منابع پایان نامه درمورد اطلاعات مربوط، نرم افزار، بورس اوراق بهادار

پایان نامه  

سالانه ، با متغيرهاي، ريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره، اندازه، فرصتهاي شد، ريسک سيستماتيک، پايداري سود، مورد کنکاش قرار مي گيرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است .
7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد.مباحث تئوريک پژوهش از مسير مطالعه منابع ، نشريات ؛ منابع داخلي و خارجي موجود در کتابها و استفاده از اينترنت جمع آوري شده است. جمع اوري اطلاعات با استفاده از اطلاعات اوليه شرکتها بوده است؛ يعني اطلاعات و داده هاي مورد نياز تحقيق کلاً از روش کتابخانه اي، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالي اساسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1387-1384 بدست آمده اند. در اين باره علاوه بر مطالعه صورتهاي مالي اساسي، اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از سايت اطلاعاتي بورس مورد استفاده قرار گرفته است.
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آنها تلاش مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقي است که با محاسبه آن مي توان نشان داد که يک متغير تا چه اندازه با متغيرهاي ديگر پيوند دارد و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
پس از جمع آوري اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل39 جهت طبقه بندي اطلاعات و محاسبه متغيير ها استفاده گرديد و در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس40 که داراي خطاي معيار کمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است .
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي:
پژوهش هاي همبستگي – تعريف ، هدف و مزايا:
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آن سعي مي شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، کشف يا تعيين مي شود.
هدف روش پژوهش همبستگي ، مطالعه حدود تغييرهاي چند متغير با حدود تغييرهاي چند متغير ديگر است. هدف ضريب همبستگي ، بيان رابطه بين دو يا چند متغير به صورت رياضي است. در صورتي که رابطه متغيرها کامل و مثبت باشد ضريب همبستگي ، يک است و چنانچه همبستگي بين متغيرها کامل و منفي باشد ضريب همبستگي ، منفي يک ، (-1) خواهد شد. طرح بنياني و اساسي پژوهش همبستگي بسيار ساده است. در اين روشها به جمع آوري نمره هاي دو (يا چند) متغير براي آزمودني هاي يکسان مي پردازيم و سپس ضريب همبستگي را محاسبه مي کنيم. به طور خلاصه، ضريب همبستگي را مي توان براي بيان روابط علت و معلولي به کار برد. هر چند که اين روش به منظور کشف و پيش بيني روابط بين دو متغير A و B به کار مي رود. مزيت عمده روش همبستگي اين است که به محقق اجازه مي دهد که متغيرهاي زيادي را اندازه گيري کند و همزمان، همبستگي دروني بين آنها را محاسبه نمايد. امتياز ديگر روش همبستگي در اين است که مي تواند درباره درجه همبستگي بين متغيرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگي يا درجه همبستگي را در کل دامنهيا محدوده معين مشخص کند. روش همبستگي براي دو هدف عمده به کار مي رود:
1) کشف همبستگي بين متغيرها
2) پيش بيني يک متغير از يک يا چند متغير ديگر.
به طور کلي هدف پژوهش همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه و همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي شود بين آنها رابطه وجود دارد . تحليل همبستگي ، ابزاري آماري است که بوسيله ان مي توان درجه اي که يک متغير به متغيري ديگر از نظر خطي مرتبط است را اندازه گيري کرد. همبستگي را به طور معمول با تحليل رگرسيون به کار مي برند.
درجه همبستگي درباره دو معيار بحث مي کند:
1) ضريب تعيين 2) ضريب همبستگي
1) ضريب تعيين :
مهمترين معياري است که با آن مي توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد. اين مقدار هميشه بين دو صفر تا يک است:
(1-3)
گرچه ضريب همبستگي مثلاً 50% به اين معنا نيست که دو يا چند متغير داراي 50 درصد تغييرهاي مشترک مي باشد، ولي مجذور همبستگي (ضريب تعيين) ، اين تغييرهاي مشترک را نشان مي دهد. در صورتي که همبستگي دو آزمون 50% باشدف اين دو ازمون داراي تغييرهاي مشترک به ميزان يا 25 درصد است.
2) ضريب همبستگي:
اگر از ضريب تعيين ، ريشه دوم بگيريم ، به مقدار بدست آمده ضريب همبستگي مي گويم و آن را با r نشان مي دهيم که مي تواند عدد مثبت يا منفي يا صفر باشد.
کرلينجر و تاک من41 (1986) در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضيه براي بيان فرضيه، ويژگي هايي را مطرح مي کنند که سه ويژگي اول مشترک و ويژگي چهارم مربوط به تاک من مي باشد:
1) مسئله بايد همبستگي بين دو يا چند متغير را مورد سوال قرار دهد.
2) مسئله بايد به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالي بيان شود
3) با استفاده از روش هاي موجود قابل آزمون باشد. بايد امکان جمع آوري اطلاعات براي پاسخ گويي به آن وجود داشته باشد .
4) نبايد موقعيت يا وضعيت اخلاقي را پديد آورد (دلاور، 1374، ص98)2 .
روش همبستگي گشتاوري (پيرسون):
روش همبستگي گشتاوري 3 زماني به کار مي رود که متغيرهاي مورد مطالعه (دو متغيري که قصد محاسبه ضريب همبستگي بين انها را داريم) به صورت پيوسته باشند.
در اين پژوهش نيز با توجه به ويژگي متغير هاي بدست آمده متغيرها که از لحاظ پيوسته بودن متغير ها دارند و نيز مزيتي که روش همبستگي پيرسون دارد از اين روش استفاده شده است که مشخصات اين روش به شرح زير مي باشد.
روش
علامت
متغير اول
متغير دوم
متغير سوم
متغير چهارم

ويژگي
همبستگي گشتاوري پيرسون
r
پيوسته
پيوسته
پيوسته
پيوسته

دقيق ترين و با ثبات ترين روش با کمترين خطاي معيار
و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زير مي باشد:
r=?COV ?_(x . y)/(?? ?_x ?? ?_y )= ( 1/N ??( x_i-¯x)(y_i-¯y))/?((???( x_i-¯x)?^2 )/N (???( y_i-¯y)?^2 )/N) (2-3)
در اين پژوهش پس از جمع آوري داده ها و محاسبه متغيرها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسياري از فرضيه ها هدف بررسي ارتباط بين دو متغير است. صرف نظر از بحث تحليل رگرسيون مي تواند از آزمون هاي استقلال براي بررسي ارتباط معني دار دو متغير استفاده کرد. اگر دو متغير تعريف شده در فرضيه ها داراي مقياس کمي باشند، مي توان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به استقلال يا ارتباط بين دو متغير پي برد. ضريب همبستگي پيرسون داراي پارامتري است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زير است:
(3-3)
مراحل آزمون :
1) تعريف فرضيه هاي آماري به صورت زير:
بين بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره همبستگي معني دار وجود ندارد.
بين بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره همبستگي معني دار وجود دارد.
بين بازده غير عادي و سود غير منتظره و ريسک عدم پرداخت همبستگي
معني دار وجود ندارد.
بين بازده غير عادي و سود غير منتظره و ريسک عدم پرداخت همبستگي
معني دار وجود دارد.
(2) تعيين سطح زير منحني : و
که حسب مورد آزمون t يا z استفاده مي گردد،که در اين پژوهش با توجه به دو متغير بودن فرضيه و نوع همبستگي آن از ضريب همبستگي پيرسون و نيز از آزمون t استيودنت در سطح اطمينان 95 درص

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *