منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، سهامداران، بازده مورد انتظار

پایان نامه  

بنيادي کماکان مورد ترديد است. براساس مفروضات بازار کارايي سرمايه تحقيقات علمي نيز مؤيد اين ديدگاه است که سود حسابداري محتوي اطلاعاتي دارد(همان منبع،ص 27)2.
FSAB در بيانيه شمار? 1 مربوط به مفاهيم حسابداري مالي اظهار مي دارد “مرکز اصلي توجه گزارشگري مالي آنگونه اطلاعاتي است که با اندازه گيري سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاري را نشان مي دهد.”
مک نيل3 ،1939 در بخشي پيرامون سود واقعي مي نويسد: در حسابداري يک تعريف درست از سود وجود دارد و آن اين است که سود افزايش در ثروت خالص و زيان، کاهش در ثروت خالص است.
اين تعريف اگرچه تعريف يک اقتصاد دان مي باشد اما مختصر، مفيد، عيني و به صورت رياضي هم قابل ارائه مي باشد و بايد گفت اين يک ايده آل دست نيافتني نيست.
بال و براون در سال 1968 با توجه به تحقيقات خويش پيشنهاد نموده اند که سود غيرمنتظره به دو روش محاسبه شود. اولين روش استفاده از تغيير در سودآوري بود. چنانچه سودها جايگزين مناسبي براي جريانهاي نقدي باشند، اين مسأله بر وجود ارتباط بين نرخ بازده داخلي غيرعادي و تغييرات در جريان نقدي صحه مي گذارد. ضمناً فرض مي شود که جريان سود يک فرآيند شرطي است يعني انتظار مي رود که سود سال آينده مانند سود امسال باشد. دومين روش براي محاسبه سود غيرمنتظره عبارتست از تغيير در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغيير در شاخص بازار سود است.
تغيير در سودآوري بازار در دوره زماني (t) با فرمول زير بدست مي آيد:
(1-2)
که در آن شاخص بازار سود براي دوره زماني (t) است.
چاني و چتر سود غيرمنتظره را از طريق فرمول زيرمحاسبه نمود:
(2-2)
UE: سود غيرمنتظره
EPS: درآمد (سود) هر سهم
PEPS: درآمد (سود) هر سهم پيش بيني شده
در حقيقت از ديدگاه آقاي بامبر سود غيرمنتظره تفاوت بين سود واقعي و سود بودجه شده (پيش بيني شده) هر سهم مي باشد (چاني و جتر ، 1993، ص 54)26.
2-3-2 روش هاي پيش بيني سود:
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در حسابداري نشان مي دهد که محققان حسابداري به موازات توسع? دانش آمار و معرفي تکنيک هاي جديد پيش بيني توسط دانشمندان آمار و رياضي به جامعه علمي، اين تکنيک ها را در ادبيات پيش بيني حسابداري وارد نموده اند. در اين بيان تکنيک هاي برون يابي که مبتني بر استقراء مي باشند، حجم زيادي از تحقيقات مربوط به پيش بيني سود در حسابداري را به خود اختصاص داده است.
دو روش باکس- جنکينز27 يکي از روشهاي مدل برون يابي و گام زدن تصادفي پس از تحقيقات چندين ساله پژوهشگران حسابداري روشهاي مناسبي براي پيش بيني سود تشخيص داده شده اند. اين دو روش بارها در تحقيقاتي که در آمريکا و انگليس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگوني چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسيم بين سهامداران عادي و بعد از آن و… مقايسه شده اند و هر بار نتايج متفاوتي را بدست داده اند. علي رغم اينکه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفي نتايج بهتري داشته است محققان غربي و انديشمندان حسابداري بر انجاما تحقيقات بيشتري اهتمام ورزيده اند. روشهاي باکس- جنکينز و گام زدن تصادفي ناشي از دو طرز تفکر در توجيه رفتار يک مجموعه از اعداد مي باشند.
اولي بر سريهاي زماني استوار است و مشاهدات را مرتبط با يکديگر مي داند در حاليکه روش دوم براساس فرايندهاي تصادفي و استقلال مشاهدات بنيان شده است. يافتن اين موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کداميک از فرايندهاي فوق مي توان توجيه نمود گام مؤثري جهت يافتن مدل بهتري براي پيش بيني سود مي باشد(اسماعيلي ، 1385،ص 31)3.
3-3-2 مدل باکس- جنکينز:
مدلهاي باکس- جنکينز رويکردي است که امروزه به طور وسيع در محيطهاي اقتصادي و مديريتي از آن براي پيش بيني استفاده مي گردد. اين روش در دهه 1960 توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گيولي جنکينز به منظور تجزيه و تحليل سريهاي زماني توسعه يافت. اين دو معتقد بودند که پيش بيني در يک سري زماني نه تنها به گذشته داده هاي آن سري باز مي گردد، ممکن است به گذشته سريهاي زماني مرتبط نيز مربوط شود. اين روش عموماً در موارد زير به کار مي رود:
برنامه ريزي توليدي
برنامه ريزي اقتصادي و تجاري
نظارت بر توليد و موجوديها
کنترل و بهينه سازي فرايندهاي صنعتي
فرض بنيادي اين روش براين است که مشاهدات مربوط به سريهاي زماني مستقل نبوده و به صورت متوالي به هم وابسته مي باشند و اين وابستگي بين داده هاي متوالي، در زمانهايي با فواصل مساوي اندازه گيري مي شود. شيوه عمل در اين روش به اين صورت است که مقادير آينده يک سري زماني را از روي مقادير فعلي و گذشته آن برآورد مي کند و فرض مي شود که مشاهدات در فواصل ناپيوسته از زمان با فاصله هاي مساوي در دسترس مي باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاري و ماههاي قبل در اختيار بوده و با استفاده از آنها فروش براي زمانهاي مورد انتظار 1.2.3.000.12= t پيش بيني مي شود(همان منبع،ص 32)1.
4-3-2 مراحل عملي روش باکس- جنکينز:
1- مرحله تعيين: در اين مرحله از بررسي توابع خود همبستگي (خود همبستگي جزئي سري زماني حاصل از مشاهدات) الگوي مناسب سري شناخته مي شود.
2- مرحله تخمين و آزمون: بعد از تشخيص اوليه، به برآورد دقيق مقادير پارامترها اقدام مي شود و در ادامه با انجام آزمونهاي معلوم مي شود که آيا الگوي پردازش شده از هر لحاظ رضايت بخش مي باشد يا خير؟ اين مرحله به مرحل? تخمين و آزمون معروف است.
3- مرحله کاربرد: در اين مرحله، چنانچه جواب آزمون قبل مثبت باشد مدل مربوطه در پيش بيني و کنترل عوامل مورد نظر به کار گرفته مي شود.
5-3-2 مدل گام زدن تصادفي:
در اين روش با استفاده از ارزش واقعي اطلاعات سال جاري، ارزش يک سال يا دو سال آينده پيش بيني مي شود. فرض اين روش بدينگونه است که وضعيت کنوني با وضعيت ها و وقايعي که در آينده رخ خواهند داد، در ارتباط هستند. اين مدل سود آتي مورد انتظار را تنها با اتکاء بر جديدترين مشاهدات تخمين مي زند. از اين مدل براي تشريح سري زماني قيمت سهام، نرخ رشد سود و فروش استفاده مي شود. فرمول گام زدن تصادفي عبارت است از:
(3-2)
که:
: سود پيش بيني شده براي دوره t
: سود واقعي براي دوره قبل از t
: يک عامل مزاحم با روند تصادفي و احتمالي مي باشد.
پيش فرضهاي براي عامل مزاحم وجود دارد و عبارتند از:
ميانگين هر يک از عوامل مزاحم برابر صفر است
عدم وجود خود همبستگي بين عوامل مزاحم
کليه عوامل مزاحم ها داراي واريانس يکسان مي باشند.
در اين مدل يک متغير تصادفي است در حالي که ديگر متغير تصادفي نيست چراکه به ارزش آن در دور? t پي برده شده است(اسماعيلي ، 1385،ص 35)1.
لينتر و گلابر سال 1967 در مقاله اي تحت عنوان “نرخ رشد درهم و برهم” به تشريح علل ناکامي گرين و سگال پرداخته اند و با ارائه مستندات علمي نتيجه گيري کردند که “تغييرات سود مانند تغييرات قيمت به طور تصادفي صورت مي گيرد” به طور کلي نتيجه تغييرات در رابط? با رفتار سود حسابداري نشان مي دهد که هنوز روش تصادفي به طور کلي توصيفگر خوبي از فرآيند توليد سود حسابداري سالانه شرکتها (در آمريکا) مي باشد. گرين و سگال پيش بيني مديران اجرايي را در طول سالهاي 1963 و 1964 مورد بررسي قرار داده بودند ولي نتوانستند اطلاعات مطلوبي دربار? آينده بدست آورند(همان منبع،ص 36)2.
4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره
1-4-2 -بازده
بازده يک سرمايه گذاري عبارتست از جريان هاي نقدي قابل تحققي که توسط صاحبان سرمايه گذاري و در طول يک سرمايه گذاري معين تحصيل مي شود. بازده نوعاً براساس درصدي از ارزش سرمايه گذاري انجام شده در آغاز دوره بيان مي شود(رهنماي رودپشتي، 1386،ص 54)1.
2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران
بازده يا پاداش سرمايه گذاري شامل، سود سالانه و افزايش (کاهش) ارزش سهام است(پارسائيان، 1384،ص 41)2.
اين بازده معمولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده مي شود.
چند روش براي محاسبه بازده پيشنهاد شده است که عبارتند از:
روش نسبت سود به قيمت
روش پيش بيني سود نقدي
روش نسبت سود به قيمت
براساس اين روش بازده سهامدار براي يک دوره معين به شرح زير محاسبه مي گردد:
(4-2)
که:
: بازده هر سهم
: سود ساليانه هر سهم
: قيمت خريد هر سهم (ارزش بازار)
از آن جا که اين روش تغييرات قيمت سهام را مدنظر قرار نمي دهد، کمتر از سوي سرمايه گذاران مورد استقبال قرار گرفته است.
روش پيش بيني سود نقدي
در اين روش فرض مي شود سهامدار، سهم خود را تا دوره بي نهايت نگهداري مي کند. بنابراين عايدي تغييرات قيمت سهام هيچ گاه شامل سهامدار نمي شود.
به دليل عدم احتمال فروش در آينده قابل پيش بيني، به فروش نخواهد رفت. بنابراين تنها منفعتي که از خريد و نگهداري سهام عايد سهامدار مي شود همان سود نقدي است(پارسائيان، 1384،ص461)1.
جهت بازده دوره ها بايد قيمت بازار (خريد) سهم را در اختيار داشت و ارزش هر سهم مانند هر سرمايه گذاري ديگر برابر است با مجموعه ارزش فعلي سودهاي دريافتي آتي آن و به صورت زير محاسبه مي گردد:
(5-2)
که:
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: سود نقدي مورد انتظار در پايان سال
: قيمت هر سهم
اگر سهامداران انتظار سود نقدي همراه با رسيد ساليانه، ثابتي را داشته باشند ارزش يا بازده مورد انتظار سهامدار به شرح زير محاسبه مي گردد:
(6-2)
: آخرين سود تقسيمي هر سهم
: رشد سود نقدي شرکت
محاسبه اين نوع بازده بيشتر از سوي سرمايه گذاراني است، که سهام را به منظور نگهداري بلند مدت خريداري مي کنند و هدفشان سفته بازي کوتاه مدت نيست.
روش بازده کل (واقعي)
در اين روش بازده سهام از ديدگاه شرکت براي سهام داران محاسبه مي شود، بازده يک سهم از دو بخش تشکيل مي شود:
الف) دريافت سود سهام
ب) افزايش قيمت سهام در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره
بازده واقعي يا بازده کل عبارتست از مجموع مزايايي که در طول سال به سهم تعلق مي گيرد. اين مزايا را مي توان با شرح زير خلاصه کرد:
سود نقدي ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام
مزاياي ناشي از حق تقدم خريد سهام
مزاياي ناشي از سود سهمي يا سهام جايزه
استفاده از قيمت سهام مورد نظر انتهاي دوره مورد نظر نسبت به ابتداي دوره
با استفاده از اين داده ها و همچنين داشتن زمان و درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته و از محل مطالبات و آورده هاي نقدي، مي توان بازده کل سهام نسبت به اولين قيمت آن در ابتداي دوره به شرح زير محاسبه کرد:
(7-2)
(8-2)
که:
: بازده هر سهم شرکت
: درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي
: سود نقدي ناخالص هر سهم
: قيمت بازار هر سهم در انتهاي سال مالي
: قيمت بازار هر سهم در انتهاي دوره مالي
: درصد افزايش در تعداد سهام شرکت (از محل مطالبات، آورده هاي نقدي، اندوخته ها) قبل از مجمع عمومي سالانه و تصويب سود نقديقبل از تجزيه و تحليل اين روش محاسبه بازده سهام به شرح مختصري از اجزاي تشکيل دهنده و همچنين نحوه مدنظر قرار دادن مزاياي ذکر شده سهام عادي با استفاده از مزاياي به کار گرفته در بازده کل مي پردازيم(پارسائيان، 1384،ص 52)1.
الف- سود نقدي
اين سود همانند سود تصويب شده، در

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *