده است [151]. حذف آنتي بيو تيك‌ها از جيره طيور مي‌تواند ميزان مرگ و مير در ارتباط با عفونت‌هاي روده‌اي را افزايش دهد [184]. در توليد جوجه ‌هاي گوشتي بازده اقتصادي داراي اهميت فراواني مي‌باشد و بايد در نظر گرفت كه ممنوعيت استفاده از آنتي بيوتيك‌ها باعث كاهش توليد وبازده خوراك مي‌شود [65]. بنابراين متخصصين اين صنعت تركيبات متعددي مانند اسيدهاي آلي ، عصاره هاي گياهي، پروبيوتيک ها ، پري بيوتيک ها و يا ترکيبي از پروبيوتيک + پري بيوتيک (سين بيوتيک) را به جاي استفاده از آنتي بيوتيک ها به عنوان محرک رشد در حيوانات مورد آزمايش قرار داده اند [65]. سين بيوتيک ترکيبي از پروبيوتيک‌ها و پري‌بيوتيک‌هاست که باعث بهبود بقاء و جايگزيني مکمل‌هاي ميکروبي زنده جيره در دستگاه گوارش مي شود. اين اثرات به دليل فعال کردن متابوليسم تعداد محدودي از باکتري‌ها يا بطور انتخابي باعث تحريک رشد آنها مي‌شود و از اين طريق باعث بهبود سلامتي حيوان مي شود [29]. توصيه شده است كه تركيبي از پروبيوتيك و پري‌بيوتيك ( سين‌بيوتيك) به دليل اثر هم‌افزايي در مقايسه با استفاده از پروبيوتيك يا پري‌بيوتيك به تنهايي، در جلوگيري از بيماري‌هاي گوارشي موثرتر مي‌باشد [174]. مطالعات نشان ميدهد که استفاده از پري‌بيوتيک‌ها و پروبيوتيک‌ها با هم، باعث بهبود در عملکرد رشد جوجه‌هاي گوشتي مي‌شوند. [47] در سال هاي اخير استفاده از مواد افزودني با منشاء گياهي در جيره طيور رو به افزايش بوده که در اين رابطه نتايج سودمندي بر عملکرد توليدي طيور گزارش شده است [135]. عصاره‌هاي گياهي به علت دارا بودن خواص آنتي باكترياي و آنتي‌اكسيداني به صورت سنتي براي درمان و كنترل بعضي از بيماري‌ها استفاده مي‌شوند [199]. گياهان نقش مهمي در حفظ سلامت بشر و بهبود کيفيت زندگي انسان‌ها ايفا مي‌کنند. از اين ترکيبات در مواردي از قبيل چاشني يا طعم دهنده خوراک، به عنوان شربت، کاربرد در مواد آرايشي، در رنگرزي و تهيه دارو استفاده مي‌شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني نزديک به 80 درصد مردم جهان از طب سنتي استفاده مي‌کنند که بيشتر به شکل استفاده از عصاره‌هاي گياهي و يا ترکيبات فعال آن‌ها مي باشد [73]. امروزه نزديک به نيمي از داروهاي توليد شده در آمريکا از گياهان منشا مي گيرند به طوري که نزديک به 40 درصد نسخه‌هاي تجويز شده توسط پزشکان شامل داروهاي با منشا گياهي در کشورهاي توسعه يافته مي باشد [ 73]. امروزه گياهان دارويي به عنوان افزودنيهاي خوراکي طبيعي در جيره طيور به منظور بهبود عملکرد و افزايش پاسخ ايمني پرندگان به جاي آنتيبيوتيکها مطرح شدهاند [84]. طي سالهاي اخير تحقيقات گستردهاي بر روي موادي که قابليت جايگزيني آنتيبيوتيکها را در جيره طيور داشته باشند و علاوه بر آن فاقد آثار زيانبار بر سلامت طيور و مصرفکنندگان محصولات طيور باشند، صورت گرفته است و در يک مسير تکاملي تحقيقات همچنان ادامه دارد. نتايج تحقيقات بيانگر اين است که استفاده از گياهان دارويي [66و97]، پروبيوتيکها و اسيدهاي آلي [134] در جيره جوجههاي گوشتي ميتواند باعث افزايش عملکرد رشد و نيز بهبود وضعيت سلامت طيور شود. اين ترکيبات ميتوانند واکنشهاي ايمني بدن پرندگان شامل دفاع عمومي و اختصاصي را تنظيم و تحريک کنند [66]. طبق تحقيقات انجام شده، ترکيبات طبيعي موجود در گياهان دارويي يا مشتقات آن‌ها مانند اسانسهاي گياهي، فلاونوئيدها، کاروتنوئيدها، ساپونين، استروئيدهاي گياهي، ترکيبات فنلي، سولفيدها، لکتينها، پليپپتيدها، پليساکاريد غير نشاستهاي و برخي اليگوساکاريدها با دارا بودن تأثيرات متفاوت، قادر به افزايش قابليت هضم [97]،افزايش وزن بدن [15] و نيز به دليل خواص ضدباکتريايي باعث کاهش تعداد باکتريهاي مضر موجود در دستگاه گوارش [14 ] و تحريک سيستم دفاعي بدن طيور هستند [66] مزيت مهم مصرف اين ترکيبات در جيره طيور در مقايسه با آنتي‌بيوتيک‌ها بي‌ضرر بودن آن‌ها براي مصرف کنندگان مي‌باشد [125] بعضي از اين ترکيبات ميتوانند باعث توقف رشد ميکروبهاي روده و خنثيسازي سموم يا متابوليتهاي مضر آن‌ها شوند و با کنترل تراکم آن‌ها در محيط روده به تعادل ميکروفلور کمک کنند [125].
مطالعات کمي در ارتباط اثر استفاده ازگياهان و کار برد متابوليت‌هاي ثانويه آن‌ها براي درمان و پيشگيري از امراض يا افزايش عملکرد حيوانات انجام گرفته است. به هر حال به دليل محدوديت‌هاي اخير در استفاده از محرک‌هاي رشد آنتي بيوتيکي، تمايل به جستجو در مواد افزودني جايگزين اهميت بيشتري پيدا کرده است. با توجه به اين نياز، شناخت خصوصيات گياهان و خاصيت ضد ميکربي آن‌ها اهميت بيشتري پيدا کرده است. آويشن و گل گاوزبان به عنوان دو گياه دارويي ارزشمند داراي خواص دارويي و غذايي زيادي مي باشند[98و 28]. با توجه به خواص دارويي متعدد ( آنتي باکتريايي، آنتي اکسيداني و …)، اين امکان وجود دارد که استفاده از آن‌ها به عنوان افزودني خوراکي در جيره جوجه‌هاي گوشتي باعث بهبود عملکرد توليدي شده و به عنوان جايگزين آنتي بيوتيکي در جيره طيور استفاده شود. از آويشن در صنايع غذايي،

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *