منابع پایان نامه درمورد افزايش، كلسترول، تيمارهاي

پایان نامه  

شان داد از نظر تري‌گليسريد سرم خون بين تيمارهاي مختلف آزمايشي اختلاف معني داري وجود دارد (05/0‌P). کمترين ميزان تري گليسريد سرم را تيمارسين بيوتيك داشت که با تيمار شاهد و 5/0 درصد آويشن تفاوت معني‌داري داشت (05/0 P) ولي با ساير تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني داري نداشت (05/0 P). بيشترين ميزان تري گليسريد سرم را تيمار شاهد داشت. بين تيمارهاي دريافت‌کننده سطوح مختلف آويشن و گل گاو زبان تفاوت معني‌داري مشاهده نشد (05/0‌P). کمترين ميزان کلسترول سرم خون را تيمار سين بيوتيك و بالاترين ميزان کلسترول مربوط به تيمار شاهد بود(05/0‌P). بين تيمارهاي دريافت کننده مواد افزودني تفاوت معني‌داري مشاهده نشد (05/0 P). لي و همکاران (2003)، گزارش کردند که دو ترکيب موجود در آويشن (تيمول و کارواکرول) در زمان افزودن به جيره جوجه‌هاي گوشتي غلظت کلسترول سرم را در آن‌ها کاهش دادند که اين اثرکاهندگي به مهار يک آنزيم مهم (3-هيدروکسي 3-متيل گلوتاريل کوانزيم آ ردوکتاز) در مسير سنتز کلسترول نسبت داده مي شود و همچنين گزارش کردند که تيمول و کارواکرول در غلظت هاي جيره اي 150 قسمت در ميليون کلسترول سرم در جوجه هاي لگهورن را کاهش مي‌دهد [118]. آل کاسي و همکاران (2008)، گزارش کردند که پروبيوتيک و پري‌بيوتيک‌ها باعث کاهش کلسترول مي‌شوند،کاهش در سطح کلسترول به دليل مصرف کلسترول توسط برخي لاکتوباسيل ها و به قابليت آن‌ها در تجزيه صفرا بر مي‌گردد [50]. سازوکار عمل ترکيبات آنتي‌اکسيدان در کاهش ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها از طريق مهار بيوسنتز کلسترول و افزايش تبديل کلسترول به اسيدهاي صفراويي، همچنين افزايش فعاليت ليپوپروتئين ليپاز مي باشد. به اين ترتيب غلظت کلسترول که از اجزاي تشکيل دهنده ليپوپروتئين هاست کاهش مي يابد و به دنبال آن از سنتز ليپوپروتئين ها نيز کاسته مي‌شود، از طرفي با فعال شدن ليپوپروتئين ليپاز تجزيه ليپوپروتئين‌ها افزايش يافته و غلظت آن‌ها کاهش مي يابد] 33.[ يک سازوکار پيشنهادي جهت کاهش کلسترول تحت تأثير روغن هاي اسانسي به اين صورت است که کلسترول در غشاي ليپيدي سلول ها وجود دارد که احتمالا فعاليت راديکال هاي آزاد درون سلولي، اکسيداسيون کلسترول را افزايش مي دهد [139]. استفاده از پري‌بيوتيک و پروبيوتيک ها با فعال کردن باکتري‌هاي اسيد لاکتيکي، توليد آنزيم‌هاي تجزيه کننده، نمک هاي صفراوي و دکونژوگه کردن آن‌ها و به علاوه اسيدي کردن روده مي‌توانند در کاهش سطح کلسترول دخالت نمايند. حلاليت اسيدهاي صفراوي غير کونژوگه در شرايط اسيدي کاهش يافته و در نتيجه جذب آن‌ها از روده کاهش مي‌يابد و از طريق مدفوع دفع مي‌شوند. برخي از ميكروارگانيسم هاي موجود در پروبيوتيك‌ها از كلسترول موجود در محتويات گوارشي براي متابوليسم خود استفاده نموده كه اين باعث كاهش مقدار كلسترول جذب شده مي‌شود [134]. با توجه به مطالب گفته شده ميتوان نتيجه گرفت کاهش کلسترول سرم در تيمارهاي حاوي افزودنيهاي طبيعي (آويشن و گل گاو زبان) ميتواند ناشي از اثر اسانس فرار آن‌ها (موسيلاژ، فلاونوئيد ، آنتوسيانين ، آگليكون دلفينيدين، سيانيدين و سينامالدئيد و….) باشد. آزمايشات مختلف به خوبي نشان مي دهد كه مصرف پروبيوتيك مي تواند سبب كاهش كلسترول پلاسما شود [81 و153]. گزارش شده است كه مقدار كلسترول در سرم جوجههاي گوشتي تغذيه شده با جيرههاي حاوي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس در 20 و 30 و 40 روزگي به طور معني‌داري از گروه شاهد كمتر بود، در حالي كه در ده روزگي تفاوتي مشاهده نشد [104]. برخي از ميكروارگانيسم‌هاي موجود در پروبيوتيكها از كلسترول موجود در اندامهاي گوارشي براي متابوليسم خود استفاده نموده كه اين باعث كاهش مقدار كلسترول جذب شده مي‌شود [137].
لاكتوباسيلها، داراي فعاليت بالاي هيدروليز نمكهاي صفراوي مي‌باشد كه باعث دكونژوگه شدن آن‌ها ميشود. دكونژگه شدن اسيدهاي صفراوي باعث كاهش حلاليت آن‌ها در pH پايين شده و لذا باعث افزايش مقدار اين اسيدها در مدفوع مي شود [108]. از طرفي ديگر ميكروگانيسمهاي پروبيوتيكي از فعاليت آنزيم هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A كه در سنتز كلسترول دخالت دارد ممانعت به عمل ميآورند [86]. كاهش كلسترول پلاسما توسط پروبيوتيكها را به قدرت لاكتوباسيلها در تجزيه صفرا نسبت مي‌دهند [95]. مهمترين مكانيسمي كه پري بيوتيكها از طريق آن باعث كاهش كلسترول ميشوند، كاهش جذب آن از طريق باند شدن با اسيدهاي صفراوي و در نتيجه وادار شدن سلولهاي كبدي به ساخت اسيدهاي صفراوي جديد مي باشد [196].
آل کاسي و همکاران (2008)، گزارش کردند که پروبيوتيک و پري‌بيوتيک‌ها باعث کاهش کلسترول مي‌شوند، کاهش در سطح کلسترول به دليل جذب کلسترول توسط لاکتوباسيل‌ها و به قابليت آن‌ها در تجزيه صفرا بر مي‌گردد. ساز و کار عمل ترکيبات آنتي اکسيدان در کاهش ليپيدها و ليپوپروتئين ها از طريق مهار بيوسنتز کلسترول و افزايش تبديل کلسترول به اسيدهاي صفراوي، همچنين افزايش فعاليت ليپوپروتئين ليپاز مي‌باشد. به اين ترتيب غلظت کلسترول که از اجزاي تشکيل دهنده ليپوپروتئين‌هاست کاهش مي‌يابد و به دنبال آن از سنتز ليپوپروتئين ها نيز کاسته مي‌شود، از طرفي با فعال شدن ليپوپروتئين ليپاز تجزيه ليپوپروتئين‌ها افزايش يافته و غلظت آن‌ها کاهش مييابد [33]. يک ساز و کار پيشنهادي جهت کاهش کلسترول تحت تأثير روغنهاي اسانسي به اين صورت است که کلسترول در غشاي ليپيدي سلول‌ها وجود دارد که احتمالاً فعاليت راديکال هاي آزاد درون سلولي، اکسيداسيون کلسترول را افزايش مي‌دهد [139 ]. به نظر ميرسد با توجه به نتايج حاصل از آزمايش ما، ميتوان اميدوار بود از طريق کاربرد گياهان دارويي از جمله آويشن و گل گاو زبان در جيره جوجههاي گوشتي، محصولات طيور حاوي چربي و کلسترول کمتر توليد و در نتيجه در کاهش مرگ و مير به دليل بيماريهاي قلبي- عروقي موفقيتهاي مناسبي به دست آورد.
4-3-5- غلظت ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا (HDL) سرم خون
نتايج جدول 4-8 نشان دهنده عدم تاثيرمعني‌دار ميزان ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا بين تيمارهاي مختلف آزمايشي بود (05/0 P). نتايج اين آزمايش نشان داد علي رغم افزايش ميزان HDL در بين بعضي تيمارهاي حاوي مواد افزودني در مقايسه با گروه شاهد، تفاوت معني‌داري از لحاظ آماري بين تيمارهاي آزمايشي وجود نداشت (05/0P)، (01/0P) و (5/0P) است.
جدول4- 8 – اثر تيمارهاي آزمايشي بر غلظت گلوكز، پروتئين كل و ليپيدهاي سرم جوجه هاي گوشتي در 21 و 42 روزگي
متابوليت ها
تيمار
گلوکز
ميلي گرم/دسي‌ليتر
کلسترول
ميلي گرم/دسي‌ليتر
تري گليسريد
ميلي گرم/دسي‌ليتر
پروتئين کل گرم/دسي‌ليتر
ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL) ميلي گرم/دسي‌ليتر
ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL) ميلي گرم/دسي‌ليتر
شاهد
71/226
a 48/167
a 02/79
c11/3
22/41
46/96
سين بيو تيك
40/235
b 69/127
b 13/57
a08/4
41/42
85/75
آويشن50/0درصد
03/227
ab11/148
a 85/77
abc54/3
66/35
13/93
آويشن 75/0درصد
42/226
ab82/150
ab 92/70
ab71/3
20/33
19/107
گل گاو زبان50/0درصد
2/230
ab42/147
ab 54/59
bc02/3
20/44
31/91
گل گاو زبان 75/0 درصد
306/244
ab36/138
ab 89/62
ab8/3
34/35
19/109
SEM
80/8
04/15
81/8
259/0
534/5
056/16
CV
74/10
02/29
71/36
42/20
48/40
54/47
در هر ستون ميانگين‌هاي كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند فاقد اختلاف معني‌دار در سطح 5 درصد مي‌باشند
جدول 4-9- اثر تيمارهاي آزمايشي بر پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون جوجههاي گوشتي در 21 و 42 روزگي
گلوکز
کلسترول
تري‌گليسريد
پروتئين کل
HDL کلسترول
LDL
کلسترول
اثر زمان
21
a11/243
a35/142
a64/74
a00/3
a25/33
a46/92
42
b56/220
b94/150
b14/61
b18/4
b09/44
b58/98
SEM
59/3
14/6
59/3
10/0
25/2
55/6
اثر تيمار
شاهد
71/226
a48/167
a02/79
c11/3
41/22
46/96
سينبيوتيك
40/235
b69/127
b13/57
a08/4
41/42
85/75
آويشن 50/0 درصد
03/227
ab11/148
a85/77
abc54/3
66/35
13/93
آويشن 75/0 درصد
42/226
ab82/150
ab92/70
ab71/3
20/33
19/107
گل‌گاوزبان 50/0 درصد
2/230
ab42/147
ab54/59
bc02/3
20/44
31/91
گل‌گاو زبان 75/0 درصد
306/244
ab36/138
ab89/62
ab8/3
34/35
19/109
SEM
128/8
63/10
23/6
183/0
91/33
35/11
اثرمتفابل تيمار و زمان
21
شاهد
28/233
92/167
68/76
85/2
72/36
34/92
21
سين بيوتيك
98/230
44/121
78/63
17/3
31/31
13/78
21
آويشن 50/0 درصد
21/246
50/147
86/91
79/2
48/26
65/102
21
آويشن 75/0 درصد
47/244
89/152
42/65
87/2
89/29
93/109
21
گل‌گاوزبان 50/0 درصد
47/244
92/145
57/78
82/2
04/41
17/89
21
گل‌گاو زبان 75/0 درصد
26/259
42/118
42/71
55/3
08/34
55/82
42
شاهد
15/220
04/167
25/81
37/3
72/45
57/100
42
سين بيوتيك
82/239
94/133
48/50
00/5
52/53
58/73
42
آويشن 50/0 درصد
68/208
72/148
85/63
33/4
84/44
61/83
42
آويشن 75/0 درصد
38/208
75/148
41/76
56/4
52/36
44/104
42
گل‌گاوزبان 50/0 درصد
49/217
91/148
51/40
79/3
36/47
46/93
42
گل‌گاو زبان 75/0 درصد
87/228
29/1058
36/54
04/4
60/36
82/135
SEM
80/8
045/15
81/8
260/0
759/4
05/16
منابع تغيير
P
اثر تيمار
19/0
92/0
0779/0
033/0
64/0
28/0
اثر زمان
0001/
3261/0
01/0
0001/
0012/0
51/0
اثر متقابل تيمار و زمان
87/0
71/0
06/0
29/0
64/0
31/0
a,b ميانگين‌هايي با حروف غير مشابه تفاوت معني‌داري با هم دارند.
جدول 4- 10- جدول تجزيه واريانس صفات ارزيابي شده بيوشيمي خون در 21 و 42 روزگي
منابع تغييرات
درجه آزادي
گلوکز
کلسترل
تري گليسريد
پروتئين کل
HDL
LDL
بلوک
3
73/293
62/1617
14/457
27/0
07/487
90/2563
تيمار
5
31/761
01/2823
32/1416
**97/1
77/323
2/2348
خطاي a
15
10/437
46/1205
87/567
6/0
**02/471
003/1698
زمان
1
***61/12197
80/1772
**84/4373
***51/33
**002/2821
76 /898
تيمار*زمان
5
33/1251
93/1064
83/1398
*44/1
20/237
34/2489
خطاي b
66
02/620
94/1810
34/621
54/0
08/245
37/2062
ضريب تغييرات

74/10
02/29
72/36
43/20
48/40
54/47
***، **، و * در هر ستون به ترتيب نماينگر تفاوت معني دار در سطح (001/0P)، (01/0P)و (5/0P) است.
جدول 4-11- ميانگين بيوشيمي خون در 21 و 42 روزگي بهمراه خطاي استاندارد (SE)
زمان
تيمار
گلوکز
کلسترول
تري گليسريد
پروتئين کل
HDL
LDL
21
شاهد
88/5±27/223
01/10±92/167
61/3±78/76
13/ ±85/2
12/5±72/36
5/16±34/92
سين بيوتيك
97/5±98/230
32/12±45/121
27/9±78/63
29/ ±16/3
17/7 ±31/31
26/17±13/78
آويشن5/0درصد
85/6±21/246
92/24±5/147
85/12±86/91
19/

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *