منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار

پایان نامه  

. دامنه تحقيقات قبل در اين زمينه تنها محدود به سود ساليانه بوده است. به عنوان مثال تحقيقات پنهان در سال 1980 اجنگيا و گيفت در سال 1984، وي ماير در سال 1984، مک نيکولز در سال 1989 ، پونا و مي ماير در سال 1989. تحقيقات ديگري که از اين امر مستثني هستند توسط بيور و پنمان 1990 انجام شده است. آنها در تحقيق در نمونه انتخاب شده پايين ترين و بالا ترين پيش بيني را در دوره مربوطه در نظر گرفتند اما اين مورد افشاء پيش بيني سود را به طور جداگانه آزمون نمي کند. پاتل در سال 1976 مشاهده اي در رابطه با ميانگين تغييرات قيمت با حداقل و حد اکثر ميزان پيش بيني سود ساليانه تهيه کرده است. بگينگي در سال 1992 نيز همين آزمون را انجام داده است.
تحليل قبلي علاوه بر افشاء اطلاعات مربوط به پيش بيني سود از سوي مديريت ، باعث ايجاد اين تفکر شده است که سرمايه گذاران قادرند با استفاده از شکل و محتواي اطلاعاتي که افشا شده بررسي هاي آتي را انجام دهند. به عنوان نمونه کينگ در سال 1980 فرض مي کند که اين افشاء پيش بيني ها توسط مديريت به عنوان يک عمل اختياري و معقول به منظور کاهش هزينه اطلاعاتي در بازار سرمايه به کار مي رود. آزمون هاي اوليه اين تحقيق بر اساس يک نمونه شامل 1252 افشاء پيش بيني سود از سوي مديريت با 91 واحد تجاري از تاريخ جولاي 1979 تا 31 دسامبر 1987 است. نتايج متعددي از اين تحقيق استخراج شده است.
افشاء پيش بيني سود در هر حال داراي محتواي اطلاعاتي بالايي است.
افشاء پيش بني سود محتواي اطلاعاتي کمتري از اعلام سود دارد که اين با نتايج تحقيقي که پونال و وي ماير در سال 1989 انجام داده بودند مغايرت است.
اختلاف در نحوه پيش بيني هاي سود در دو.ره هاي متفاوت ( ساليانه ، فصلي و …) از اهميت برخوردار نيست.
پيش بيني هاي ميان دوره اي از پيش بيني هاي ساليانه بسيار با اهميت ترند.
پامبر
وي در سال 1986 در يک تحقيق به بررسي رابطه بين سود غير منتظره ، اندازه شرکت و حجم معاملات سهام پرداخت و در پايان تحقيق خود نتيجه گيري کرد که بين قدر مطلق سود غير منتظره و اندازه شرکت رابطه معکوس وجود دارد. يعني به موازات افزايش اندازه شرکت، قدر مطلق سود غير منتظره کاهش مي يابد همچنين وي نتيجه گيري کرد که بين قدر مطلق سود غير منتظره و حجم معاملات سهام رابطه مستقيم وجود دارد. بدين معني که هر چه قدر مطلق سود غير منتظره بيشتر باشد حجم معاملات سهام بيشتر خواهد بود و بالعکس.
2-6-2 تحقيقات داخلي
خوش طينت و فلاح در تحقيقي در سال 1385 در رابطه بين اهرم مالي و ظريب واکنش سود را مورد آزمون قرار دادند. آنها به بررسي ميزان تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير نرمال با تاثيرپذيري از اهرم مالي به عنوان شاخصي از ساختار سرمايه و حضور متغير هاي ريسک سيستماتيک و نرخ فرصتهاي رشد که موثر بر ضريب واکنش سود شناخته شده اند به عنوان متغير هاي توضيحي و کنترلي استفاده کردند.آنها در تحقيق خود 2 تعريف از اهرم مالي ارائه کردند.
1) نسبت ارزش دفتري کل بدهي ها به ارزش دفتري کل داراييها و
2) ارزش دفتري کل بدهي ها به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام.
نتايج تحقيق نشان داد که در تعريف نخست اهرم مالي و در سطح پايين اهرم هيچگونه رابطه اي بين اهرم مالي و ضريب واکنش سود وجود ندارد. در سطح کل نمونه و در سطح بالاي اهرم ، مشاهده شد که اهرم مالي به شکل منفي بر ضريب واکنش سود موثر است. در تعريف دوم اهرم و در سطح کل نمونه و سطح پايين اهرم هيچگونه رابطه اي بين اهرم مالي و ضريب واکنش سود وجود ندارد ولي در سطح بالاي اهرم ارتباط ضعيفي بين اهرم و ضريب واکنش سود وجود دارد.
در سال 1385 محسن مهرآرا و قهرمان عبدلي طي تحقيقي تحت عنوان”نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهي سهام در ايران” به بررسي نوع خبر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار در ايران پرداختند . در اين تحقيق رابطه ميان تکه هاي بازدهي با قيمت سهام و نوسانات شرطي و فرضيه عدم تقارن نوسانات مورد آزمون قرار گرفته شد که شواهدتجربي حاصل از بکارگيري مدلهاي نوسان براي اوراق بهادار تهران نشان داد که تاثير تکه هاي قيمتي منفي و مثبت بر نوسانات آتي قيمت به لحاظ آماري متفاوت نيست. مهمتريسن دلايل احتمالي نتيجه مذکور را مي توتن به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران ، کند بودن جريان اطلاعات و محدوديت هاي نهادي و سازماني تفسير نمود.
در سال 86 نوروزبيگي در تحقيقي تحت عنوان “محتواي اطلاعاتي اعلاميه هاي سود هر سهم بر اساس ضريب واکنش سود” به بررسي ارتباط بين تغييرات عايدي هر سهم پيش بيني شده و واقعي و تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه مطرح شده ، وجود رابطه هم جهتي ميان تغييرات عايدي هر سهم پيش بيني شده و تغييرپذيري بازده سهام را نشان مي دهد. بدين ترتيب با افزايش ميزان تغييرات عايدي هر سهم پيش بيني شده ، تغييرپذيري بازده سهام نيز افزايش مي يابد. بررسي معادلات رگرسيون نسان دهنده اثر کششي اندک تغيير در عايدي هر سهم پيش بيني شده روي تغييرات بازده سهام است. بدين ترتيب حتي علي رغم وجود رابطه ميان اين دو متغير و همبستگي آن ها، تغييرات عمده در پيش عايدي هر سهم به تغييرات کوچکتري در قيمت سهام و به تبع آن در بازده سهام منجر مي شود. اين امر با در نظر گرفتن الگوي تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران که اتکاي زيادي به پيش بيني عايدي هر سهم دارند، احتمالا ناشي از عدم وجود تقارن اطلاعاتي ميان معامله گران مي باشد. در صورت وجود چنين وضعيتي به دليل ناهمزماني دريافت اطلاعات ، تغييرات اصلي که بايد در بازه زماني انتشار رسمي اطلاعات مشاهده گردد، بصورت نامنظم و در بازه بزرگتري اتفاق مي افتد.
بدين ترتيب بخش عمده اثر تغييرات در چيش بيني عايدي هر سهم که در بازه هاي نزديک رخ مي دهد، در مدت زمان طولاني تري روي قيمت اثر مي گذارد.
مرتضي اکبري در سال 1387 در تحقيقي تحت عنوان” متغيرهاي موثر بر اعتبار پيش بيني سود توسط مديريت” به طور تجربي ، فاکتورهاي شناسايي شده در تحقيقات و مطالعات خارج از کشور را بر روي بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار داد که نتايج تحقيق نشان مي دهد که اولا اعلان خبر منفي (سود پيش بيني شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش سود بيشتري در قيمت سهام ايجاد مي نمايد. ثانيا اندازه شرکتها در ميزان باور و قبول سود پيش بيني شده نزد سرمايه گذاران داراي تاثير بيشتري است. ثالثا صحت و تحقق پيش بيني هاي گذشته بر روي باور پيش بيني هاي آينده موثر است. رابعا پيش بيني هاي ميان دوره اي نسبت به پيش بيني هاي سالانه واکنش بيشتري را در قيمت سهام ايجاد مي نمايد و نهايتا اينکه وجود يا عدم وجود تعديل در پيش بيني ها بر روي باور و اعتبار پيش بينيهاي بعدي تاثير گذار نيست.
7-2 خلاصه فصل
روند کنوني پژوهش هاي حسابداري با توجه به تحولات عميق در روش شناس ها و فلسفه زير ساختي حسابداري ، در بطن سه رويکرد عمده پژوهش يافته اند. رويکرد کلاسيک ، رويکرد پژوهش هاي مبتني بر بازار سرمايه و رويکرد اثباتي که هر يک جهار چوب خاصي را به لحاظ زماني و چه به لحاظ مفهومي به خود اختصاص داده اند. در تحقيقات مبتني بر بازار سرمايه از سه رويکرد توان پيش بيني ، مرتبط با ارزش ، محتواي اطلاعاتي براي مطالعه قيمت و بازدهي استفاده مي شود که هر يک از اين سه رويکرد نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارد. اين پژوهش در قالب رويکرد تحقيقات مبتني بر بازار و استفاده از محتواي اطلاعاتي اعداد حسابداري به شکل عمومي و عدد سود خالص به شکل اختصاصي قرار دارد. محتواي اطلاعاتي سود گزارش شده را مي توان از طريق حدود تغييرات قيمت اوراق بهادار و يا به همين ترتيب از طريق اندازه بازدهي غير عادي بازار زمانيکه سود خالص گزارش مي شود به دست آورد. علت آن اين است که سرمايه گذاران منطقي و آگاه انتظارات خود در باره دوره آتي و بازده را بر اساس اطلاعات جاري سود تعديل و نظرات اصلاح شده تصميمات خريد يا فروش را دنبال مي کنند علاوه بر آن سرمايه گذاران تلاش مي کنند بين ريسک و بازده تا سطح مطلوب در پرتفوي خود توازن ايجاد کنند.
اگر هيچ محتواي اطلاعاتي در سود خالص وجود نداشت ، هيچ تجديد نظري هم صورت نمي گرفت در نتيجه تصميمات خريد يا فروش هم وجود نداشت وبنا بر اين هيچ نوع تغيير قيمتي مرتبط با آن نيز صورت نمي گرفت. در مورد يک مبلغ مشخص از سود پيش بيني شده حدود تغييرات قيمت اوراق بهادار يا بازده غير عادي بستگي به عواملي مانند اندازه شرکت، ساختار سرمايه ، انواع ريسک، فرصت هاي رشد و پيشرفت ، استمرار و تداوم سودآوري ، شباهت بين انتظارارت سرمايه گذاران و کيفيت سود دارد. به دنبال تحقيقاتي که بال و براون انجام دادند تحقيقات تجربي واکنش متفاوتي از بازار را نشان دادند که به بسياري از عوامل فوق الذکر بستگي دارد. اين نتايج تجربي بسيار در خور توجه هستند اول اينکه توانسته مشکلات عمده آماري و تجربي را حل کند و دوم اينکه آنها نشان دادند که به طور ميانگين بازار در ارزيابي اطلاعات حسابداري بسيار توانمند و ماهر است. اين امر نظريه بازار کاراي اوراق بهادار ، نظريه هاي تصميم گيري که زير بناي آن است و نهايتا رويکرد سودمندي تصميم گيري در گزارشگري مالي را تاييد مي کند. در واقع ميزان اطلاعاتي که سود خالص مبتني بر بهاي تمام شده مي تواند در باره عملکرد آتي شرکت بدهد، به نظر مي رسد که بسيار زياد است. و در نهايت اينکه هر اندازه که حسابداران درک بهتري از واکنش سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات صورت هاي مالي داشته باشند توانمنديشان در تهيه اطلاعات مفيد براي سرمايه گذاران به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه
اعتقاد انديشمندان معاصر بر اين است که توسعه و پيشرفت علوم در چند دهه اخير به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است که کليه علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشته اند، شايد قبول اين واقعيت قدري مشکل تر باشد، اما پيشرفتي چنين شتابان مرهون به کارگيري روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع تحقيق و هدف هاي آن مشخص باشد، به عبارتي روش تحقيق به محقق کمك مي کند ،شيوه و روشي را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سريع تر به پاسخ يا پاسخ هايي که براي پرسش هاي خود در نظر گرفته است دست يابد. در واقع روش تحقيق علمي شامل اندازه گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران ، 1381،ص 80)1.
در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق ، ويژگيهاي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق ، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغييرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است.در هر تحقيق ابتدا بايد نوع ، ماهيت ، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت (همان

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *